Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2019 per la que s'aprova la convocatòria dels ajuts Juan de la Cierva- Incorporación

1. Estat de la convocatòria:  TANCADA.

2. Organisme Convocant: Ministerio De Ciencia, Innovación y Universidades.

3. Termini i presentació de sol·licituds per part de l’investigador: Del 17/12/2019 al 14/01/2020, ambdós inclosos fins a les 14:00 h (hora peninsular).

4. Termini i presentació de sol·licituds per part del Centre I+D: Del 17/12/2019 al 21/01/2020, ambdós inclosos fins a les 14:00 h (hora peninsular).

5. Procediment:

 • L’investigador omplirà el formulari electrònic per a la seva candidatura (veure punt 8). Un cop omplert el formulari, el signarà i l'haurà de presentar telemàticament.
    • Al formulari s’haurà d’adjuntar la documentació que es recull a l’article 69 de la convocatòria.
    • Historial científic-tècnic, dels darrers cinc -05- anys de l'equip de Recerca en el que està integrat el candidat, amb especial referència als mèrits de l'investigador tutor del candidat.
    • Curriculum Vitae Normalitzat de l'investigador candidat en format (CVN) mitjançant la pàgina web de la FECYT, preferiblement en anglès, amb extensió màxima de 4 pàgines (https://cvn.fecyt.es/).
    • Els candidats i tutors vinculats a la UPC tenen a la seva disposició el sistema d'informació DRAC per tal de generar-se el seu currículum en format CVN i CVA (http://drac.upc.edu/info)
    • Curriculum Vitae Abreujat (CVA) de l'investigador tutor fent servir el model que es troba a la web de la FECYT (https://cvn.fecyt.es/), haurà de tenir una extensió màxima de 4 pàgines i es presentarà preferiblement en anglès.
    • Còpia del passaport en vigor, pels ciutadans estrangers no residents en el territori espanyol.
    • Còpia del títol de Doctor o de la certificació acadèmica, on consti la data en la que va obtenir el grau de doctor.
 • El document que es generi, un cop presentada la sol·licitud, el lliurarà al Centre (en aquest cas a la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca -Edifici Vèrtex.Planta 3-Servei Personal-Campus NORD).
 • Caldrà lliurar-lo abans del 8 de gener de 2020, i s'adjuntarà l'aval del grup de recerca que trobareu més avall (punt 9)
 • En cas d'acollir-se a algun supòsit d'interrupció o presentar-se en el torn de persones amb discapacitats, caldrà presentar documentació acreditativa.
 • Les sol·licituds hauran de ser presentades pel Centre (d'aquest tràmit s'encarrega la UASLR) a través dels mitjans electrònics habilitats a la Sede Electrònica del Ministerio.

6. Requisits: (article 65 de la convocatòria).

7. Convocatòria

8. Formulari de sol·licitud

9. Aval del grup de recerca

10. Preguntes freqüents

NOTA referent als ajuts Juan de la Cierva-Incorporación 2019:

Aquest ajut es destinarà necessàriament a cofinançar la retribució i la quota patronal de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cadascuna de les anualitats considerades independentment.

A partir de l'import concedit de 29.000€ anuals, el grup de recerca en el qual s'integri el candidat haurà de finançar la diferència entre el cost total de contractació (retribució i la quota patronal) i l'ajut que ens atorga el Ministerio De Ciencia, Innovación y Universidades. Aquest import serà aproximadament de 3.850,00€ per cadascuna de les anualitats de l'ajut, que és de 3 anys.

11.      11/05/2020: Requeriment tràmit d'audiència de persones participants: Les persones relacionades al requeriment, disposen de 10 dies hàbils, per presentar les al·legacions oportunes, a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@.

12.      11/05/2020: Requeriment d'esmena d'expedients de persones participants: Les persones relacionades al requeriment, disposen de 10 dies hàbils, per a esmenar la seva sol·licitud, a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@.

13.      07/07/2020: Proposta de resolució Provisional de persones seleccionades i reserves IJCI-2019: El termini d’al·legacions és de 10 dies hàbils, del 07/07/2020 al 20/07/2020, ambdós inclosos. Les persones que vulguin presentar les al·legacions que considerin oportunes, ho podran fer de la següent manera:

 1. Presentació d’al·legacions a través de la Carpeta Virtual de Expedientes-Facilit@, ubicada a la sede electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación.
 2. MOLT IMPORTANT: Una vegada feta la presentació de les al·legacions, l’interessat/da ha d’enviar un correu electrònic a la UASLR (), per a que es faci la signatura i presentació digital de les al·legacions.

14.      28/09/2020: Proposta de Resolució Definitiva de la convocatòria 2019: Les persones seleccionades que apareguin en aquesta proposta disposen d'un termini de 10 dies hàbils, per comunicar la seva acceptació o desistiment a l'ajut.

15.      12/11/2020: Resolució de concessió IJCI-2019: Des de la Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR), es contactarà amb el beneficiaris de l'ajut, per a planificar la seva incorporació.

16.      31/03/2021: Resolució de concessió II IJCI-2019: Des de la Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR), es contactarà amb el beneficiaris de l'ajut, per a planificar la seva incorporació.