Vés al contingut (premeu Retorn)

BEATRIU DE PINÓS 2019

                     

Convocatòria d'ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2019)

1. Estat de la convocatòria: TANCADA

2. Organisme Convocant: AGAUR

El programa Beatriu de Pinós 2018 està cofinançat per la Unió Europea a través del programa COFUND (nº de contracte 801370) de les accions Marie Skłodowska-Curie per a la contractació d’investigadors per part de programes de excel·lència i amb moviment transnacional dins el programa marc “Horizon2020"

3. Termini de presentació sol·licituds provisionals per part de les persones investigadores responsables: del 13 de desembre de 2019 al 3 de febrer de 2020 a les 14.00 h (hora local de Barcelona). Aquest tràmit només es pot fer per internet.

4. Convocatòria:  Cliqueu aquí

5. Presentació sol·licituds:

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen les bases d'aquesta convocatòria (base 7 de la Resolució EMC/3179/2019, de 22 de novembre).

La sol·licitud provisional l'ha de presentar el professor/investigador o la professora/investigadora del grup de recerca receptor que ha de coordinar l'activitat de recerca de la persona candidata i que s'ha de responsabilitzar de la sol·licitud per via electrònica a través de l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>) seguint les instruccions que es preveuen.

Una persona candidata i una persona investigadora responsable només poden constar com a tals en una sola sol·licitud per a cada convocatòria.

La sol·licitud consta de dues parts:

- un formulari general amb les dades bàsiques sobre la proposta, la institució d'acollida i la persona candidata.

- un document annex amb el contingut de la proposta. Les persones sol·licitants han de seguir rigorosament aquesta estructura i els límits del nombre de pàgines a l'hora de presentar el contingut científic i tècnic de la sol·licitud.

Les propostes s'han d'escriure en català, castellà o anglès.

Per més informació sobre aquest punt (com presentar la sol·licitud), teniu una guia per a sol·licitants (guia).

6. Requisits: Les persones candidates han de complir els requisits següents:

a) Haver obtingut el títol de doctor entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2017 (s’entén com a data d’obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).

El període d’obtenció del títol de doctor pot ser de l’1 de gener de 2010 al 31 de desembre de 2017 si es justifica durant aquest període qualsevol dels supòsits següents:

-          Haver gaudit d’un període de baixa per maternitat o paternitat.

-          Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona candidata i que requereixin una dedicació especial.

-          Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.

-          Tenir reconegut l’estatus de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.

b) Tenir, en el moment d’incorporar-se a l’entitat receptora, un mínim de dos anys d’experiència postdoctoral fora de l’Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d’estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos anys.

c) Complir la següent condició de mobilitat transnacional: No haver residit o treballat a l’Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres (3) anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

7. Durada:  Els contractes objecte d'aquest ajut tindran una durada de tres (3) anys.

8. Preguntes Freqüents (FAQS BP 2019).

9. Resolució relativa a la inadmissió i desistiment de les sol·licituds (document)

Si fos el cas, contra la present resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant el president de la comissió Executiva d’Ajuts de Recerca, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació (09/09/2020) al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10. Resolució dels ajuts concedits, en llista de reserva i denegades (document)