Vés al contingut (premeu Retorn)

AJUTS FI AGAUR 2022

FI AGAUR 2022
 
  1. Estat de la convocatòria: TANCADA
  2. Organisme convocant: AGAUR
  3. Destinataris: Titulades i titulats universitaris que compleixin els requisits de la convocatòria.
  4. Termini de presentació de sol·licituds: Del 2 d'octubre fins el 20 d'octubre de 2021 a les 14:00 hores (hora local de Barcelona).
  5. Documentació relacionada:

Enllaç al web oficial de la convocatòria, English version, Versión en castellano.

Aquesta convocatòria està finançada pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i cofinançada per la Unió Europea a través del Fons Social Europeu (FSE).

Les sol·licituds s'han de presentar, d'acord amb el que preveu la base 6 de les bases reguladores de la convocatòria, per mitjans telemàtics en dues fases:

- Primera fase (sol·licitud provisional realitzada per la persona candidata):

La sol·licitud provisional l'ha de presentar la persona candidata a l’ajut per a la contractació per via electrònica a través de l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits) seguint les instruccions que s'hi indiquen. Una persona candidata només pot constar com a tal en una sola sol·licitud.

L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general en el qual s'han de detallar les dades de la persona candidata, les dades del centre de vinculació i de la tesi, el gaudi d'altres ajuts predoctorals, les dades del director o directora de la tesi, les dades del projecte de recerca o conveni de recerca i la següent documentació que s'ha d'annexar seguint les instruccions del formulari:

a) El document annex normalitzat que inclou un currículum breu de la persona sol·licitant, el resum del projecte de recerca de la tesi i dels objectius científics.

b) Document que permeti identificar el projecte, contracte o conveni de recerca al qual s’incorpora o es vincula la persona candidata, en el cas de que aquest contracte o conveni estigui concedit a una entitat diferent de l’entitat d’adscripció.

c) Les persones sol·licitants que es presentin en un centre diferent de la seva universitat de llicenciatura, grau, diplomatura o màster, han d’adjuntar la còpia dels expedient acadèmics dels estudis en els quals hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana.

d) Si s’escau, també caldrà presentar els càlculs d’equivalències següents:

Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l’Estat espanyol han d’acompanyar els expedients acadèmics de les declaracions d’equivalència calculades, d’acord amb el que disposa el Ministeri d’Educació i Formació Professional. (<(http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html)>).

e) Si escau, còpia de la documentació acreditativa corresponent a les situacions d’excepcionalitat previstes en les bases reguladores

f) Documentació addicional requerida opcionalment per l’entitat d’adscripció de l’ajut.

Nota: Abans de l'enviament de la sol·licitud cal consultar els criteris de valoració (veure més avall) que de moment estan pendent d'aprovació per si es demana adjuntar algun document addicional, sempre opcionalment.

- Segona fase (termini de les institucions per confirmar o rebutjar la presentació de sol·licituds provisionals)

Termini des del 25 d’octubre fins al 2 de novembre de 2021. És un tràmit que fan els gestors de la UPC; les persones candidates no han de fer res.

6. Criteris de Valoració de les Sol·licituds:

Els criteris de valoració per prioritzar les sol·licituds dels ajuts Fi 2022 els podeu consultar aquí.

Nota del 15/10/2021:  s'ha esmenat el document publicat ahir perquè era incomplet.

S’ha redactat un annex a fi donar claredat a les Sigles que s’empren en els criteris de priorització, que podeu consultar aquí.

7. Llistat provisional d’admesos.

8. Llistat provisional d’exclosos.

9. Presentació d’esmenes

  • El període per a esmenar la sol·licitud i presentar la documentació reclamada és des del 15 al 26 de novembre de 2021, a les 14:00 h (hora local de Barcelona).
  • Tràmit online: les esmenes s’han de presentar dins del termini marcat a través de la Seu Electrònica de la UPC, mitjançant el formulari disponible a: Presentació d’esmenes a la Convocatòria FI AGAUR.

12. Llista provisional priorització FI AGAUR 2022

13. Presentació d'al·legacions:

  • Tràmit: es poden presentar al·legacions dins del termini establert a través de la Seu Electrònica de la UPC mitjançant el formulari disponible a: Presentació al·legacions a la Convocatòria FI AGAUR 2022
  • Període d'al·legacions: del 13/01/2022 al 26/01/2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).

14. Resolució renovacions FI 2022, publicada el 2/02/2022

15. Llista definitiva priorització FI 2022

Aquesta és la llista prioritzada confeccionada des de la UPC. S'haurà d'esperar a la publicació de la resolució de concessió -des de l'AGAUR- per saber el número definitiu d'ajuts concedits, i per tant de les persones a incorporar.

16. Resolució relativa a la inadmissió i desistiment de les sol·licituds. Publicada el 09/03/2022

17. Resolució dels ajuts atorgats, ajuts denegats i llistes de reserva. Publicada el 10/03/2022

18. Resolució relativa a la pèrdua de condició de beneficiari i a l’atorgament d’un ajut per
substitució en el marc de la convocatòria d’ ajuts per a la contractació de personal
investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2022
. Publicada el 3/05/2022

19. Resolució relativa a la pèrdua de condició de beneficiari i a l’atorgament d’un ajut per substitució en el marc de la convocatòria d’ ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2022. Publicada el 3/5/2022

 20. Resolució relativa a unes renúncies i llurs substitucions en el marc de la
convocatòria d’ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en
formació (FI). Publicada el 17/05/2022