Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2019 FECYT per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació

Es publiquen i convoquen els ajuts per al co-finançament d'activitats per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació. Termini: fins el 17/12/2019 (13h) (termini intern: 12/12/2019)
Convocatòria 2019 FECYT per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació

I. Objecte

Ajuts al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació, desenvolupades a través de les següents línies d'actuació:

* Línia 1. Cultura científica, tecnològica i de la innovació: es finançaran i) projectes de divulgació i comunicació sobre qualsevol temàtica científica i tecnològica adreçats a públic no especialitzat i lligats als valors socials i econòmics de l'activitat científica; ii) estudis sobre ciència, tecnologia i societat amb l'objectiu de conèixer millor l'estat de la cultura científica a Espanya, així com l'impacte de les activitats de divulgació i comunicació de la ciència espanyola. ; iii) exposicions (també la itinerància i reciclatge de ja existents)

* Línia 2. Educació i vocacions científiques: es finançaran projectes amb objectiu de promoure l'alfabetització científica entre escolars i joves no universitaris i el seu per les carreres científic-tecnològiques mitjançant el contacte directe amb el mètode i la pràctica investigadora. Es fomentarà la posada en valor de la utilitat social i econòmica de la ciència i tecnologia i la visibilitat de les diferents sortides professionals de l'àmbit STEM. Serà objectiu el foment de l'educació no formal, així com la formació del professorat.

* Línia 3. Ciència ciutadana: es finançaran projectes que afavoreixin la participació ciutadana en el procés científic a través d'activitats de "ciència ciutadana" (investigació realitzada per persones que no es dediquen professionalment a la ciència, mitjançant activitats com la recollida de dades o anàlisi dels mateixos. Aquestes activitats hauran d'incloure accions de divulgació.

* Línia 4. Xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la innovació: i) modalitat "Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i); ii) modalitat "Ferias de la Ciencia"


* Línia 5. Foment del pensament crític: es donaran suport a accions de divulgació per a: i) formar als ciutadans en la metodologia i característiques principals del mètode científic com a pas clau i essencial en la lluita contra les pseudoteràpies i pseudociències; ii) fomentar el pensament crític dotant a la societat dels instruments necessaris per a revisar els múltiples continguts que cada dia es reben i poder distingir les dades falses.


Es valoraran molt positivament el disseny d'actuacions orientades al foment de les vocacions científiques i tecnològiques entre les nenes i adolescents, així com les activitats de divulgació de treballs i resultats de la recerca realitzada per investigadores i tecnòlogues espanyoles.

II. Característiques de les actuacions

i. Durada: de l'1 de juliol de 2020 fins màxim 30 de juny 2021 (prorrogable màxim 3 mesos més, a sol·licitar abans del 31 de gener de 2021). La justificació es farà en un termini màxim de 30 dies desprès de la data de finalització del projecte.

ii. Pressupost i finançament: es percebrà fins a un 60% del total del pressupost (cal co-finançament) i fins a un màxim de 150.000€ per sol•licitud. En cas que l'ajut sigui de més del 50% del pressupost, es justificarà la totalitat del pressupost; en cas que l'ajut sigui el 50% o inferior al pressupost total del projecte, es justificarà la totalitat de les partides pressupostades imputades.

iii. Despeses elegibles: realitzades durant el període d'execució i pagades com molt tard dins el període de justificació.

- Personal: nova contractació específica per a la realització del projecte

- Mobilitat: despesa de viatge, desplaçament, dietes, allotjament i manutenció, del personal participant i identificat al projecte

- Material fungible, subministraments. NO material d'oficina. NO consumibles informàtics


- Altres despeses: despeses d'assessorament (assistència tècnica i consultoria, realització d'estudis, suport tècnic i informàtic), difusió i publicitat, inclòs lloguer de sales, traducció, organització de conferències i esdeveniments, congressos, reunions i seminaris

- Subcontractació: inferior al 50% de l'import de l'activitat finançada

- El cost derivat de l'informe d'auditoria de la justificació: 1.200 euros (per a ajuts a partir de 60.000 €)


- NO es finança adquisició ni amortització de material inventariable, ni costos indirectes.

III. Compatibilitat

Compatible amb tot tipus d’ajuda nacional, europea o internacional. Caldrà informar-ho a FECYT en el moment de la sol·licitud o posteriorment, en cas d'haver sol·licitat o concedit un ajut amb el mateix objecte. El total de subvencions rebudes per una mateixa sol•licitud no pot superar el total del cost de l’activitat finançada.

IV. Presentació de sol·licituds

i. Com: Telemàticament al web de la convocatòria. Les sol•licituds es presentaran signades electrònicament pel representant legat de l’entitat, el Vicerector de Política Científica.

ii. Quan: l'IP ha de tancar la proposta com a màxim el dia 17 de desembre a les 13:00h peninsular espanyola. S'estableix com a termini intern per a que envieu el vostre esborrany: 12 de desembre.

iii. Què: Formulari de sol•licitud (telemàtic) + memòria tècnica (màxim 15 pàgines, en castellà)

A més dels documents propis que podeu descarregar a la web de la convocatòria, us adjuntem un document elaborat per la Unitat on s'indica de manera breu algunes recomanacions per a la preparació de les propostes.

És necessari que contacteu amb el personal tècnic de gestió de la Unitat de Projectes Nacionals de la vostra UTG/USR per informar de la vostra participació, consultar qualsevol dubte i tramitar la proposta amb temps.

arxivat sota: ,