Vés al contingut (premeu Retorn)

FPI-UPC 2019

Convocatòria per a la incorporació de personal investigador en formació (FPI-UPC) per a la realització de la tesi doctoral a la UPC 2019:

Convocatòria per a la incorporació de Personal Investigador en Formació (FPI-UPC) per a la realització de la tesi doctoral a la UPC 2019:

1. Estat de la Convocatòria: TANCADA.
2.Organisme convocant: UPC

 

3. Termini i presentació de sol·licituds: des del dia 5 fins el dia 28 de juliol a les 14:00 h (hora local de Barcelona). Nota: Ampliació del termini de presentació de sol·licituds fins dilluns 29 juliol a les 14 h.

 

 

5. Procediment presentació de sol·licituds: a través de la seu electrònica de la UPC (link), complimentant la instància "Convocatòria per a la Incorporació de Personal Investigador en Formació (FPI-UPC)".
a) Les persones candidates només podran presentar una única sol·licitud.
b) Cada director/a de projecte de tesi només pot constar com a tal en una sola sol·licitud i haurà de signar un document d'aval que la persona candidata adjuntarà al seu formulari de sol·licitud.
c) A la sol·licitud s'haurà de fer constar l'opció de finançament (o al 100% o al 50%, una sola d'aquestes 2 opcions).

 

6. Requisits:

 

i) Complir un dels requisits d'accés al doctorat previstos a l'art. 6 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, modificat pel RD 43/2015, de 2 de febrer i els requisits establerts en aquesta convocatòria amb les precisions següents:

a) Quan s'accedeix als estudis de doctorat amb estudis de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura més estudis de màster o equivalent:

- els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura han d'haver finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud.

- els estudis de màster o equivalents, necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat enter l'1 de gener de 2014 i el 31 d'octubre de 2019.
b) En el cas d'accedir al doctorat només amb la titulació de llicenciatura, grau, enginyeria i arquitectura i sense necessitat d'acreditar estudis de màster, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2014 i la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
c) En cas que s'accedeixi al doctorat d'acord amb el que disposa l'article 6.2.d del RD 99/2011, de 28 de gener, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2014 i la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

ii) Estar matriculat o matriculada el curs 2019-2020 de la tutela acadèmica del programa doctorat en el moment de l'acceptació. Els programes de doctorat han de ser de la UPC.

 

iii) Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

 

iv) Tenir un expedient acadèmic amb una nota mitjana ponderada igual o superior a 6,5, obtinguda per l'aplicació de l'escala 0-10 d'acord amb els criteris que s'especifiquen en l'annex de la convocatòria. Caldrà que adjunteu una còpia en pdf del Certificat Acadèmic  (si no és titulació UPC) a l'apartat "Documentació Adjunta" del formulari de sol·licitud.

 

En el cas d'estudis cursats a universitats espanyoles on la qualificació utilitzi l'escala 0-4 caldrà traslladar aquesta nota a l'escala 0-10.

 

En cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha d'estar calculada d'acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html). Caldrà treure en pdf el document per cadascun dels estudis que s'ha fet la conversió, signar-lo i adjuntar-lo a través del lloc corresponent del formulari dins l'apartat "Documentació Adjunta".

 

v) Les persones que s'encarreguin de la direcció del projecte de tesi dels/de la candidat/a han de ser PDI i tenir una vinculació permanent a la UPC o un contracte laboral que excedeixi els tres anys de l'ajut.

 

7. Documents a annexar al formulari de sol·licitud, sempre en versió pdf:
- Curriculum Vitae [obligatori]
- Document d'aval del professor/a director/a de tesi doctoral de la persona sol·licitant (utilitzeu el model annexat aquí) [obligatori]
- Plantilla amb la valoració del Currículum Vitae de la persona candidata (feu servir aquest excel i un cop fet el càlcul passar a pdf per poder adjuntar a l'apartat corresponent del formulari). [obligatori]
- Declaració Jurada, si no s'ha pogut accedir al formulari de la seu electrònica pel tràmit de comunitat UPC o comunitaris. És a dir, candidats/candidates que siguin ciutadans extracomunitaris. Cliqueu aquí per accedir al model.
- Còpia Certificats Acadèmics de les titulacions no cursades a la UPC, si s'escau.
- Còpia dels documents d'Equivalència de nota mitjana dels estudis universitaris realitzats en centres estrangers, expedits a través del portal del Ministeri, si és el cas.
- Càlcul nota mitjana conversió escala 0-4 a 0-10, si s'escau, i només pels estudis realitzats en universitats espanyoles (model). Un cop fet el càlcul guardar el document en pdf per tal de poder adjunta a l'apartat "Documentació Adjunta"
- Admissió al programa de doctorat.

 

8. Document addicional a aportar:
- Per al càlcul de la nota mitjana ponderada les persones sol·licitants hauran de presentar un document oficial on consti la nota mitjana dels titulats de la seva promoció, o bé la posició de la persona candidata respecte a la totalitat de titulats de la seva promoció. Per als títols expedits per la UPC no serà necessari presentar aquest document. Caldrà annexar a l'apartat "altres annexes".

 

9. Llistat de grups de recerca amb PAR_EDP, PATT_EDP. S'ha actualitzat el llistat després de ser aprovat per la Comissió de Recerca del 26/09/2019 (veure llistat)

 

 

11. Llistat provisional de les persones admeses o excloses:
Termini presentació esmenes: del 06/09/2019 a 16/09/2019 (ambdós inclosos)
Les esmenes les haureu de presentar a través de la seu electrònica mitjançant el formulari que hi ha a: Convocatòria per a la incorporació de Personal Investigador en Formació (FPI-UPC) en el qual haureu d'adjuntar aquells documents o informació que se us hagi demanat.

 

12. Llistat definitiu de les persones admeses i excloses.

 

13. Llistes provisionals de priorització dels ajuts FPI-UPC 2019, per 100% finançament i per 50% finançament (llista).
Termini presentació al·legacions: del 04/10/2019 a les 8:00 h fins el 14/10/2019 a les 16 h

Les al·legacions s'hauran de presentar a través de la seu electrònica mitjançant el formulari que hi ha a Convocatòria per a la incorporació de Personal Investigador en Formació (FPI-UPC)


14. Llistat definitiu de priorització dels ajuts FPI-UPC 2019.