Vés al contingut (premeu Retorn)

AJUTS FI AGAUR 2020

FI AGAUR 2020

  1. Estat de la convocatòria: TANCADA
  2. Organisme convocant: AGAUR
  3. Destinataris: Titulades i titulats universitaris que compleixin els requisits de la convocatòria.
  4. Termini de presentació de sol·licituds: El termini per presentar sol·licituds provisionals per als ajuts de nova concessió s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquest resolució al DOGC ( 1 d'octubre) i finalitzarà a les 14:00 hores (hora local de Barcelona) del dia 14 d'octubre de 2019.
  5. Documentació relacionada:

bases reguladores de la convocatòria

convocatòria

annex formulari, aplicatiu càlcul de notes (pestanya documentació relacionada del web AGAUR)

Enllaç al web oficial de la convocatòria (disponible en 3 idiomes, català, castellà i anglès).
Aquesta convocatòria està cofinançada per la Unió Europea a través del Fons Social Europeu (FSE).
Les sol·licituds s'han de presentar, d'acord amb el que preveu la base 6 de les bases reguladores de la convocatòria, per mitjans telemàtics en dues fases:
- Primera fase (sol·licitud provisional de la persona candidata)
La sol·licitud provisional l'ha de presentar la persona candidata al contracte predoctoral per via electrònica a través de l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits) seguint les instruccions que s'hi indiquen.
L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general en el qual s'han de detallar les dades de la persona candidata, les dades del centre de vinculació i de la tesi, el gaudi d'altres ajuts predoctorals, les dades del director o directora de tesi, les dades del projecte de recerca i/o conveni o contracte de recerca o transferència i la següent documentació que s'ha d'annexar seguint les instruccions del formulari:
a) Un document annex normalitat que inclou un breu CV de la persona candidata, el resum del projecte de recerca i els objectius científics.
b) Si el projecte de recerca s'ha atorgat a una entitat diferent caldrà adjuntar un document que permeti identificar aquest projecte, contracte o conveni.
c) Expedient acadèmic: només les persones candidates que es presentin en un centre diferent de la universitat on han cursat els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o diplomatura o els estudis de màster.
d) Si s'escau, també caldrà presentar els càlculs i/o les declaracions d'equivalències següents:
 
En el cas de que algun d'aquests estudis s'hagi cursat dins del sistema universitari de l'Estat espanyol i la nota mitjana no s'hagi calculat d'acord amb el que disposa el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, també s'ha de presentar el document normalitzat "Declaració de Nota Mitjana" que es pot trobar al lloc web de l'AGAUR, degudament emplenat.
En el cas que els estudis s'hagin cursat, total o parcialment, fora del sistema universitari de l'Estat espanyol, també s'han de presentar les declaracions d'equivalència de notes mitjanes calculades d'acord amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
e) Documentació addicional requerida opcionalment per l'entitat d'adscripció de l'ajut. Aquí podeu incloure el document de predicció de l'impacte social a que fa referència el punt c) La política científica de l'entitat dins del document "Criteris de valoració dels ajuts" veure més avall.
- Segona fase (és un tràmit que fan els gestors de la UPC, els candidats no han de fer res).
Novetat: aquest any no hi ha presentació en paper de sol·licituds.

CRITERIS:

IMPORTANT: Llegiu amb atenció els criteris de valoració dels ajuts
(Aquest document ha estat modificat respecte a l'aprovat al Consell de Govern del dia 8 d'octubre ja que aquest darrer contenia un error material en els percentatges dels punts a i b. Atès que aquest aspecte del document ve determinat per l'article 11.1 de les bases reguladors de la convocatòria de les FI i que no és potestatiu per a les universitats, la modificació del document és d'aplicació directa. Document aprovat per AGAUR - Generalitat de Catalunya).
8. Presentació d'esmenes:

9.   Llistat definitiu d'admesos.

10. Llistat definitiu d'exclosos.

11. Llistat prioritzat provisional.

12. Presentació d'al·legacions:

13. Llistat prioritzat definitiu

Aquesta és la llista prioritzada confeccionada des de la UPC. S'haurà d'esperar la publicació de la resolució de concessió -des de l'AGAUR- per saber el número definitiu d'ajuts concedits, i per tant de les persones a incorporar.

14. Resolució inadmissió o desistiment de les sol·licituds, publicada l'11/02/2020.

15. Resolució renovacions FI 2020 (1a i 2a renovacion), publicada el 18/02/2020.

16. Resolució de noves concessions d'Ajuts FI 2020, publicada el 19/02/2020

Les persones beneficiàries rebran un correu electrònic amb el document d’acceptació i la Guia del beneficiari, on poden trobar les instruccions per acceptar l’ajut (enllaç).

 

Nota amb motiu de l'aixecament de la suspensió de terminis a partir de l'1 de juny de 2020

Pels Ajuts FI 2020 es faran efectives les següents ampliacions i modificacions de les convocatòries vigents:

- S'ampliarà el termini d'acceptació dels ajuts de noves concessions de la convocatòria FI 2020 fins al 15 de juny de 2020. (resolució)

- S'ampliarà el termini d'incorporació de totes les persones beneficiàries dels ajuts de la convocatòria FI 2020 fins al proper 1 de novembre de 2020. Aquesta ampliació afectarà a totes les persones beneficiàries, tant les comunitàries com les extra-comunitàries.

- Pel que fa a aquestes noves incorporacions, també es permetrà poder presentar la matrícula a un programa de doctorat per al curs 2020-2021, sense la necessitat de formalitzar prèviament la matrícula al curs 2019-2020 prevista inicialment a la convocatòria. Aquesta matrícula del curs 2020-21 es podrà presentar quan les respectives universitats puguin formalitzar-la.

- Pel que fa a les sol·licituds d'ajuts per a la realització d'activitats formatives en el marc de la darrera anualitat dels ajuts de la convocatòria FI 2019 (ajuts que finalitzen durant aquest any),s'ampliarà el termini per a la realització d'aquestes activitats formatives fins als 9 mesos següents a la data de finalització d'aquest ajut (actualment, el termini era de 6 mesos). Per aquelles persones investigadores que hagin finalitzat el seu tercer any d'ajut a partir de la declaració de l'estat d'alarma (14/03/2020), també s'ampliarà el termini de presentació de sol·licituds fins als 3 mesos següents a la data de finalització de l'ajut. En els casos en que l'activitat formativa s'hagi iniciat durant l'estat d'alarma, també es podrà sol·licitar aquest ajut dins d'aquests terminis, després de l'inici de l'activitat. (resolució)

 

17. Resolució de renúncia i substitució dels ajuts FI 2020, publicada el 09/07/2020