Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria dels ajuts Ramon i Cajal per a l'any 2020

                                    

1.      Estat de la convocatòria: OBERTA.

2.      Organisme Convocant: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

3.      Convocatòria.

4.      Termini i presentació de sol·licituds: Del 10/12/2020 al 21/01/2021, ambdós inclosos fins, a les 14:00 hores (hora peninsular espanyola).

 La presentació de la sol·licitud s'haurà de realitzar, de forma independent pels investigadors i els Centres I+D, a través de les aplicacions telemàtiques habilitades per a cadascú, a la web del Ministeri.

Sol·licituds dels Centres I+D:

    • El representant legal omplirà el formulari electrònic de sol·licitud, el validarà i enviarà telemàticament la sol·licitud mitjançant signatura electrònica.
Sol·licituds dels investigadors:
    • Les sol·licituds dels investigadors seran presentades mitjançant el formulari electrònic de sol·licitud que es pot trobar més avall (punt. 6)

Al formulari s’haurà d’adjuntar la documentació que es recull a l’article 25 de la convocatòria :

  • Curriculum Vitae: En format (CVN) i preferiblement en anglès (amb extensió màxima de 4 pàgines). A la web de la (FECYT) hi ha el model de currículum normalitzat (https://cvn.fecyt.es/)
  • Memòria de la trajectòria investigadora del candidat així com de la línia d’ investigació principal que ha desenvolupat, destacant un màxim de 10 de les seves aportacions més rellevants.
  • Còpia del passaport en vigor, només en el cas de persones estrangeres no residents en territori espanyol.
  • Còpia del títol de doctor o de la certificació acadèmica, a on consti la data en la que es va obtenir el grau de Doctor, únicament en cas que la persona candidata hagés obtingut el títol de doctor en una universitat estrangera.
  • En cas d’acollir-se a algun supòsit d’interrupció dels previstos a l'Article 19.1.a), s'ha de fer constar a la sol·licitud i adjuntar la documentació acreditativa.
  • Si es participa en el torn de persones amb discapacitat, s’ha de fer constar al formulari i adjuntar la documentació acreditativa.

Presentació sol·licitud: La presentació es farà un cop fet l'enviament telemàtic, mitjançant signatura electrònica i a través del registre electrònic del Ministeri. És obligatòria la presentació de la sol·licitud mitjançant signatura electrònica, per a les persones residents a Espanya independentment de la seva nacionalitat.

Les persones candidates no residents a Espanya, que no optin per la presentació de la sol·licitud mitjançant signatura electrònica, a continuació d'haver fet l'enviament telemàtic, imprimiran els documents que generi automàticament l'aplicació telemàtica (a on consignaran la signatura original) i la presentaran en qualsevol dels llocs assenyalats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

En cas que optin per presentar-ho en una Oficina de Correus d’Espanya, ho hauran de fer en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui segellada pel personal de Correus abans de ser certificada.

Si opten per enviar-ho des de l’estranger podran fer-ho a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. Els serveis de correus a l’estranger, públics o privats, no són registres vàlids a efectes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
En cas de presentar-ho davant d’un aquests serveis, la data de registre serà quan sigui rebuda la sol·licitud en un registre vàlid.

5.      Requisits (Veure article 19 de la convocatòria).
6.      Sol·licitud.
7.      Preguntes freqüents.


NOTA: Els candidats vinculats a la UPC tenen a la seva disposició el sistema d'informació DRAC per tal de generar-se el seu currículum en format CVN (http://drac.upc.edu/info).

8. 23/03/2021: Requeriment d'esmena de persones candidates: Les persones relacionades al requeriment, disposen de 10 dies hàbils, per a esmenar la seva sol·licitud, a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@.

9. 14/04/2021: Segon Requeriment de tràmit d'esmena de persones candidates: Les persones relacionades al requeriment, disposen de 10 dies hàbils, per a esmenar la seva sol·licitud, a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@.

10. 06/05/2021: Relació de Centres elegibles i número màxim de contractes per àrees temàtiques.

11. 06/05/2021: Resolució definitiva de persones excloses o desistides: Les persones excloses o desistides podran interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació.

12. 20/08/2021: Proposta de resolució Provisional de persones seleccionades i reserves RYC-2020: Les persones interessades disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del 25/08/2021, per a  formular les al·legacions que estimin oportunes, a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@.

13. 01/10/2021: Resolució de persones seleccionades i reserves RYC-2020: El termini per a presentar els acords d'incorporació és de 15 dies hàbils, des de la data de publicació de la resolució. Les persones candidates que vulguin incorporar-se a la UPC, han de contactar abans de la finalització del termini de presentació dels acords d'incorporació amb la UASLR ().

14. 29/10/2021: Proposta Resolució Definitiva de persones seleccionades i Centre I+D.

15. 29/10/2021: Tercera resolució de persones excloses o desistides.

16. 04/11/2021: Resolució de persones de reserva que adquireixen la condició de seleccionades: El termini per a presentar els acords d'incorporació és de 15 dies hàbils, des de la data de publicació de la resolució. Les persones candidates que vulguin incorporar-se a la UPC, han de contactar abans de la finalització del termini de presentació dels acords d'incorporació amb la UASLR ().

17. 30/11/2021: Resolució de concessió RYC-2020: Des de la Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR), es contactarà amb el beneficiaris de l'ajut, per a planificar la seva incorporació.