Vés al contingut (premeu Retorn)

Resum activitat R+D i transferència de coneixement

Generadora de coneixement

La UPC capdavantera en recerca i transferència de coneixement i tecnologia, té una reconeguda trajectòria en l'impuls de projectes en col·laboració amb la indústria nacional i internacional. En aquest sentit, el coneixement esdevé un agent dinamitzador del creixement del teixit empresarial.

L’activitat de recerca de la UPC la situa com un agent clau en el progrés d’una economia que cada cop més es basa en el coneixement i la innovació. La UPC és la universitat líder de l’Estat pel que fa a la captació de recursos en el marc del projecte Horizon 2020. Des que es va iniciar aquest programa, la Universitat ha aconseguit 136 projectes, 39 dels quals són coordinats, per un import total de més de 50 milions d’euros.

Aproximadament, uns 800 nous projectes i convenis de recerca se sumen cada any a l’activitat dels investigadors. El talent de la comunitat investigadora, la xarxa d’instal·lacions i equips i l’esperit de col·laboració a través de les aliances establertes amb altres centres de recerca i investigadors d’arreu del món, són la clau de l’estratègia de la recerca UPC. Pel que fa a les publicacions científiques més reconegudes en l'àmbit internacional, cal destacar l’increment del nombre d’articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports, amb 1.751 articles.

Durant l'any 2017, s'han gestionat 521 contractes nous de personal de recerca i s'han concedit 189 beques perquè estudiants de grau i/o màster s'iniciïn en la recerca. S'han realitzat 105 nous contractes predoctorals per a estudiants de doctorat perquè puguin fer la tesi doctoral i s'han iniciat 69 contractes postdoctorals perquè els investigadors consolidin la seva tasca de recerca

Projectes de recerca nacionals i internacionals

Pel que fa a les actuacions en l’àmbit dels projectes de recerca nacionals d’aquest curs, orientat al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, i al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, s’ha organitzat una jornada de presentació de les diferents convocatòries de projectes, amb la intervenció de Marina Villegas Gracia, directora general d’Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad, a la qual han assistit 226 persones, entre PDI, tècnics i gestors de projectes. Aquesta acció ha generat la presentació de 107 propostes.

També es va organitzar una jornada de presentació de la convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2017), a càrrec de Victoria Miquel i Martí, directora de l’Àrea de Recerca de l’AGAUR, a la qual van assistir 272 persones entre PDI, tècnics i gestors de projectes. Com a resultat d’aquesta sessió es van presentar 169 grups.

Durant l’any 2017 s’han contractat nous projectes de recerca nacionals per un valor de 19.913.691 €, distribuïts en 283 projectes nous. Actualment, 806 projectes estan en funcionament, per un import de 61.307.2010,77 €.

La participació de la UPC en les convocatòries d'ajuts públics d'R+D+I ha estat la següent:

  • Dins el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia i el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en la convocatòria de 2017 s’han presentat un total de 107 projectes, per un import de 19.736.579 €, i s’han concedit en la proposta de resolució definitiva 62 projectes, per un valor de 8.206.462 €. També s’han aprovat 25 predoctorals per a aquests projectes.
  • En la convocatòria Acciones de Programación Conjunta Internacional (APCIN), s’hi van presentar 4 propostes, per un import de 655.813 €, i se n’han concedit 3, per un import de 370.000 €.
  • Pel que fa a la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, coneguts com INNPACTOS (projectes col·laboratius amb empreses), s’hi han presentat 11 propostes, amb un import de 2.137.879 €.
  • En la convocatòria Redes de Excelencia, s’hi van presentar 13 propostes, per un import d’1.518.907 €, de les quals s’han concedit 3, per un import de 33.500 €.
  • En la convocatòria Europa Investigación, s’hi han presentat 10 sol·licituds, per un import de 201.000 €, i es van concedir 9, per un import de 177.500 €.
  • Finalment, pel que fa als ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2017) de l’AGAUR, s’hi van presentar 169 grups, per un import de 9.073.594 €, i tots han estat reconeguts i finançats, 46 per un import d’1.700.000 €.

Pel que fa als projectes europeus, la UPC se situa com a líder a Catalunya quant a nombre de projectes finançats a través del programa Horizon 2020 (H2020) i és la primera universitat espanyola pel que fa a nombre de projectes europeus i retorn, i s’hi posiciona com la tercera institució després del CSIC i la Fundació Tecnàlia. Des que es va iniciar el programa H2020, la UPC ha aconseguit 136 projectes, 39 dels quals són coordinats, per un import total de més de 50 milions d’euros.

Al llarg de 2017 s’han presentat 287 propostes de projectes internacionals, 231 dels quals corresponen al programa H2020. L’import total sol·licitat ascendeix als 80 milions d’euros. D’aquestes propostes, la UPC es presentava com a líder de 39 projectes coordinats i 39 com a soci únic. Dels 39 coordinats, 24 són coordinats en consorci (4 dels quals, ITN) i 15 són en model mono-partner (6 ERC, 8 Marie S.-Curie IF i 1 Clean Sky).

El programa amb un nombre més gran de propostes presentades ha estat el Marie Sklodowska-Curie, seguit del programa de lideratge industrial - Tecnologies de la informació i comunicació, ajuts del European Research Council i el repte social de mobilitat integrada.

Durant el 2017 s’han concedit 59 nous projectes, per un import de 17 milions d’euros. El finançament més gran ha estat destinat a projectes de les tecnologies de la informació i la comunicació, seguits dels ajuts de l’ERC, accions Marie Sklodowska-Curie i projectes del camp de l’energia, acció pel clima i transport intel·ligent. També han començat 6 projectes Erasmus+ de la Key Action 2 (2 capacity building i 4 strategic partnership).

S’han promogut diferents sessions d’informació i tallers de treball per donar suport als investigadors en la preparació de les seves propostes en les convocatòries Marie Sklodowska-Curie, així com en temes transversals com RRI (responsible research and innovation) o aspectes de gènere. També s’han generalitzat les reunions internes d’inici de projecte, en les quals participen totes les unitats implicades en la gestió dels projectes, incloent-hi l’àmbit bibliotecari, per assolir una coordinació millor en el desenvolupament i la gestió diària dels projectes.

En aquest període, la UPC ha obtingut el segell de la Human Resources Strategy for Researchers. També s’ha incorporat com a membre de l’equip d’experts de les accions Marie Sklodowska-Curie a Espanya i a la Red OE de Oficinas de Proyectos Europeos.

 

Unitat d'Assessorament Suport Laboral a la Recerca

Durant aquest any 2017, s'han gestionat 521 contractes nous de personal de recerca i s'han concedit 189 beques perquè estudiants de grau i/o màster s'iniciïn en la recerca. Del total, 330 contractes corresponen a personal de suport a la recerca i són personal d'administració i serveis de la Universitat finançats per projectes específics. S'han realitzat 105 nous contractes predoctorals per a estudiants de doctorat perquè puguin fer la tesi doctoral. Són contractes que tenen una durada de 3 anys, dels quals 66 corresponen a ajuts finançats per convocatòries externes i 39 finançats per la UPC. També s'han iniciat 86 contractes postdoctorals perquè els investigadors consolidin la seva tasca de recerca, entre els quals 4 corresponen a convocatòries externes i 82 de convocatòries pròpies de la Universitat.

 

Projectes estratègics institucionals

A finals de 2017, s’ha tancat l’informe Claus per a un nou paradigma energètic i s’han posat les bases per iniciar la segona fase d’execució de les principals línies d’actuació.

Pel que fa a l’activitat en el programa RIS3CAT, s’està treballant en l’impuls del sector emergent I.4.0, on la UPC fa de coordinadora, i en els altres sectors emergents, liderats per altres institucions de recerca i en què la Universitat pot esdevenir un partner substancial. A més, s’estan fixant les bases per a l’execució dels projectes d’especialització i competitivitat territorial del Besòs, el Garraf i Terrassa. A més, s’estan executant els projectes de les comunitats de mobilitat sostenible, energia i tecnologies de la salut que es van aprovar el 2016.

En el marc dels projectes de consolidació dels campus d’excel·lència internacional, s’han acabat d’executar els principals projectes vinculats a la convocatòria 2015-2017, dels quals s’ha fet la coordinació estratègica amb la Universitat de Barcelona, soci del CEI Barcelona Knowledge Campus.

En relació amb les knowledge and innovation communites (KIC) (i, en concret, amb InnoEnergy), durant el 2017 han continuat les activitats emmarcades en el Framework Programme Agreement (FPA) 2016-2020, el marc que regula les relacions del consorci amb el European Institute of Innovation and Technology (EIT), l’organisme que finança les activitats de les KIC.

L’activitat de recerca de la UPC a InnoEnergy s’ha concentrat principalment en dos projectes de recerca internacionals col·laboratius. D’una banda, el projecte Sirocco, que està adaptant un sistema Fresnel (una forma de concentració d'energia solar tèrmica) per assecar productes dins la indústria alimentària, per substituir els combustibles fòssils utilitzats actualment; i, de l’altra, el projecte ProInterface, que té per objectiu desenvolupar tres productes destinats a millorar les condicions per al subministrament d'electricitat i la integració de fonts d'energia distribuïdes amb la xarxa de subministrament.

Respecte a les activitats de docència, la participació de la UPC se centra en els màsters internacionals que formen part del projecte educatiu InnoEnergy amb els següents programes: el master’s degree in Nuclear Engineering i el màster universitari en Enginyeria de l’Energia, amb els programes Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT), Renewable Energy (RENE), Smart Cities Smart Electrical Networks and Systems (SENSE). 84 nous estudiants de màster s’han matriculat a la UPC a través de la participació de la Universitat en aquest projecte educatiu. Les activitats docents han implicat un pressupost d’1,3 M€, que ha estat dedicat a finançar beques per als estudiants, activitats de mobilitat i valor afegit, i les matrícules, que el 2017 han superat els 400 k€.

A les activitats de recerca i docència cal afegir les vinculades a l’emprenedoria i creació de negoci, que configuren globalment els vèrtexs de l’anomenattriangle del coneixement. En total, la participació a InnoEnergy ha representat per a la UPC una despesa de prop d’1,7 M€ i ha situat la nostra universitat en una de les institucions del consorci amb més volum de recursos.

També cal destacar la participació en un consorci europeu dirigit a presentar una nova proposta de KIC en la temàtica de mobilitat urbana, que es tancarà el juliol de 2018. En aquest sentit, cal subratllar el paper actiu de la Universitat situant la UPC en l’steering commiteei promocionant la ciutat de Barcelona per acollir elsheadquartersde la comunitat en cas que el European Institute of Innovation & Technology seleccioni aquestacandidatura.

Finalment, cal destacar el projecte de recerca InnoLOG, emmarcat en la comunitat RawMaterials.

Impacte en l'entorn econòmic

Els darrers anys, la UPC ha consolidat el seu paper com a agent clau per al progrés d’una economia que cada cop més es basa en el coneixement i la innovació. La Universitat ha refermat el seu rol com a agent de transformació per a les empreses i ha anat teixint una xarxa d’empreses vinculades a la Universitat que estan donant lloc a projectes amb grans corporacions i amb petites empreses. La UPC és una universitat amb vocació de col·laboració amb altres universitats de prestigi, institucions i consorcis nacionals i internacionals.

Aquesta activitat es concreta en nombrosos convenis i projectes de recerca, en la creació de noves empreses de base tecnològica, en la generació i explotació de patents, i en els serveis científics i tècnics i espais que la UPC posa a l’abast del seu entorn per generar progrés i ocupació.

Els ingressos gestionats l'any 2017 per transferència de tecnologia i coneixement a la UPC han estat de 24,31 M€, dels quals 16,50 M€ els ha gestionat el Centre de Transferència de Tecnologia de la Universitat (CTT), 1,91 M€ la Fundació CIT UPC i 5,90 M€ la Fundació CIM UPC.

Des del punt de vista de la gestió de la innovació, s’han assessorat 157 projectes, s’han presentat 52 sol·licituds de patents, s’han assessorat 10 empreses de base tecnològica i s’han negociat 9 nous contractes de llicència. La mobilització d’inversions de capital en spin offs ha estat de 36.308.544 €, i la facturació anual per llicències, de 354.157,49 €.

Pel que fa als serveis cientificotècnics de la UPC, enguany s'han portat a terme més de 2.800 serveis a tercers, per un import de 2.272.502,84 €, que representa un increment respecte a l’any anterior del 7,4 %.

  

Per a més informació, Memòria UPC 2016-2017 la web FUTUR (Portal de la producció científica dels investigadors de la UPC)