UPC   

SOL.LICITUD DE CONTRACTES DE PERSONAL DE RECERCA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

 • Dades personals:
  • Nom i Cognoms:
  • DNI/Passaport:
  • Data de naixement:
   dd/mm/aaaa
  • Localitat de naixement:
  • Permís de treball:
  • Adreça (carrer, núm., pis, escala):
  • Codi Postal:
  • Població:
  • Província:
  • Telèfon:
  • Telèfon mòbil:
  • Adreça electrònica:


 • Dades de la convocatòria:
  • Codi:
  • Lloc de treball:
  • Unitat:
 • Adjuntar documents: (Màxim: 10 Mb)
  • Currículum detallat:

  • DNI escanejat:

  • Titulació exigida a la convocatòria escanejada:

  • Documentació acreditativa dels mèrits que al·legueu (altres estudis, experiència, cursos d’especialització, idiomes, etc.) (adjunteu tots els documents en un de sol, per exemple en format zip o rar): • Instruccions:

  Per prendre part en aquest concurs cal que empleneu el document on heu de fer constar les vostres dades personals i les dades de la convocatòria.

  La sol·licitud heu de lliurar-la acompanyada de la documentació següent:
  • Currículum detallat
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria
  • Fotocòpies de la documentació acreditativa dels mèrits que al·legueu (altres estudis, experiència, cursos d’especialització, idiomes, etc.)
  Les fotocòpies han de ser a una cara, en format DinA4 i sense retallar.

  La sol·licitud podeu lliurar-la al Registre General de la Universitat Politècnica de Catalunya planta 0 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6 08034, Barcelona o a qualsevol Registre Públic de la UPC.

 • Avís legal:

  En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta de la sol.licitud de contractes de personal de recerca de la universitat politÈcnica de catalunya . Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca amb domicili Pl. Eusebi Güell 6 S1, a l’adreça electrònica: lourdes.moreno@upc.edu. Així mateix, consentiu de manera expressa que les vostres dades siguin cedides, a les persones responsables de la revisió i validació de les vostra dades i amb la finalitat de seleccionar-vos com a candidat/data. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.
  Així mateix la documentació que aporto està subjecte a l'article 26 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic de procediment de les administracions públiques de Catalunya que estableix que els ciutadans que tenen la condició de persones interessades en aquest procediment administratiu en tramitació tenen dret a accedir a l'expedient i a obtenir una còpia dels documents que en formen part, inclosos els dels altres candidats i candidates. Per tot plegat, els documents que es lliuren han d’evitar informació que sigui innecessària per la finalitat pretesa o que requereixi una especial protecció. En qualsevol cas, només es donarà accés a la informació si no entra en conflicte amb el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal.

  En conseqüència, autoritzo la difusió de les meves dades personals per la finalitat esmentada:
  Si NoControl de seguretat:
 • Escriu els números de la imatge:
   

 

© 2011 · Centre de Transferència de Tecnologia de la UPC