Vés al contingut (premeu Retorn)

FPI-MINISTERI 2019: Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors i doctores

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Gobierno de España Agencia Estatal de Investigación Logo FSE
 1. Estat de la convocatòria: Tancada 
 2. Organisme ConvocantMinisterio de Ciencia Innovación y Universidades. Agencia Estatal de Investigación
 3. Destinataris: Titulades i Titulats Universitaris que reuneixin els requisits establerts a la convocatòria.
 4. Termini presentació sol·licituds: del 17/10/2019 fins al 07/11/2019 a les 14:00 h (hora peninsular)
 5. Requisits: (article 6)
  1. Estar matriculat/a o admès/a a un programa de doctorat per al curs 2019/2020 en el moment de presentar la sol·licitud, o estar en disposició d'estar-ho en la data de formalització del contracte
  2. No pot participar en aquesta convocatòria:
   • qui hagi iniciat, prèviament a la presentació de la sol·licitud, la seva formació predoctoral amb finançament d'altres ajuts destinats a la formació predoctoral a través del desenvolupament d'una tesi doctoral que s'hagin atorgat en el marc del Pla Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica o d'algun dels anteriors Plans Nacionals
   • qui estigui en possessió del títol de doctor/a
   • qui hagi gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte predoctoral per temps superior a dotze mesos
 6. Presentació Sol·licituds: a través dels mitjans electrònics habilitats a la seu electrònica del Ministeri (article 11) consulteu l'apartat de Preguntas administrativas del Ministeri
 7. Documentació: (article 11) consulteu l'apartat de Preguntas administrativas del Ministeri
  • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas dels ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.Currículum vítae, en idioma espanyol o anglès. Format lliure
  • Certificat acadèmic de les titulacions obtingudes en el moment de presentar la sol·licitud (*) on haurà de constar el segell de la unitat que expedeix, la data de finalització dels estudis i les qualificacions obtingudes i les dates d'obtenció de les mateixes corresponents a les matèries que constitueixen el programa complet de les titulacions indicades
   (*) Si la titulació no s'hagués completat en la data de presentació de la sol·licitud, cal adjuntar el certificat acadèmic de les assignatures superades fins a aquell moment.
   Als certificats expedits per centres estrangers es farà constar a més quines són les qualificacions màximes i mínimes dins el sistema d'avaluació corresponent i quina és la qualificació mínima per aprovar. Si la certificació acadèmica està expedit en un idioma diferent a l'espanyol o anglès, caldrà acompanyar-la de la corresponent traducció oficial a un d'aquests dos idiomes
  • Document acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33%
 8. Resolució Sol·licituds a Esmenar:
  1. Resolució Esmenes
  2. Termini Presentació Esmenes: fins al 20/12/2019 
  3. Tràmit: a través de la Carpeta Virtual de Expedientes-Facilit@ (consulteu la web del Ministeri)
 9. Resolució Sol·licituds Desistides (consulteu la web del Ministeri)
  1. Les persones candidates poden consultar la situació de la seva sol·licitud a través de la Carpeta Virtual de Expedientes-Facilit@ 
 10. Continuació del procediment de concessió de la convocatòria
 11. Proposta de Resolució Provisional de Sol·licituds Seleccionades i Reserves
  1. Proposta de Resolució Provisional
  2. Relació Sol·licituds Denegades per haver obtingut una nota inferior a la nota mínima requerida
  3. Llistat Provisional dels Projectes Deserts
  4. Termini Presentació Al·legacions: del 3/06/2020 al 16/06/2020
  5. Tràmit: a través de la Carpeta Virtual de Expedientes-Facilit@ (consulteu la web del Ministeri)
 12. Resolució Ajuts desestimats Centres
 13. Proposta Resolució Definitiva: Sol·licituds Seleccionades en el Tràmit d'Audiència
  1. Resolució i Annex amb la relació d'ajuts
  2. Termini Acceptació Ajuts (relacionats a la resolució): 29/07/2020
  3. Tràmit: a través de la Carpeta Virtual de Expedientes-Facilit@ (consulteu la web del Ministeri)
 14. Resolució de Concessió dels ajuts 
  1. Resolució de concessió contractes predoctorals 2019
  2. Llistat Sol·licituds denegades definitives
  3. Llistat Projectes deserts definitius 
  4. Terminis i Procediments: Trobareu més informació a l'apartat Resolución de Concesión Contratos Predoctorales 2019 de la pàgina web del Ministeri
   • Formalització Contractes: fins al 10/09/2020
   • Presentació Sol·licituds Candidats/tes Reserva: fins al 10/09/2020
   • Presentació Renúncies Candidats/tes Seleccionats/ades: fins al 10/09/2020
 15. Resolució de Concessió Candidats Reserva
  1. Segona i Tercera Resolució de Concessió
  2. Terminis i Procediments: Trobareu més informació a l'apartat Segunda y Tercera Resolución de Candidatos Reserva 2019 de la pàgina web del Ministeri
   • Formalització Contractes: fins al 06/11/2020