Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Notificacions / Projectes Nacionals / Noticies / Convocatòria 2021 de Projectes d'R+D+i en Línies Estratègiques (AEI)

Convocatòria 2021 de Projectes d'R+D+i en Línies Estratègiques (AEI)

Publicada la convocatòria PLE adreçada a finançar projectes de recerca industrial en col·laboració entre empreses i organismes d'investigació. Projectes de 3 anys i amb un pressupost entre 400k€ i 2M€. Termini: del 27/04 a 18/05 (14h) (termini intern: 13/05)
Convocatòria 2021 de Projectes d'R+D+i en Línies Estratègiques (AEI)

PUBLICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I GRAVACIÓ DEL WEBINAR DEL 26/04/2021


I. Finalitat

 • La convocatòria pretén donar resposta als reptes identificats a les prioritats (tòpics) mitjançant el finançament de projectes inter i multidisciplinar en els que la cooperació científica sigui constitutiva i es valori el solapament entre disciplines a nivell metodològic, conceptual o teòric.
 • Impulsar els avenços en el camp d'aplicació a on s'adrecen els projectes, tant en l'àmbit científic com en el desenvolupament tecnològic i la innovació


II. Entitats beneficiàries (art. 5, pàgs 9-10)

 • Tindran la condició de beneficiaris tots els participants de l'agrupació que en formin part i participin al projecte dels que es llisten:
  • Organismes públics d'investigació; universitats públiques i els seus instituts universitaris; altres centres públics d'RDi amb personalitat jurídica pròpia; universitats privades amb activitat d'RDi; centres privats d'RDi sense ànim de lucre; centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal (veure llistat).
  • Empreses amb activitat econòmica adreçada al mercat; associacions empresarial sectorials (NO les agrupacions d'interès econòmic AIE)


III. Requisits de les entitats beneficiàries (art. 6, pàgs. 10-11)

 • Es considera participant sempre que es compti amb pressupost i es sol·liciti finançament.
 • Cada membre és responsable del compliment de les activitats compromeses.
 • Cada participant haurà de respondre de les obligacions de reintegrament o sancions imposades. En el cas que un participant no respongui, la resta respondrà solidàriament.
 • No aplicarà la responsabilitat solidària a les devolucions dels préstecs


IV. Característiques dels projectes (art. 7, pàgs. 11-12)

 • Tòpics recollits a l'annex II de les bases (pàg. 39). També podeu veure la seva descripció (pàgs. 40-74). La proposta haurà de referir-se a un d'ells.
 • Pressupost: mínim 400.000 € i màxim 2.000.000 €.
 • Durada: 3 anys, iniciant-se al 2021, posteriorment al període de presentació de la sol·licitud, i informada a la proposta.
 • Participació:
  • Hi haurà un representant de l'agrupació que actuarà com a sol·licitant i interlocutor amb l'AEI. Ho pot ser qualsevol de les entitats de l'agrupació.
  • Formada per mínim 2 entitats, sent obligatori que una d'elles sigui un organisme d'investigació, públic o privat, i altre entitat una empresa.
  • La participació mínima per entitat és del 10% del pressupost del projecte, i la màxima del 70%.
 • Efecte incentivador, és a dir que si no es disposés del finançament l'activitat no es desenvoluparia o es realitzaria de manera limita o diferent.


V. Conceptes finançables (art. 9, pàgs.13-17)

 • Per a les Universitats la modalitat és de subvenció (fins el 100%) i a costos marginals, és a dir que no es finança personal propi (però s'ha d'incloure al pressupost) ni amortització d'aparells i equips usats que s'hagin finançat amb fons públics.
 • Costos de personal de investigadors, tècnics i personal de suport (grups 1, 2 i 3). Cost/hora màxim de 50€. S'ha d'informar les hores que dedicaran al projecte (a la justificació caldrà informar de tota l'activitat del participant, al projecte, en altres projectes, altra activitat, docència...)
 • Adquisició o amortització d'equipament necessari per a la realització del projecte, incloent programes d'ordinadors de caràcter tècnic justificats a la memòria. NO PCs, portàtils, impressores.
 • Adquisició de material fungible, subministrament i similars. NO material d'oficina ni consumibles informàtics.
 • Subcontractació, entesa com aquella activitat del projecte que no pot ser realitzada per l'entitat (cal acreditar-ho a la memòria), i amb un màxim del 50% del pressupost de l'entitat.
 • Altres:
  • Sol·licitud de patents, generades pel projecte.
  • Consultoria de gestió del projecte, només per al representant de l'agrupació, amb un màxim de 20.000 €, sempre que no formin part dels costos generals de l'entitat.
  • Assistència tècnica, com a prestacions de serveis que no constitueixen en si mateixes part de l'activitat subvencionada, no susceptibles de subcontractació.
  • Viatges, amb un màxim de 6.000 € per entitat, del personal (propi i contractat) identificat a la sol·licitud i justificació.
  • Informe d'auditor per a la justificació de cada anualitat, amb màxim 1.200 €/any.
 • Costos indirectes
 • NO ELEGIBLES: dispositius i llicències informàtiques d'ús genèric; difusió de resultats; assistència a congressos o jornades; publicacions; subscripcions a publicacions o revistes científiques; estudis de mercat o viabilitat; adquisició, manteniment o estudi de patents.

 

VI. Presentació de sol·licituds (art. 13 i 14, pàgs. 22-26)

 • Termini: del 27/04 a 18/05 (14h). Termini intern: 13/05/2021
 • Com: formulari telemàtic per a tots les entitats participants. El representant legal de l'entitat sol·licitant serà qui tanqui la proposta i presenti formalment la sol·licitud.

IMPORTANT NOTA 1: cas que la UPC sigui el representant de l'agrupació cal que ens ho informeu immediatament per a coordinar-nos amb la resta de participants.

IMPORTANT NOTA 2: la introducció i presentació de la proposta es fa de manera centralitzada a cada USR.

 • Què: formulari (inclou descripció activitats, pressupost (cost) del projecte, resum en castellà, declaracions de conformitat de participació i responsables), memòria en ANGLÈS màxim 40 pàgs (veure contingut a l'Annex III, pàg. 75-79), addenda memòria (Annex IV, pàg. 80).

NOTA: posarem a la vostra disposició documentació i informació que faciliti preparar la proposta (model de pressupost, acord de col·laboració, sobre el pla de difusió i pla d'accés obert).

Podeu descarregar tota la documentació i consultar informació a la web de la convocatòria.

 

IMPORTANT contactar amb el personal tècnic de la unitat de projectes nacionals del vostre campus/USR per a informar de la vostra participació i gestionar tota la informació necessària que cal omplir al formulari i memòria.

 

Podeu seguir totes les nostres novetats a @RDInacional_UPC(obriu en una finestra nova) i @RDI_UPC