Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria d'ajuts per a la incorporació amb caràcter temporal, de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2017).

 1. Estat de la convocatòria: OBERTA.
 2. Organisme Convocant: AGAUR
 3. Termini i presentació de sol·licituds: Del 15 de gener al 28 de febrer de 2018, ambdós inclosos.
 4. Convocatòria: Cliqueu aquí.
 5. Presentació Sol·licituds:
 • La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, l’ha de formalitzar el professor/investigador o professora/investigadora, del grup de recerca receptor, que ha de coordinar l’activitat de recerca de la persona candidata i, que s’ha de responsabilitzar de la sol·licitud.
 • Una persona candidata i un investigador o investigadora responsable només poden constar com a tal en una sola sol·licitud cada convocatòria
 • Descarregar el formulari a un disc local. El formulari es pot emplenar amb les dades generals i desar tantes vegades com sigui necessari mentre es treballa.     
 • Descarregar l’Annex al formulari, emplenar-lo amb la informació requerida i convertir-lo en format PDF sense excedir del màxim de fulls indicats a cada apartat. A l’Annex s’ha d’incloure la descripció dels elements més destacats del grup de recerca al qual s’incorpori la persona candidata, un breu currículum de la persona candidata i el pla de treball de l’activitat de recerca a desenvolupar.
 • Una vegada emplenat el formulari i havent adjuntat l’Annex al formulari, haureu de tornar l’Apartat Tràmits i enviar telemàticament la sol·licitud.
 1. Procediment per complimentar la sol·licitud:

El tràmit generarà un acusament de rebuda que podreu descarregar com a comprovant d'haver presentat la sol·licitud, i que també podreu rebre per correu electrònic si així ho heu assenyalat a la sol·licitud.

Si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud, adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

En cas que la persona no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop complerta la sol·licitud de manera electrònica, pot completar el procés adjuntant la documentació exigida per via electrònica, l’AGAUR comprovarà a través de la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA).

En cas que no sigui possible es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

En ambdós casos el servei de registre electrònic corporatiu de la Generalitat, emet de manera automàtica un rebut de presentació de la sol·licitud. En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 3.9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 7. Requisits de la persona sol·licitant: 

  1. Les persones candidates han d’haver obtingut el títol de doctor entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2015 (s’entén com a data d’obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).
  2. El període d’obtenció del títol de doctorat pot ser de l’1 de gener de 2008 al 31 de desembre de 2015 si es justifica durant aquest període, qualsevol dels supòsits següents:         
 • Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.
 • Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.
 • Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.
 • Tenir, en el moment d’incorporar-se a l’entitat receptora, un mínim de dos anys d’experiència postdoctoral fóra de l’Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d’estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos anys.
 • No haver residit o treballat a l’Estat espanyol més de dotze mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.