Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Notificacions / Projectes Nacionals / Noticies / Convocatòria 2021 Col·laboració Público Privada (AEI)

Convocatòria 2021 Col·laboració Público Privada (AEI)

Convocatòria que finança projectes col·laboratius de desenvolupament (antics Retos Colaboración). Termini: 19/01 - 09/02/2022 (14h). Termini intern: 03/02
Convocatòria 2021 Col·laboració Público Privada (AEI)

DISPONIBLE EL VÍDEO I PRESENTACIÓ DEL WEBINAR DE L'AEI L'11/01/2021


31/12/2021 PUBLICADES LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Publicats documents de FAQs i manual a la web de la convocatòria

I. Objectiu

 • Donar suport a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes d'investigació (públics i privats).
 • Un avenç en la incorporació de coneixements i resultats científico-tècnics que permetin la validació i el desenvolupament precompetitiu de noves tecnologies, productes i serveis.
 • Estimulació de la generació d'una massa crítica en R+D+i de caràcter intedisciplinar per a la seva aplicació, transferència, cerca de solucions i generació de resultats, tant en trajectòries tecnològiques i d'innovació de les empreses com al mercat.
 • Mobilitzar la inversió privada, creació de llocs de treball i millorar la balança tecnològica del país.
 • Reforçar la capacitat de lideratge internacional del "Sistema Español de Ciencia Tecnologia e Innovación" i els seus agents.

 

II. Pressupost convocatòria

375 M€ (150 M€ subvenció MRR + 225 M€ prèstec PGE)


III. Entitats beneficiàries

 • Entitats d'R+D+i: organismes públics d'investigació; universitats públiques i els seus instituts universitaris; altres centres públics d'R+D+i amb personalitat jurídica pròpia que en els seus estatut incloguin l'R+D+i com a activitat principal; centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal; universitats privades amb capacitat i activitat d'R+D+i; centres privats d'R+D+i i sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia que en els seus estatut incloguin l'R+D+i com a activitat principal.
 • Empreses (societat mercantil) que realitzin la seva activitat econòmica adreçada al mercat; associacions empresarials.
 • No s'admeten entitats participants al consorci que no sol·licitin ajut.

 

IV. Característiques dels projectes

 • Les temàtiques han d'estar alineades amb les prioritats establertes en el Pla Estatal 2021-2023:
  1. Salut
  2. Cultura, Creativitat i societat inclusiva
  3. Seguretat Civil per a la societat
  4. Mon digital, indústria, espai i defensa
  5. Clima, Energia i mobilitat
  6. Alimentació, bioeconomia, recursos naturals i mediambient
 • Han de ser projectes de desenvolupament experimental en la modalitat de projectes en cooperació.
 • Requisits:
 • pressupost mínim del projecte: 400.000 € (NOVETAT)
 • de durada: 36 mesos (un únic període d'execució), amb inici al 2022 (s'haurà de sol·licitar ajut per al 2022). Finalització com a màxim el 31/12/2025.
 • participació:
  • el representant de l'agrupació ha de ser una empresa, que actuarà com a sol·licitant i únic interlocutor amb l'AEI. No obstant, es podrà anomenar un coordinador tècnic altra entitat participant.
  • participació mínima de cada entitat: 10% del pressupost total del projecte.
  • participació empresarial: igual o superior al 51% (NOVETAT), però cap empresa ha de suportar més del 70%.
  • participació agents R+D+i: igual o inferior al 49% (NOVETAT)
 • Efecte incentivador: si la sol·licitud de l'ajut s'ha presentat abans de l'inici del projecte.
 • (NOVETAT) Principi DNSH: els projectes no podran implicar activitats que directa o indirectament ocasionin un perjudici al medi ambient.  Caldrà fer un anàlisi del projecte i informar-se al formulari. Els projectes que no compleixin amb el DNSH seran exclosos. (+ info a la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi DNSH)


V. Conceptes elegibles

Els directament relacionats amb l'execució de les activitats. Per a les Universitats (costos marginals):

 • Personal: de nova contractació (només per a grups de cotització 1, 2 i 3). NO personal propi (però s'han d'incloure en el pressupost per al càlcul del % de participació). NO s'admetran, per cap membre que participi en el projecte, que el cost/hora sigui superior a 50€/h.
 • Equipaments: adquisició de nous en el cas que s'utilitzin exclusivament i que la vida útil coincideixi amb la durada del projecte; amortització d'equipaments nous i usats.
 • Material fungible, subministraments i consumibles. NO material d'oficina ni consumibles informàtics
 • Costos auditoria: màxim 1.200 €/any.
 • Subcontractació: aquelles activitats que per se no poden ser realitzades per l'entitat beneficiària. Com a MÀXIM ha de ser el 50% del seu pressupost.
 • Altres costos directes:
 • Despeses de sol·licitud de patents.
 • Contractes i assistència tècnica, considerats com a prestacions de serveis però no constitueixen part de l'activitat subvencionada.
 • Viatges: els necessaris per a la realització del projecte (com reunions de coordinació, seguiment i execució), i referits al personal imputat i identificat. NO assistència a congressos.
 • Costos de consultoria, per a la gestió, seguiment i justificació del projecte: NOMÉS per als COORDINADORS. Màxim 20.000 €/projecte. AVÍS: si us plau, si es dona el cas, contacteu amb nosaltres per evitar imprevistos en quant a l'assumpció del seus honoraris.
 • Costos indirectes


NOVETAT: dins del concepte de Costos Directes, es podrà destinar a qualsevol tipus de despesa que es consideri elegible; per tant, no caldrà presentar modificacions entre les partides dins del concepte de Costos Directes.


VI. Presentació de sol·licituds

 • Quan: del 19/01/2022 - 09/02/2022 (14h)
 • Com: a través dels mitjans electrònics.
 • Documentació: memòria en anglès, màxim 40 pàgines. Recomanable la signatura d'un acord de consorci en cas que el projecte sigui concedit.

 

Us demanem també que contacteu amb el vostre personal tècnic de la unitat per a informar d'una possible participació a la convocatòria.


arxivat sota: ,