Vés al contingut (premeu Retorn)

AJUTS MARIA ZAMBRANO

Ajuts MARIA ZAMBRANO, per a l’atracció de talent internacional. Convocatòria Complementària

1. Estat de la convocatòria: Tancada
2. Organisme Convocant: Ministerio de Universidades
    Enllaços: Real Decreto 289/2021, de 20 d’abril / Orden UNI/551/2021, de 26 de maig
3. Destinataris: Personal docent i investigador, de nacionalitat espanyola o d’un altre país, amb trajectòria postdoctoral acumulada no inferior a 24 mesos en universitats o centres de recerca espanyols o situats fora d'Espanya diferents al de la defensa de la seva tesi doctoral.
Tindran una durada de dos anys.
Les estades de formació es desenvoluparan de forma continuada.
4. Termini presentació sol·licituds: de l'11/04/2022 fins el 02/05/2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).
5. Requisits de les persones candidates: (vegeu art. 4 de la convocatòria, Quart Punt).
a) En el moment de formular la sol·licitud, estar desenvolupant projectes d'investigació, i / o impartint docència en universitats, centres de recerca o organismes situats fora d'Espanya. Els períodes de vinculació a altres organismes o institucions es poden justificar mitjançant contracte o altres formes jurídiques, si bé no es poden acreditar mitjançant les publicacions de les persones candidates. Així mateix, la participació en projectes d'investigació en el moment de formular la sol·licitud han d’estar directament vinculats amb l'activitat acadèmica de la persona.
b) Que les estades objecte dels ajuts es desenvolupin a la UPC
c) Justificació de l'impacte de la seva incorporació en la requalificació de l'equip universitari d'acollida.
d) Acreditar una trajectòria posdoctoral acumulada no inferior a 24 mesos en universitats o centres d’investigació espanyols o situats fora d’Espanya, diferents al de defensa de la tesi doctoral. Per al còmput de la trajectòria es consideraran tant els contractes laborals com les estades de mobilitat superior a 3 mesos. En cap cas, a aquests efectes, es consideraran les publicacions.
e) Atès que la modalitat de contractació és la que estableix l’article 22 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, en el cas que la persona beneficiària hagi estat contractada prèviament sota aquesta modalitat de contractació de l’esmentat article 22, la duració màxima del contracte que se’n derivi d’aquesta convocatòria, sumat a la durada acumulada de contractes previs d’aquesta modalitat, no podrà ultrapassar el termini de 5 anys. Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat, suspendran el còmput de durada del contracte.

6. Presentació de sol·licituds:

 • Les persones candidates hauran de presentar les seves sol·licituds a les universitats públiques on desitgen realitzar l'estada de formació, per tant les persones que vulguin realitzar l’estada a la UPC hauran de presentar la sol·licitud en aquesta universitat.
 • Les persones candidates hauran de presentar una única sol·licitud a través de la seu electrònica de la UPC: enllaç al tràmit.  En ella hauran de definir quina és l’àrea de coneixement o àmbit de la UPC per la qual sol·liciten ser valorades.
 • Els grups de recerca de la UPC podran avalar més d’una sol·licitud.

7. Documentació: (vegeu l’art. 5 de la convocatòria, Quart Punt):

 1. Currículum vítae abreujat, (utilitzeu el format CVA: https://cvn.fecyt.es/editor/downloads/CVA_desdeCVN.pdf.)
 2. Acreditació de la trajectòria postdoctoral acumulada de la persona candidata mitjançant els períodes de vinculació a altres organismes o institucions.
 3. Historial cientificotècnic del grup o grups receptors.
 4. Memòria on es justifiqui l’adequació del candidat a les necessitats de recerca i transferència de coneixement del grup receptor i impacte esperat. Màxim 4 pàgines.
 5. Document d'acceptació de l'estada pel centre receptor. (model). (Nota: Enviar el model corresponent degudament signat a francina.sole@upc.edu, per tal de gestionar la signatura del vicerector abans del dimecres 27/04/2022).

 8. Llistes provisionals de les persones admeses i excloses.

Llista provisional per àmbit/àrees de coneixement de les persones admeses i excloses

Termini presentació esmenes: del 17/05/2022 al 30/05/2022 a les 23:59 h (hora local de Barcelona).

Les esmenes les haureu de presentar a través de la seu electrònica, mitjançant el formulari que hi ha a l’apartat: “Presentació d’esmenes. Convocatòria Complementària d’ajuts Maria Zambrano per a l’atracció de talent internacional” en el qual haureu d'adjuntar aquells documents o informació que se us hagi demanat.

9. Llistes definitives de les persones admeses i excloses.

10. Llista provisional de priorització dels Ajuts Maria Zambrano.

Termini presentació al·legacions, si s'escau: del 05/07/2022 fins el 18/07/2022 a les 14:00 h  (hora local de Barcelona).

Les al·legacions s'hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC, mitjançant el formulari anomenat: "Presentació d'al·legacions. Convocatòria complementària d'ajuts Maria Zambrano per a l’atracció de talent internacional”.

11. Adjudicació dels ajuts María Zambrano

    Resolució adjudicació definitiva

12. Acceptació de l'ajut.

En el termini des de l'1/09/2022 al 14/09/2022 a les 23:59 h, s'ha de presentar pel tràmit disponible a la seu electrònica de Presentació de l'acceptació de l'ajut, els següents documents, un cop emplenats i signat quan convingui

 • Model acceptació : català, castellà, anglès
 • Fitxa dades personals
 • Fotocòpia del NIF o NIE en el cas de ciutadans comunitaris. Si la persona beneficiària és de nacionalitat       extracomunitària i no té actualment autorització de treball i residència, la UPC iniciarà els tràmits corresponents.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'acceptacions, ens posarem en contacte via mail amb cada beneficiari de l'ajut,  per tal de fer les gestions necessàries per poder iniciar el seu contracte.

13. Certificació de la incorporació efectiva

En el termini de 15 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la seva incorporació al centre receptor, el beneficiari ha de lliurar la certificació de la incorporació efectiva, en el que consti la firma de la persona interessada, de l'investigador/a principal del grup receptor i del director/a de departament, o el degà/degana de la facultat receptora o equivalent. El tràmit a la seu electrònica per poder presentar aquest certificat és el següent: Tràmit certificat M. Zambrano

14. Resolució Reserves

 • Acceptació de l'ajut. Cal que els candidats relacionats en la resolució acceptin l'ajut en el següent termini: del 23/09/2022 al 3/10/2022 a les 14 h (hora local de Barcelona), s'ha de presentar pel tràmit disponible a la seu electrònica de Presentació de l'acceptació de l'ajut, els següents documents, un cop emplenats i signat quan convingui
  • Model acceptació : català, castellà, anglès
  • Fitxa dades personals
  • Fotocòpia del NIF o NIE en el cas de ciutadans comunitaris. Si la persona beneficiària és de nacionalitat extracomunitària,  i no té actualment autorització de treball i residència, la UPC iniciarà els tràmits corresponents. En aquest cas us demanem que adjunteu còpia del passaport.

15. Altres documents d'obligat lliurament:

Amb una antelació de 3 mesos a la data de finalització de cada anualitat de l'ajut, cal que ens feu arribar per seu electrònica (per instància genèrica, i fent el comentari que ho adrecin a la nostra unitat UASLR), el document de la memòria de les activitats realitzades, seguint el model que us proposem:

 Al finalitzar l'estada, es demana que es presenti una certificació de l'estada realitzada, també pel mateix procediment: per instància genèrica a la nostra seu electrònica comentant que la instància va dirigida a la unitat UASLR.

Això es recull en el punt 12.e) de la convocatòria complementària (pàg. 25) dins dels drets i deures de les persones beneficiàries, així com en la clàusula novena de l'Ordre UNI/551/2021, de 26 de maig i en el document de Preguntes Freqüents on es diu:

"la universitat o centre d'investigació receptor haurà d'emetre la certificació o acreditació que justifiqui les dates de l'estada i la memòria d'activitats realitzades pels seus beneficiaris, per tal que puguin presentar-les quan se els sigui requerida. Aquesta memòria haurà d'incloure la firma del responsable del centre receptor i de la persona beneficiaria".