Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria INNOTEC 2020_ACC1Ó

Publicació de la convocatòria d'ACCIO dels ajuts INNOTEC 2020, destinats a incentivar la realització de projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental conjunts entre empreses catalanes i agents homologats per ACCIÓ i/o altres desenvolupadors de tecnologia homologats (TECNIO). També hi poden participar com a subcontractats altres centres i grups. Termini: fins el 24 de novembre (14h)
Convocatòria INNOTEC 2020_ACC1Ó

1. Objectiu

Incentivar la col·laboració universitat-empresa a través de projectes d'R+D conjunts entre els proveïdors de tecnologia públics acreditats (TECNIO) i empreses catalanes per tal que es transfereixi coneixement i tecnologia cap a l'empresa.

2. Beneficiaris

 • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya. 
 • Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO 

3. Tipus i característiques dels projectes

 • Projectes d'R+D col·laboratius entre com a mínim una empresa i almenys un desenvolupador de tecnologia públic TECNIO, que siguin autònoms i no vinculats entre ells.
 • Haurà de formalitzar-se un acord de col·laboració on es reguli (a presentar només en el cas d'adjudicació de l'ajut):
  • entitat líder del projecte (empresa), qui mantindrà la comunicació amb ACCIO. L'entitat líder té l'obligació de traslladar a la resta de participants qualsevol comunicació que es rebi en relació a la proposta.
  • entitats participants al projecte i que executin despesa subvencionable.
  • també el compromís de cada entitat de compliment de les condicions i obligacions.
  • regulació de la propietat dels resultats del projecte i la seva explotació.
 • Import de la despesa subvencionable del projecte acceptada d'entre 50.000 € i 200.000 €. 
 • Cap empresa pot participar amb més del 70% de la despesa total subvencionable acceptada del projecte, i els centres TECNIO no podem participar en més del 50%.
 • Durada màxima de 3 anys a partir de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut. NO prorrogables.
 • Han d'estar emmarcats dins els sectors i tecnologies facilitadores transversals identificades en l'estratègia RIS3CAT 

4. Despeses subvencionables, assignades a una categoria específica d'investigació o desenvolupament

 • Despeses de personal implicat al projecte (dedicació màxima del 80% de la seva jornada) de l'entitat sol·licitant, inclosos el contractat pel projecte: investigadors, tècnics i personal auxiliar. NO personal en formació i/o pràctiques, personal d'administració i gestió del projecte

Caldrà incloure a la sol·licitud la relació de persones, les seves funcions i especificar quantitativament i qualitativament quina és la seva dedicació a les diferents activitats.

 • Col·laboracions externes:
 • només per a les empreses, col·laboracions relacionades amb activitats d'R+D: investigació o desenvolupament tecnològic contractual, tasques d'enginyeria o disseny, assajos i proves de laboratori.
En aquest cas llavors, altres centres, TECNIO o no TECNIO, i els grups de recerca de la universitat podran participar com a subcontractats.
 • altres despeses de consultoria i assessorament: legal, patentabilitat, vigilància tecnològica, pla de comercialització, ecodisseny i similars.

Les intensitats màximes que es percebin seran per a les empreses, entre el 25% i el 70%, en funció de la tipologia de les activitats i tipus d'empresa, i del 100% per als desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO.

6. Presentació de sol·licituds:

 • és l'empresa líder l'encarregada de presentar la sol·licitud i actuar com a intermediador amb l'ACCIÓ
 • la convocatòria estarà oberta fins el 24 de novembre a les 14h.

Podeu visitar la web, descarregar les bases reguladores, de la convocatòria, consultar el vídeo de la sessió informativa i la presentació, o contactar amb el personal tècnic de la Unitat de Projectes Nacionals de la vostra UTG/USR per informar de la vostra participació i plantejar dubtes.