Vés al contingut (premeu Retorn)

FPI-UPC 2023

Convocatòria per a la incorporació de personal investigador en formació (FPI-UPC 2023)

1. Estat de la Convocatòria: TANCADA

2. Organisme convocant: UPC

3. Termini presentació sol·licituds: des del dia 8 fins el dia 28 de juliol de 2023 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).

4. Convocatòria    

5. Procediment presentació de sol·licituds: a través de la seu electrònica de la UPC (enllaç), complimentant la instància de sol·licitud de la "Convocatòria per a la Incorporació de personal investigador en formació (FPI-UPC) a la UPC".

Així mateix, obligatòriament s'haurà de fer inscripció també per la plataforma Becas Santander, omplint els camps que se sol·liciten (link).

El fet de no fer la sol·licitud per les dues vies (seu electrònica UPC i plataforma Becas Santander), implica l’exclusió no esmenable de la convocatòria.

6. Sol·licituds de candidatures:

  • Les persones candidates només podran presentar una única sol·licitud fent doble inscripció: a través de la seu electrònica de la UPC i per la plataforma de Becas Santander. En cas que manqui la inscripció per algun dels dos portals o vies, es donarà per desestimada la sol·licitud.
  • En cada sol·licitud podran constar fins a dos/dues directors/directores de tesi, pertanyents a grups de recerca diferents, amb l'objectiu de fomentar la multidisciplinarietat.
  • Les persones que s'encarreguin de la direcció de la tesi de les persones candidates hauran de ser PDI de plantilla i tenir una vinculació permanent a la UPC o un contracte laboral que excedeixi els quatre anys de l'ajut. En cas de co-direcció de la tesi, caldrà que almenys un/a director/a compleixi aquest requisit.
  • El/la director/a de tesi haurà de signar un document d'aval que el/la candidat/a adjuntarà al seu formulari de sol·licitud. Cada director/a de tesi només pot avalar una so·licitud.
  • A la sol·licitud (seu electrònica UPC), els candidats han d'indicar clarament l'àmbit de coneixement i el campus de la UPC del grup de recerca on durà a terme l'activitat. La modificació del lloc físic (adreça laboral) o àmbit on es desenvolupi el contracte, donarà lloc a la pèrdua directa de l'ajut.

Recordeu: Addicionalment a la sol·licitud per la seu electrònica de la UPC, el/la candidat/a haurà d'inscriure's obligatòriament a la plataforma de becas-santander.com/ca, abans del dia 28 de juliol de 2023, a través de la següent adreça : https://app.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-convocatoria-fpi-upc-2023

7. Requisits de les persones candidates:

i) Complir un dels requisits d'accés al doctorat previstos a l'art. 6 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, modificat pel RD 43/2015, de 2 de febrer i els requisits establerts en aquesta convocatòria amb les precisions següents:

a) Quan s'accedeix als estudis de doctorat amb estudis de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura més estudis de màster o equivalent:
- els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura han d'haver finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud.
- els estudis de màster o equivalents, necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat entre l'1 de gener de 2018 i l'acceptació de l'ajut, cas que el candidat fos el beneficiari. El no compliment d'aquest requisit donarà lloc a la pèrdua de l'ajut.

b) En el cas d'accedir al doctorat només amb la titulació de llicenciatura, grau, enginyeria i arquitectura i sense necessitat d'acreditar estudis de màster, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2018 i la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

ii) Estar matriculat o matriculada el curs 2023-2024 de la tutela acadèmica del programa doctorat en el moment de l'acceptació. Els programes de doctorat han de ser de la UPC.

iii) No haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

iv) Tenir un expedient acadèmic del grau o titulació equivalent amb una nota mitjana igual o superior a 6,5 (escala del 0 al 10). Caldrà que adjunteu una còpia en pdf del Certificat Acadèmic (si no és titulació UPC) a l'apartat corresponent dins de "Documentació Adjunta" del formulari de sol·licitud.

En cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha d'estar calculada d'acord amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri d'Universitats d'equivalències de notes mitjanes: https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html. Caldrà treure en pdf el document per cadascun dels estudis que s'ha fet la conversió i adjuntar-lo a través del lloc corresponent del formulari dins de "Documentació Adjunta". Les persones candidates son les responsables de fer el càlcul de les notes mitjanes i les declaracions d'equivalències.

v) No disposar d'un títol de Doctor o Doctora.

vi) No haver gaudit totalment o parcial d'aquests ajut en convocatòries anteriors.

Documents a annexar al formulari de sol·licitud, sempre en versió pdf:

- Document d'aval del/de la director/a de tesi que recolza la sol·licitud (utilitzeu el model) [obligatori]
- Còpia Certificats Acadèmics de les titulacions no cursades a la UPC.

- Còpia dels documents d'Equivalència de nota mitjana dels estudis universitaris realitzats en centres estrangers, expedits a través del web del Ministeri, si s'escau.

Documentació addicional recomanada:

- Per al càlcul de la nota mitjana ponderada les persones sol·licitants hauran de presentar un document oficial on consti la nota mitjana dels titulats de la seva promoció (pels títols expedits per la UPC no serà necessari presentar aquest document). Caldrà adjuntar aquest document a l'apartat "altra documentació annexa". Cas de no disposar d'aquest document, es farà servir la nota mitjana de la persona sol·licitant.

8. Preguntes Freqüents

9. Llistes provisionals de les persones admeses i excloses.

Termini presentació esmenes: del 15/09/2023 al 28/09/2023 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).

Les esmenes les haureu de presentar a través de la seu electrònica, mitjançant el formulari que hi ha a l’apartat “Esmena” dins de: “Convocatòria per a la incorporació de personal investigador en formació (FPI-UPC 2023) a la UPC” en el qual haureu d'adjuntar aquells documents o informació que se us hagi demanat.

10. Llistes definitives de les persones admeses i excloses

10.1. Nova llista definitiva d'admesos/es, per haver-se detectat uns errors (publicada l'11/10/2023).

11. Llista provisional de priorització dels ajuts FPI-UPC 2023 (llista).

Termini presentació al·legacions: del 27/10/2023 fins el 10/11/2023 a les 14 h (hora local de Barcelona)

Les al·legacions s'hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC, mitjançant el formulari que hi ha al tràmit a: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Convocatoria_incoporacio_personal_investigador_formacio_FPI-UPC.