Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2020 per la que s'aprova la convocatòria dels ajuts Juan de la Cierva- Formación

            

1. Estat de la convocatòria: OBERTA

2. Organisme Convocant: Ministerio De Ciencia, Innovación y Universidades.

3. Convocatòria.

4. Termini i presentació de sol·licituds per part de l’investigador: Del 17/12/2020 al 21/01/2021, ambdós inclosos fins a les 14:00 h (hora peninsular espanyola).

5. Termini i presentació de sol·licituds per part del Centre I+D: Del 17/12/2020 al 28/01/2021, ambdós inclosos fins a les 14:00 h (hora peninsular espanyola).

6. Procediment:

 • L’investigador omplirà el formulari electrònic per a la seva candidatura. Un cop omplert el formulari, el signarà i l'haurà d'enviar telemàticament.
   • Al formulari s’haurà d’adjuntar la documentació que es recull a l’article 41 de la convocatòria:
   • Historial científic-tècnic, dels darrers cinc -05- anys de l'equip de Recerca en el que està integrat el candidat, amb especial referència als mèrits de l'investigador tutor del candidat.
   • Curriculum Vitae Normalitzat de l'investigador candidat en format (CVN) mitjançant la pàgina web de la FECYT, preferiblement en anglès (https://cvn.fecyt.es/), amb una extensió màxima de 4 pàgines i preferiblement en anglès.
   • Els candidats i tutors vinculats a la UPC tenen a la seva disposició el sistema d'informació DRAC per tal de generar-se el seu currículum en format CVN i CVA (http://drac.upc.edu/info).
   • Curriculum Vitae Abreujat (CVA) de l'investigador tutor fent servir el model que es troba a la web de la FECYT (https://cvn.fecyt.es/), haurà de tenir una extensió màxima de 4 pàgines i es presentarà preferiblement en anglès.
   • Còpia del títol de Doctor o de la certificació acadèmica, a on consti la data en la que va obtenir el grau de Doctor.
 • El document que es genera, un cop presentada la sol·licitud, el lliurarà al Centre (en aquest cas a la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca -Edifici Vèrtex.Planta 3-Servei Personal-Campus NORD).
 • Caldrà lliurar-lo abans del 21 de gener de 2021, i s'adjuntarà l'aval del grup de recerca que trobareu més avall (punt 9)
 • En cas d'acollir-se a algun dels supòsits d'interrupció previstos a l'Article 37.1.b) o presentar-se en el torn de persones amb discapacitat, caldrà presentar documentació acreditativa.
 • Les sol·licituds hauran de ser presentades pel Centre (d'aquest tràmit s'encarrega la UASLR) a través dels mitjans electrònics habilitats a la Sede Electrònica del Ministerio.

   

7. Requisits (Veure Article 37 de la convocatòria).

8. Accés Formulari de sol·licitud

9. Aval del grup de recerca

10. Preguntes freqüents


NOTA referent als ajuts Juan de la Cierva-Formación 2020:

Aquest ajut es destinarà necessàriament a cofinançar la retribució i la quota patronal de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cadascuna de les anualitats considerades independentment.

A partir de l'import concedit de 26.300€ anuals, el grup de recerca en el qual s'integri el/la candidat/a haurà de finançar la diferència entre el cost total de contractació (retribució i la quota patronal) i l'ajut que ens atorga el Ministerio De Ciencia e Innovación. Aquest import serà aproximadament de 3.462,10€ per a cadascuna de les anualitats de l'ajut, que és de 2 anys.

11. 05/04/2021: Requeriment tràmit d'audiència de persones participants: Les persones relacionades al requeriment, disposen de 10 dies hàbils, per presentar les al·legacions oportunes, a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@.

12. 05/04/2021: Requeriment d'esmena d'expedients de persones participants: Les persones relacionades al requeriment, disposen de 10 dies hàbils, per a esmenar la seva sol·licitud, a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@.

11. 15/04/2021: Segon Requeriment tràmit d'audiència de persones participants: Les persones relacionades al requeriment, disposen de 10 dies hàbils, per presentar les al·legacions oportunes, a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@.

12. 12/05/2021: Resolució definitiva de persones excloses o desistides: Les persones excloses o desistides podran interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació.

13. 05/08/2021: Proposta de resolució Provisional de persones seleccionades i reserves FJCI-20: El termini d’al·legacions és de 5 dies hàbils, del 01/09/2021 al 07/09/2021, ambdós inclosos. Les persones que vulguin presentar les al·legacions que considerin oportunes, ho podran fer de la següent manera:

 1. Presentació d’al·legacions a través de la Carpeta Virtual de Expedientes-Facilit@, ubicada a la sede electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación.
 2. MOLT IMPORTANT: Una vegada feta la presentació de les al·legacions, l’interessat/da ha d’enviar un correu electrònic a la UASLR (), per a que es faci la signatura i presentació digital de les al·legacions

14. 07/10/2021: Segona resolució d'exclusions i desistiments de persones participants FJCI-2020: Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra aquesta es pot interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, d'acord amb el que disposen els Art. 123 i 124 de la Llei 39/2021 d'1 d'octubre del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

15. 07/10/2021: Proposta de resolució definitiva dels ajuts FJCI-2020:

 • El llistat annex I d'aquesta proposta de resolució definitiva conté la relació de persones participants seleccionades després del tràmit d'audiència, indicant per a cadascuna d'elles el Centre de R+D d'incorporació. Respecte de la resta de les ajudes, es considerarà definitiva la relació d'ajudes seleccionades i de reserva a la proposta de resolució provisional, publicada el passat dia 05/08/2021.

 • Les entitats sol·licitants, incloses en el llistat annex I, disposen d'un termini de 5 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la present proposta de resolució a la pàgina web de l'Agència Estatal d'Investigació, per comunicar la seva acceptació o desistiment a l'ajuda proposada. En absència de resposta, s'entendrà atorgada l'acceptació del sol·licitant. L'acceptació o desistiment, es farà obligatòriament a través de la Carpeta Virtual de expedients-Facilit@, situada a la seu electrònica del Ministeri de Ciència i Innovació.

 • La presentació de la documentació requerida a totes les entitats relacionades en l'Annex II, s'ha de fer a través de la Carpeta Virtual d'Expedients-Facilt@ en el termini de 5 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació en la pàgina web de l'Agència Estatal d'Investigació de la present proposta de resolució. L'incompliment dels requisits per accedir a la concessió de l'ajut per part d'algun dels beneficiaris proposats donarà lloc al desistiment de l'ajuda

16. 29/11/2021: Resolució de concessió FJCI-2020: Des de la Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR), es contactarà amb el beneficiaris de l'ajut, per a planificar la seva incorporació.