Vés al contingut (premeu Retorn)

Ajuts Formació de Doctors 2023

CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A CONTRACTES PREDOCTORALS PER A LA FORMACIÓ DE DOCTORS 2023 (Antiga FPI)

ImatgeGovernEspanya.pngImatgeMinisteri.png LogoUE AEI.png
 1. Estat de la convocatòria: Tancada
 2. Organisme Convocant: Universitat Politècnica de Catalunya per encàrrec del Ministerio de Ciencia e Innovación. Agencia Estatal de Investigación
 3. Destinataris: Titulades i Titulats Universitaris que reuneixin els requisits establerts a la convocatòria.
 4. Termini presentació sol·licituds: de l'11/10/2023 fins el 6/11/2023 a les 14:00 h (hora local Barcelona)

      Avís: pròrroga del termini de presentació sol·licituds fins el 6 de novembre de 2023 a les 14:00 h (hora local de Barcelona). Resolució pròrroga termini.

Convocatòria complementària per 2 projectes PID 2022 (vegeu el punt 9 d'aquesta pàgina web)

 1. Requisits: Consulteu el punt 7 de les bases de la convocatòria: Requisits de les persones candidates.
  1. Estar matriculat/ada o admès/a a un programa de doctorat per al curs 2023/2024 en el moment de presentar la sol·licitud, o estar en disposició d'estar-ho en la data de la formalització del contracte.
  2. Tenir un director/a de tesi que formi part de l'equip investigadors del projecte finaçat al que s'adscriuen.
  3. No pot participar en aquesta convocatòria:
   • qui hagi iniciat, prèviament a la presentació de la sol·licitud, la seva formació predoctoral amb finançament d'altres ajuts destinats a la formació predoctoral a través del desenvolupament d'una tesi doctoral que s'hagin atorgat en el marc del Pla Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica o d'algun dels anteriors Plans Nacionals.
   • qui estigui en possessió del títol de doctor/a.
   • qui hagi gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte predoctoral per temps superior a dotze mesos.
 2. Presentació Sol·licituds: a través de la seu electrònica de la UPC, pel del tràmit:  Convocatòria d'ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors.
 3. Documentació: (punt 8 de la convocatòria) consulteu l'apartat de Sol·licitud de candidatures.
  • Còpia del DNI, NIE o passaport en vigor. Còpia del passaport únicament en el cas de les persones estrangeres no residents en territori espanyol, perquè les residents hauran d'aportar còpia del NIE.
  • Currículum vítae, en idioma català, espanyol o anglès. (utilitzeu el model de document facilitat en aquesta mateixa pàgina web).
  • Certificat acadèmic de les titulacions obtingudes en el moment de presentar la sol·licitud, on haurà de constar la data de finalització dels estudis, les qualificacions obtingudes i les dates d'obtenció de les mateixes, corresponents a les matèries que constitueixen el programa complet de les titulacions indicades.
   Als certificats expedits per centres estrangers es farà constar a més a més, quines són les qualificacions màximes i mínimes dins del sistema d'avaluació corresponent, i quina és la qualificació mínima per aprovar. Si el certificat acadèmic està expedit en un idioma diferent a l'espanyol o anglès, caldrà acompanyar-lo de la corresponent traducció oficial a un d'aquests dos idiomes.
  • En cas d'estudis cursats a l'estranger: declaració d'equivalència de la nota mitjana dels estudis de grau i màster, mitjançant el formulari del Ministeri d'Universitats (enllaç)
  • Document acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33%, en el cas de participar en el torn de persones amb discapacitat.

5. Llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses (enllaç)

Termini presentació esmenes: del 10/11/2023 al 23/11/2023 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).

Les esmenes les haureu de presentar a través de la seu electrònica, mitjançant el formulari que hi ha a l’apartat “Esmena” dins de: “Convocatòria d’ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors” en el qual haureu d'adjuntar aquells documents o informació que se us hagi demanat.

6. Llista definitiva de les sol·licituds admeses i excloses (enllaç)

7. Resolució concessió provisional FD 2023

Termini presentació al·legacions: del 19 de desembre de 2023 al 8 de gener de 2024, a les 14 h (hora local de Barcelona).

Les al·legacions s'hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC, a través de tràmit d'al·legacions dins de: Convocatòria d’ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors 

8. Resolució concessió definitiva i projectes deserts convocatòria FD 2023 (publicat el 15/01/2024)

- Concessió Contractes Predoctorals

- Projectes deserts

Els guanyadors de cada projecte hauran d'omplir el següent document per confirmar que accepten l'ajut: acceptació ajut FD 2023, el termini màxim de 5 dies a comptar des que es publica la resolució de concessió definitiva (model), i enviar-lo a <francina.sole@upc.edu>.

Seguidament des de la Unitat de Captació de Talent es posaran en contacte amb els/les beneficiaris/ries per formalitzar el seu contracte de personal investigador en formació.

9. Resolució Convocatòria Complementària per la que s'obre un període extraordinari per poder cobrir els 2 ajuts predoctorals dels projectes que van quedar deserts. El període de les inscripcions és del 30 de gener al 6 de febrer de 2024, a les 14:00 (hora local de Barcelona). Les sol·licituds han fer-se per seu electrònica de la UPC, a través del tràmit següent: enllaç

Aquesta convocatòria complementària es portarà a terme per tràmit d'urgència.

Descripció dels projectes:

- PID2022-143012NA-I00 - IP: Gissell Estrada

- PID2022-138524OB-I00 - IPs: Valentina Buscio, Maria Dolores Álvarez

10. Resolució llista de sol·licituds admeses (link), publicada el 8/02/2024

11. Resolució concessió provisional FD 2023 complementària (publicada el 13702/2024)

Termini presentació al·legacions: del 14 al 20 de febrer de 2024, a les 14 h (hora local de Barcelona).

Les al·legacions s'hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC, a través de tràmit d'al·legacions dins de: Convocatòria d’ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors