Vés al contingut (premeu Retorn)

PTA 2019: Convocatòria d’Ajuts per a contractes de Personal Técnico de Apoyo

ImatgeGovernEspanya.pngImatgeMinisteri.pngImatgeUE.png AEI.png

 

 1. Estat de la convocatòria:  Tancada
 2. Organisme Convocant: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Agencia Estatal de Investigación
 3. Convocatòria:Resolució de 11 de desembre de 2019
 4. Termini de presentació sol·licituds:
  1. Tècnics: del 14/01/2020 al 28/01/2020 a les 14:00 h (hora peninsular)
  2. Centres: del 14/01/2020 al 04/02/2020 a les 14:00 h (hora peninsular)
 5. Requisits: (article 52 de la convocatòria)
 6. Preguntes Freqüents (a l'apartat solicitud. Convocatòria 2019 del web del Ministeri)
 7. Presentació de sol·licituds: la presentació de les sol·licituds s'haurà de realitzar obligatòriament a través dels mitjans electrònics habilitats a la seu electrònica del Ministeri (article 54 de la convocatòria)
  1. El tècnic ha d'estar acreditat al Registro Unificado de Solicitantes (RUS)
  2. Complimentar el formulari electrònic de la sol·licitud
  3. Adjuntar en format electrònic, la documentació prevista a l’article 55 de la convocatòria
  4. Validar i enviar telemàticament
  5. Signar electrònicament o bé manualment el document generat automàticament per l'aplicatiu
  6. Complimentar i signar l’Aval del grup o centre de recerca
  7. Presentar el formulari de sol·licitud i l’aval a la UASLR del Servei de Personal fins al 28/01/2020
   Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR)
   Universitat Politècnica de Catalunya
   Edifici Vèrtex. Planta 3
 8. Documents: Trobareu els models de tots els documents a l'apartat solicitud del web del Ministeri
  1. Per adjuntar a la sol·licitud electrònica del Ministeri (article 55 de la convocatòria):
   • Currículum Vitae Normalitzat (CVN)
   • Memòria d’actuació i de l’activitat a realitzar
   • Còpia del passaport en vigor, únicament per a les persones estrangeres no residents a Espanya
   • Còpia del títol o certificat acadèmic de la titulació corresponent, només en el cas de titulacions estrangeres
   • Document acreditatiu del grau de discapacitat per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que optin al torn amb discapacitat. La no acreditació implicarà la desestimació de la sol·licitud, que no podrà ser considerada per al torn d'accés general.
  2. Per presentar a la UASLR:
 9. Cofinançament: Aquests ajuts han d'estar avalats per un grup o centre de recerca, aval que implica el compromís de cofinançament dels ajuts sol·licitats. Podeu consultar els imports estimats per a la convocatòria 2019 al següent document:
 10. Continuació del procediment de concessió de la convocatòria 
 11. Esmenes Sol·licituds:
  1. Resolució de requeriment d'esmenes de les sol·licituds presentades
  2. Termini presentació esmenes: fins al 28/05/2020  (requereix la signatura del representant legal del centre)
  3. Tràmit: a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@ (consulteu el procediment a la pàgina web de la convocatòria)
 12. Resolució Sol·licituds Excloses o Desistides
 13. Proposta de Resolució Provisional de Sol·licituds Seleccionades i de Reserva
  1. Proposta de Resolució Provisional
  2. Termini Presentació Al·legacions: fins al 13/07/2020  a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@ (aquest tràmit requereix la signatura del representant legal del centre. Tràmit que han de realitzar els centres dins el termini establert).
  3. Resultat Avaluació Podeu consultar el resultat de l'avaluació de la vostra sol·licitud a la carpeta virtual d'expedients: Facilit@
   Trobareu més informació sobre la puntuació mínima per accedir a l'ajut a l'apartat Evaluación y Selección de Candidatos de la pàgina web del Ministeri
 14. Proposta Resolució Definitiva: Sol·licituds Seleccionades després del Tràmit d'Audiència
  1. Resolució i Annex amb la relació d'ajuts (respecte la resta d'ajuts, es considerarà definitiva la relació d'ajuts seleccionats a la proposta de resolució provisional)
  2. Resposta Al·legacions Formulades: consulteu el vostre expedient a Facilit@
  3. Termini Acceptació Ajuts (relacionats a la resolució): 30/09/2020
 15. Concessió dels ajuts 
  1. Resolució de concessió (trobareu més informació a la seu electrònica del Ministeri i a la seva pàgina web)
  2. Termini Presentació Contractes30/11/2020