Vés al contingut (premeu Retorn)

AJUTS MARGARITA SALAS

Ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors

 

1. Estat de la convocatòria: Tancada
2. Organisme Convocant: Ministerio de Universidades
    Enllaços: Real Decreto 289/2021, de 20 d’abril / Orden UNI/551/2021, de 26 de maig
3. Destinataris: Joves doctors que reuneixin els requisits establerts a la convocatòria, mitjançant estades de formació de 2 anys de durada en una universitat pública espanyola o bé en universitats i centres de recerca estrangers, aixi com en OPI espanyols. Les estades de formació es desenvoluparan de forma continuada.
4. Termini presentació sol·licituds: del 02/07/2021 fins el 30/07/2021 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).
5. Requisits de les persones candidates: (vegeu art. 4 de la convocatòria, Segon Punt).
a) Haver transcorregut com a màxim dos anys entre la data d’obtenció del títol de doctor i la del tancament del termini de presentació de sol·licituds.
b) Sol·licitar la seva incorporació en una universitat o centre de recerca públics diferents d’aquell en que van realitzar la seva formació predoctoral i van obtenir el doctorat.
c) Cas que les ajudes se sol·licitin per a estades de formació en universitats o centres de recerca situats a l’estranger, o per a estades de formació en centres de recerca públics espanyols, l’últim any de l’ajuda s’ha de dur a terme, a elecció de la persona candidata, a la Universitat Politècnica de Catalunya o en una altra universitat pública espanyola, inclosa aquella on hagi obtingut el títol de doctor o doctora.
6. Presentació de sol·licituds:
  • Les persones candidates només podran presentar una única sol·licitud a través de la seu electrònica de la UPC:  https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/ajuts_Margarita_Salas_formacio_joves_doctors  En ella hauran de definir quina és l’àrea de coneixement o àmbit de la UPC per la qual sol·liciten ser valorades.
  • Les persones candidates hauran de presentar les seves sol·licituds a les universitats públiques espanyoles en les que hagin obtingut el títol de doctor. No obstant això, les persones que hagin obtingut el títol de doctor en universitats privades espanyoles o aquelles de nacionalitat espanyola que l'hagin obtingut en universitats o centres de recerca estrangers, presentaran les seves sol·licituds a la universitat pública espanyola on vulguin realitzar l'estada postdoctoral o a la que desitgin incorporar-se l'últim any de l'ajut.
  • Els grups de recerca de la UPC podran avalar més d’una sol·licitud.
7. Documentació: (vegeu art. 5 de la convocatòria, Segon Punt):
  1. Currículum vítae abreujat, (utilitzeu el format CVA: https://cvn.fecyt.es/editor/downloads/CVA_desdeCVN.pdf.
  2. Títol de doctor de la persona candidata.
  3. Historial cientificotècnic del grup o grups receptors. Es consideraran grups receptors tant aquell que acull al beneficiari el primer any de l’estada com el que l’acull en el segon any, si la institució fos diferent a la del primer any.
  4. Memòria justificativa de l'impacte d'aquesta estada al progrés de la carrera docent i investigadora de la persona candidata. Màxim 15 pàgines.
  5. Document d'acceptació de l'estada pel centre o centres receptors. model estada a centre no UPC  model estada a UPC (Nota: Enviar el model corresponent degudament signat a francina.sole@upc.edu, per tal de gestionar la signatura del vicerector, abans del dimarts 27/07/2021).
  6. Document acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33%, en el cas de participar en el torn de persones amb discapacitat.

 8. Llistes provisionals de les persones admeses i excloses.

Termini presentació esmenes: del 14/09/2021 al 27/09/2021 a les 23:00 h (hora local de Barcelona).

Les esmenes les haureu de presentar a través de la seu electrònica, mitjançant el formulari que hi ha a l’apartat: “Presentació d’esmenes. Convocatòria d’ajuts Margarita Salas” en el qual haureu d'adjuntar aquells documents o informació que se us hagi demanat.

8.1 Nova llista provisional de les persones admeses i excloses, per haver-se detectat uns errors.