Vés al contingut (premeu Retorn)

AYUDAS BEATRIZ GALINDO 2020


CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROPOSTES DE CANDIDATS PER SOL·LICITAR UN AJUT “BEATRIZ GALINDO 2020”.

 

1.- Estat de la convocatòria: TANCADA.

2.- Organisme convocant: Universitat Politècnica de Catalunya.

3.- Bases convocatòria.

4.- Objecte: L’Objectiu d’aquesta convocatòria, és la selecció per part de la UPC d’investigadors/res, que optaran a demanar un ajut Beatriz Galindo, vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya. Així, les persones que resultin seleccionades, podran sol·licitar aquest ajut en un dels projectes de necessitat docent i per a la investigació i transferència del coneixement, proposats per la Universitat Politècnica de Catalunya. La selecció per part de la Universitat, no comporta el dret a obtenir un ajut Beatriz Galindo, sinó el dret a poder presentar la seva candidatura, vinculada a la UPC. A aquests efectes, la determinació final de si en resulta beneficiari/a de l’ajut, l’efectuarà el Panel Internacional de Expertos, que és l’encarregat de fer la valoració de les sol·licituds presentades per cada Universitat o Centre (juntament amb la valoració de les persones candidates), segons el que s’estableix a l’Article 3 de la convocatòria Beatriz Galindo 2020.

5.- Requisits de les persones candidates: Per a poder ser admès al procés selectiu, els/les aspirants han de complir, en el moment que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds els requisits següents:

   • Estar en possessió del grau de Doctor/a.
   • Acreditar 7 anys o més d'experiència docent i investigadora a l'estranger, a comptar des de l'obtenció del títol de doctor fins a l’últim dia de presentació de les sol·licituds (per a la modalitat Sènior).
   • Acreditar menys de 7 anys d'experiència docent i investigadora a l'estranger, a comptar des de l'obtenció del títol de doctor fins a l’últim dia de presentació de les sol·licituds (per a la modalitat Junior).
   • Els/les aspirants poden ser proposats per altres Universitat o Centres, però hauran d’informar a la UPC d’aquesta situació, indicant la seva preferència entre les mateixes.

6.- Contingut i documentació de les sol·licituds: Les persones aspirants, han de presentar, la següent documentació:

 • CURRÍCULUM VITAE (CV): El format és lliure, si bé es recomana l’ús del format de la FECYT.
 • MEMÒRIA (en espanyol i en anglès): que consta d’aquests 3 documents:
 1. Projecte Docent.
 2. Projecte d’investigació i de transferència del coneixement a realitzar amb l’ajut Beatriz Galindo.
 3. Impacte en la formació, ocupabilitat o trajectòria acadèmica o professional del candidat/a.
 • La Memòria es pujarà desglossada en tres parts (cada part constituirà 1 document .pdf i inclourà la versió en espanyol i en anglès).
 • La suma de les extensions dels documents de la Memòria no podrà superar les 11.000 paraules per a cadascun dels idiomes.
 • De manera orientativa, es proposa que l'extensió màxima de cada document adjunt corresponent a cadascun dels conceptes anteriors no depassi les 4 pàgines escrites en lletra Times New Roman grandària 12 i interlineat doble.
 • DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ESTADES A L’ESTRANGER:
 • Els candidats hauran d'acreditar la vinculació amb la institució estrangera (amb un contracte o concessió de beca per una altra institució sempre que s'acompanyi amb l'acreditació de vinculació d'acompliment en una institució estrangera) pel període requerit en funció de la modalitat de la plaça (Júnior o Sènior).
 • Una estada a l'estranger realitzada com a part de les activitats realitzades per un investigador i/o docent que tingui una vinculació contractual amb una institució espanyola computaria com a experiència professional a l'estranger.

7.- Forma i Termini de presentació de les sol·licituds: La persona aspirant, que vulgui prendre part ha de presentar la documentació descrita en l’apartat 5, en espanyol i anglès, indicant a quin dels projectes oferts en l'apartat 8, vol aplicar, de la següent manera:

 • A través d’Instància Genèrica adreçada a la UASLR, amb l’assumpte “CONVOCATÒRIA BG 2020” i indicant a quin dels 5 projectes oferts, vol aplicar.
 • El termini per a la presentació de les sol·licituds és del 09/03/2020 al 16/03/2020, ambdós inclosos.

8.- Perfil de les candidatures: Es detallen a continuació els 5 projectes proposats:

1.- Títol: Mecànica, Medis Continus i Estructures (DECA):

2.- Títol: Microbiologia aplicada (Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia):

3.- Títol: Desarrollo de polímeros para aplicaciones tecnológicas y biomédicas  (Enginyeria Química):

4.- Títol: Ciberseguretat (ENTEL):

5.- Títol: Fabricación digital, diseño paramétrico y construcción de estructuras sostenibles (Tecnología de la Arquitectura):

9.- Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Secretaria de estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación por la que se convocant por tramitación anticipada las ayudas Beatriz Galindo para el ejercicio 2020.

10.- Proposta de resolució provisional de candidats seleccionats i exclosos: Les persones candidates, disposen d’un termini de quatre dies naturals, del 04/06/2020 al 07/06/2020, ambdós inclosos, per a presentar les al·legacions que considerin oportunes. Aquestes al·legacions, s’hauran de presentar a través d’instància genèrica (a través de la Seu Electrònica UPC), indicant al motiu de la mateixa “Al·legacions convocatòria Beatriz Galindo 2020”.

11.- Resolució definitiva de candidats seleccionats: Les persones seleccionades optaran a obtenir un ajut Beatriz Galindo, vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya, que estarà relacionat amb el projecte escollit.

12.- 25/09/2020: Relación provisional de las de las ayudas del Programa Beatriz Galindo: Les Universitats podran formula al·legacions a través de la Seu Electrònica del Ministerio, en un termini de 10 dies hàbils, del 28/09/2020 al 09/10/2020, ambdós inclosos.

13.- 09/12/2020: Orden de concesión definitiva de Ayudas Beatriz Galindo 2020.

14.- 10/12/2020: Corrección de errores de la Orden de concesión definitiva de Ayudas Beatriz Galindo 2020.