Vés al contingut (premeu Retorn)

AJUTS MARGARITA SALAS

Ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors. Convocatòria Complementària.

 

1. Estat de la convocatòria: Tancada
2. Organisme Convocant: Ministerio de Universidades
    Enllaços: Real Decreto 289/2021, de 20 d’abril / Orden UNI/551/2021, de 26 de maig
3. Destinataris: Joves doctors que reuneixin els requisits establerts a la convocatòria, mitjançant estades de formació de 2 anys de durada en una universitat pública espanyola o bé en universitats i centres de recerca estrangers, aixi com en OPI espanyols. Les estades de formació es desenvoluparan de forma continuada.
4. Termini presentació sol·licituds: de l'11/04/2022 fins el 02/05/2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).
5. Requisits de les persones candidates: (vegeu art. 4 de la convocatòria, Segon Punt).
a) Haver transcorregut com a màxim dos anys entre la data d’obtenció del títol de doctor i la del tancament del termini de presentació de sol·licituds.
b) Sol·licitar la seva incorporació en una universitat o centre de recerca públics diferents d’aquell en que van realitzar la seva formació predoctoral i van obtenir el doctorat.
c) Cas que les ajudes se sol·licitin per a estades de formació en universitats o centres de recerca situats a l’estranger, o per a estades de formació en centres de recerca públics espanyols, l’últim any de l’ajuda s’ha de dur a terme, a elecció de la persona candidata, a la Universitat Politècnica de Catalunya o en una altra universitat pública espanyola, inclosa aquella on hagi obtingut el títol de doctor o doctora.
6. Presentació de sol·licituds:
 • Les persones candidates només podran presentar una única sol·licitud a través de la seu electrònica de la UPC: enllaç al tràmit. En ella hauran de definir quina és l’àrea de coneixement o àmbit de la UPC per la qual sol·liciten ser valorades.
 • Les persones candidates hauran de presentar les seves sol·licituds a les universitats públiques espanyoles en les que hagin obtingut el títol de doctor. No obstant això, les persones que hagin obtingut el títol de doctor en universitats privades espanyoles o aquelles de nacionalitat espanyola que l'hagin obtingut en universitats o centres de recerca estrangers, presentaran les seves sol·licituds a la universitat pública espanyola on vulguin realitzar l'estada postdoctoral o a la que desitgin incorporar-se l'últim any de l'ajut.
 • Els grups de recerca de la UPC podran avalar més d’una sol·licitud.
7. Documentació: (vegeu art. 5 de la convocatòria, Segon Punt):
 1. Currículum vítae abreujat, (utilitzeu el format CVA: https://cvn.fecyt.es/editor/downloads/CVA_desdeCVN.pdf.
 2. Títol de doctor de la persona candidata.
 3. Historial cientificotècnic del grup o grups receptors. Es consideraran grups receptors tant aquell que acull al beneficiari el primer any de l’estada com el que l’acull en el segon any, si la institució fos diferent a la del primer any.
 4. Memòria justificativa de l'impacte d'aquesta estada al progrés de la carrera docent i investigadora de la persona candidata. Màxim 4 pàgines.
 5. Document d'acceptació de l'estada pel centre o centres receptors (model estada a centre no UPC/model estada a UPC)Nota: En cas de l'estada a UPC, enviar el model corresponent degudament signat a francina.sole@upc.edu, per tal de gestionar la signatura del vicerector, abans del dimecres 27/04/2021.

8. Llistes provisionals de les persones admeses i excloses.

Llista provisional per àmbit/àrees de coneixement de les persones admeses i excloses.

Termini presentació esmenes: del 17/05/2022 al 30/05/2022 a les 23:59 h (hora local de Barcelona).

Les esmenes les haureu de presentar a través de la seu electrònica, mitjançant el formulari que hi ha a l’apartat: “Presentació d’esmenes. Convocatòria Complementària d’ajuts Margarita Salas” en el qual haureu d'adjuntar aquells documents o informació que se us hagi demanat.

9. Llistes provisionals de les persones admeses i excloses. Publicada el 13/06/2022 arran d'un dubte plantejat i esperant tenir resposta per part del Ministeri d'Universitats.

10. Llistes definitives de les persones admeses i excloses. Publicada el 14/06/2022.

11. Llista provisional de priorització dels Ajuts Margarita Salas.

Termini presentació al·legacions, si s'escau: del 05/07/2022 fins el 18/07/2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).

Les al·legacions s'hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC, mitjançant el formulari anomenat: "Presentació d'al·legacions. Convocatòria Complementària d'ajuts Margarita Salas”.

Nota: Els resultats de les àmbits/àrees de coneixement que manquen els publicarem tan aviat els tribunals de les comissions avaluadores corresponents ens els facin arribar. I quan surti la resolució que faci referència a aquest àmbit, els candidats d'aquest tindran els mateix número de dies de termini per fer al·legacions, si fos el cas.

12. Llista provisional de priorització candidatures a l'Àmbit de coneixement d'Arquitectura, Urbanisme i Edificació, dels Ajuts Margarita Salas.

S'obre un nou termini de presentació d'al·legacions, si s'escau, per només les persones que han fet sol·licitud a l'esmentat àmbit: Les dates del nou termini és del 21/7/2022 fins el 03/08/2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).  I en aquest cas, feu servir el formulari anomenat: "Presentació d'al·legacions. Convocatòria Complementària d'ajuts Margarita Salas

13. Adjudicació dels ajuts Margarita Salas

    Resolució adjudicació definitiva (1r resultat)

14. Acceptació de l'ajut.

En el termini des de l'1/09/2022 al 14/09/2022 a les 23:59 h, s'ha de presentar pel tràmit disponible a la seu electrònica de Presentació de l'acceptació de l'ajut, els següents documents, un cop emplenats i signat quan convingui

 •         Model acceptació : català, castellà, anglès
 •         Fitxa dades personals
 •         Fotocòpia del NIF o NIE en el cas de ciutadans comunitaris. Si la persona beneficiària és de nacionalitat       extracomunitària i no té actualment autorització de treball i residència, la UPC iniciarà els tràmits corresponents.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'acceptacions, ens posarem en contacte via mail amb cada beneficiari de l'ajut, per tal de fer les gestions necessàries per poder iniciar el seu contracte.

Nota 1:  Per als casos que els candidats beneficiaris tenen previst no acceptar l’ajut M. Salas, si us plau, presenteu-nos escrit de renúncia (format lliure) a través de la instància genèrica que hi ha a la seu electrònica de la UPC, indicant que la instància va adreçada a la Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (Servei de PDI), i adjuntant l’escrit de renúncia.

Si algú no pot entrar per alguna de les dues vies que hi ha a la seu electrònica, que ens ho facin saber i es farà el tràmit a través de funcionari habilitat. Gràcies.

Nota 2: La resolució de concessió definitiva per a l'àrea d'arquitectura, urbanisme i edificació, es publicarà a primers de setembre. Disculpeu les molèsties.

15. Adjudicació d'Ajuts Margarita Salas (segon resultat).

16. Certificació de la incorporació efectiva

En el termini de 15 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la seva incorporació al centre receptor, el beneficiari ha de lliurar la certificació de la incorporació efectiva, en el que consti la firma de la persona interessada, de l'investigador/a principal del grup receptor i del director/a de departament, o el degà/degana de la facultat receptora o equivalent. El tràmit a la seu electrònica per poder presentar aquest certificat és el següent: Tràmit certificat M. Salas

17. Resolució Reserves

 • Acceptació de l'ajut. Cal que els candidats relacionats en la resolució acceptin l'ajut en el següent termini: del 23/09/2022 al 3/10/2022 a les 14 h (hora local de Barcelona), s'ha de presentar pel tràmit disponible a la seu electrònica de Presentació de l'acceptació de l'ajut, els següents documents, un cop emplenats i signat quan convingui
  • Model acceptació : català, castellà, anglès
  • Fitxa dades personals
  • Fotocòpia del NIF o NIE en el cas de ciutadans comunitaris. Si la persona beneficiària és de nacionalitat extracomunitària i no té actualment autorització de treball i residència, la UPC iniciarà els tràmits corresponents. En aquest cas, us demanem que adjunteu còpia del passaport.

18. Altres documents d'obligat lliurament:

Amb una antelació de 3 mesos a la data de finalització de cada anualitat de l'ajut, cal que ens feu arribar per seu electrònica (per instància genèrica(obriu en una finestra nova), i fent el comentari que ho adrecin a la nostra unitat UASLR), el document de la memòria de les activitats realitzades:

- Memòria Científicotècnica anual: català(obriu en una finestra nova), castellà(obriu en una finestra nova), anglès(obriu en una finestra nova)

I també per instància genèrica(obriu en una finestra nova), i fent constar que va dirigit a la UASLR, quan ja hagueu acabat l'estada també aquest altre document (un al 1r any i un altre per al 2n any):

- Certificació de l'estada realitzada: català(obriu en una finestra nova), castellà(obriu en una finestra nova), anglès(obriu en una finestra nova)

Això es recull en el punt 12 sobre drets i deures de les persones beneficiàries dels ajuts (convocatòria UPC), així com en la clàusula novena de l'Ordre UNI/551/2021, de 26 de maig i en el document de Preguntes Freqüents(obriu en una finestra nova) on es diu:

"la universitat o centre d'investigació receptor haurà d'emetre la certificació o acreditació que justifiqui les dates de l'estada i la memòria d'activitats realitzades pels seus beneficiaris, per tal que puguin presentar-les quan se els sigui requerida. Aquesta memòria haurà d'incloure la firma del responsable del centre receptor i de la persona beneficiaria".