Vés al contingut (premeu Retorn)

FPU-MIU-2021: Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU)

Estat de la convocatòria: TANCADA

 1. Organisme convocant: Ministerio de Universidades.
 2. Termini de presentació de sol·licituds: Del 22 de novembre al 17 de desembre de 2021 a les 14:00h. (hora peninsular).
 3. Convocatòria: Ordre de 12 de novembre de 2021.
 4. Objecte: Ajuts predoctorals per a la formació investigadora en programes de doctorat per a l'obtenció del títol de Doctor/a i l'adquisició de competències docents universitàries en qualsevol àrea de coneixement científic.
 5. Requisits acadèmics:
  • Titulats universitaris en possessió d'un dels títols universitaris que s'assenyalen a l'Article 7.1. de les bases i que estiguin matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola en el curs 2021-2022, en el moment de presentació de la sol·licitud d'elegibilitat.
  • Alternativament, els investigadors que optin a la contractació predoctoral podran acreditar que en el moment de la presentació de la sol·licitud d'elegibilitat es troben en possessió del títol de Màster o hagin realitzat la matrícula en el curs 2021-2022 en un Màster universitari oficial que doni accés a un programa de doctorat en el curs 2022-2023.
 6. Requisits específics: Els detallats en el punt 3 de la "Guía para solicitantes".
 7. Presentació de sol·licituds: Mitjançant la seu electrònica del Ministeri, seguint les instruccions i els enllaços facilitats a la "Guía para solicitantes".
 8. Documentació: Veure punt 5 de la "Guía para solicitantes"
  1. En la primera fase:
   1. NIF/NIE en vigor
   2. Els ensenyaments cursats per a l'obtenció de la titulació de Grau, Llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura. En tot cas s'haurà de seguir el que indica l'article 8 de la convocatòria.
   3. La nota mitjana de l'expedient acadèmic i, si escau, la nota mitjana dels títols amb què es concorre a la convocatòria, quan amb el primer no s'assoleixin els 240 crèdits.
   4. L'acreditació de data de terminació d'estudis.
 9. Durada: Els ajuts són per a la formalització de contractes predoctorals de 4 anys de durada màxima (fins a 6 anys, en cas de discapacitat igual o superior al 33%).
 10. Contacte: Qualsevol dubte relacionat amb el càlcul d'equivalència de notes s'ha d'adreçar a . Els dubtes generals sobre la convocatòria a
 11. Més informació:
  1. Vídeos explicatius sobre els ajuts FPU i els requisits per sol·licitar-los
  2. Fullet informatiu sobre FPU i d'altres iniciatives de foment de la formació i la recerca
  3. Instruccions càlcul de la equivalència de la nota mitjana obtinguda a l'estranger
  4. Tutorials i documentació de recolzament.
 12. Resolució per la que es publica la relació provisional de selecció en 1a fase: les candidatures no seleccionades, així com les omeses per no figurar en la relació provisional ni en la d'excloses, disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució, per a, si s'escau, esmenar els defectes que hagin motivat la seva no selecció o l'omissió. L'esmena, d'acord amb l'article 22.3 de l'Ordre de 12 de novembre de 2021, es realitzarà, exclusivament, a través de la Seu Electrònica https://sede.educacion.gob.es. 
 13. Resolució per la que es publica la selecció definitiva en 1a fase: les persones admeses disposaran des del dia 18 de maig fins al dia 6 de juny de 2022 a les 14:00 h (horari peninsular) per presentar la documentació requerida per a concórrer a la segona fase que s'emplenarà en els formularis accessibles a la Seu Electrònica https://sede.educacion.gob.es.
 14. La documentació a presentar, d'acord amb l'article 24 de la convocatòria, és la següent:
  1. Currículum vitae de la persona candidata (en el cas de haver obtingut en convocatòries pròpies del Ministeri alguna de les distincions que es detallen en la resolució s'haurà d'acreditar mitjançant referència a la publicació oficial de la seva concessió).
  2. Currículum vitae de la persona que dirigeix la tesi.
  3. Historial científic dels darrers cinc anys del grup investigador receptor.
  4. Memòria del projecte formatiu i de la tesi doctoral, amb un màxim de tres-mil paraules, que inclogui l'informe amb la signatura del director sobre el projecte de la tesi i el  programa de doctorat que vagi a cursar o cursi el sol·licitant i la seva adequació amb el projecte proposat.
 15. 10/10/2022 Relació provisional de candidats seleccionats per a la concessió de l'ajut FPU. Els candidats seleccionats han de confirmar l'acceptació de l'ajut i presentar la següent documentació, en el termini de 10 dies hàbils, a través de la seu electrònica https://sede.educacion.gob.es:
  1. Escrit d'acceptació de l'ajut. (Aquest document s'ha d'omplir i signar digitalment i fer arribar per correu electrònic a la Unitat de Captació de Talent del Servei de Personal de la UPC, que gestionarà la signatura del document d'acceptació de l'ajut per part del representant legal de la UPC (podeu contactar amb ). MOLT IMPORTANT: la data límit per presentar aquest document a la UCT és el proper divendres 21 d'octubre inclòs.
  2. Acreditació de la formalització de la matrícula en el període d'investigació del doctorat en el curs 2021-2022, amb indicació de l'ordenació que afecta als ensenyaments de doctorat, o admissió en el període d'investigació en un programa de doctorat en el curs 2022-2023, només per a aquells candidats que estan matriculats en un programa de màster en aquest curs acadèmic o no s'haguessin matriculat prèviament en un programa de doctorat.
  3. Declaració d'haver o no haver gaudit d'altres ajuts, públics o privats, dirigits a la seva formació pre-doctoral.
  4. Declaració signada en la que la persona que dirigeix la tesi es compromet a seguir vinculada amb el centre d'adscripció i a tutelar l'ajut durant tota la duració del mateix.
Els candidats no seleccionats, així com els omesos per no figurar en la relació provisional de seleccionats ni en la d'exclosos, conforme a l'article 27.6 de la convocatòria, disposaran d'un termini de deu dies hàbils, prèvia notificació als sol·licitants a través de la Seu Electrònica del Departament en l'adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es, per a, en el seu cas, esmenar els defectes que hagin motivat la seva no selecció o l'omissió.