Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Actualitat / Notícies / Convocatòria 2022 Col·laboració Público Privada (AEI)

Convocatòria 2022 Col·laboració Público Privada (AEI)

Convocatòria que finança projectes col·laboratius de desenvolupament (antics Retos Colaboración). Termini: 13/02 - 07/03/2023 (14h). Termini intern: 28/02/2023
Convocatòria 2022 Col·laboració Público Privada (AEI)

DOCUMENTACIÓ DEL WEBINAR DE L'AEI


I. Objectiu

 • Donar suport a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes d'investigació (públics i privats).
 • Un avenç en la incorporació de coneixements i resultats científico-tècnics que permetin la validació i el desenvolupament precompetitiu de noves tecnologies, productes i serveis.
 • Estimulació de la generació d'una massa crítica en R+D+i de caràcter intedisciplinar per a la seva aplicació, transferència, cerca de solucions i generació de resultats, tant en trajectòries tecnològiques i d'innovació de les empreses com al mercat.
 • Mobilitzar la inversió privada, creació de llocs de treball i millorar la balança tecnològica del país.
 • Reforçar la capacitat de lideratge internacional del "Sistema Español de Ciencia Tecnologia e Innovación" i els seus agents.

 

II. Pressupost convocatòria

260 M€ (110 M€ subvenció + 150 M€ prèstec), amb el cofinançament del MRR.


III. Entitats beneficiàries

 • Entitats d'R+D+i: organismes públics d'investigació; universitats públiques i els seus instituts universitaris; altres centres públics d'R+D+i amb personalitat jurídica pròpia que en els seus estatut incloguin l'R+D+i com a activitat principal; centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal; universitats privades amb capacitat i activitat d'R+D+i; centres privats d'R+D+i i sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia que en els seus estatut incloguin l'R+D+i com a activitat principal.
 • Empreses (societat mercantil) que realitzin la seva activitat econòmica adreçada al mercat; associacions empresarials.

 

IV. Característiques dels projectes

 • Les temàtiques han d'estar alineades amb les prioritats establertes en el Pla Estatal 2021-2023:
  1. Salut
  2. Cultura, Creativitat i societat inclusiva
  3. Seguretat Civil per a la societat
  4. Mon digital, indústria, espai i defensa
  5. Clima, Energia i mobilitat
  6. Alimentació, bioeconomia, recursos naturals i mediambient
 • Han de ser projectes de desenvolupament experimental en la modalitat de projectes en cooperació.
 • Requisits:
 • pressupost mínim del projecte: 400.000 €
 • de durada: 36 mesos (un únic període d'execució), amb inici al 2023 (la que s'indiqui a la sol·licitud, posterior a la presentació de la proposta).
 • participació:
  • mínim dues entitats, i de manera obligatòria una entitat ha de ser un organisme de recerca públic o privat.
  • el representant de l'agrupació ha de ser una empresa, que actuarà com a sol·licitant i únic interlocutor amb l'AEI. No obstant, es podrà anomenar un coordinador tècnic altra entitat participant.
  • Per ser entitat participant i beneficiària s'ha de presentar un pressupost i sol·licitar finançament.
  • participació mínima de cada entitat: 10% del pressupost total del projecte.
  • participació empresarial: igual o superior al 51% del pressupost total del projecte. Suposa que la participació dels organismes de recerca ha de ser com a màxim el 49%.
  • cap entitat ha de suportar més del 70%.
 • Efecte incentivador: si la sol·licitud de l'ajut s'ha presentat abans de l'inici del projecte.
 • Principi DNSH: els projectes no podran implicar activitats que directa o indirectament ocasionin un perjudici al medi ambient.  Caldrà fer un anàlisi del projecte i informar-se al formulari. Els projectes que no compleixin amb el DNSH seran exclosos. (+ info a la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi DNSH)


V. Conceptes elegibles

Els directament relacionats amb l'execució de les activitats. Per a les Universitats (costos marginals):

 • Personal: contractat (investigadors, tècnics i personal auxiliar; només per a grups de cotització 1, 2 i 3). NO personal propi (però s'han d'incloure en el pressupost per al càlcul del % de participació). NO s'admetran, per cap membre que participi en el projecte, que el cost/hora sigui superior a 50€/h.
 • Equipaments: adquisició de nous en el cas que s'utilitzin exclusivament i que la vida útil coincideixi amb la durada del projecte; amortització d'equipaments nous i usats.
 • Lloguer, manteniment i reparació i amortització d'actius materials (instrumental, equipament científico-tècnic i informàtic), inclosos programes d'ordinador de càracter tècnic. NO PC, portàtils, impressores.
 • Material fungible, subministraments i consumibles. NO material d'oficina ni consumibles informàtics
 • Costos auditoria: màxim 2.500 €.
 • Subcontractació: aquelles activitats que per se no poden ser realitzades per l'entitat beneficiària. Com a MÀXIM ha de ser el 50% del seu pressupost.
 • Altres costos directes:
 • Despeses de sol·licitud de patents. NO per a les grans empreses.
 • Contractes i assistència tècnica, considerats com a prestacions de serveis però no constitueixen part de l'activitat subvencionada.
 • Viatges: els necessaris per a la realització del projecte (com reunions de coordinació, seguiment i execució), i referits al personal imputat i identificat. NO assistència a congressos.
 • Costos de consultoria, per a la gestió, seguiment i justificació del projecte: NOMÉS per als COORDINADORS. Màxim 20.000 €/projecte. AVÍS: si us plau, si es dona el cas, contacteu amb nosaltres per evitar imprevistos en quant a l'assumpció del seus honoraris.
 • NOVETAT. Per als organismes públics de recerca, els costos de serveis interns centrals, sempre que tinguin les tarifes aprovades i públiques.
 • Costos indirectes: per a la UPC, el 25% dels costos directes.

Dins del concepte de Costos Directes, es podrà destinar a qualsevol tipus de despesa que es consideri elegible; per tant, no caldrà presentar modificacions entre les partides dins del concepte de Costos Directes.


VI. Presentació de sol·licituds

 • Quan: del 13/02 - 07/03/2023 (14h). Termni intern: 28/02/2023
 • Com: a través dels mitjans electrònics. De manera centralitzada. NO presenta l'IP.
 • Documentació: memòria (recomanable) en anglès, màxim 40 pàgines. Recomanable la signatura d'un acord de consorci en cas que el projecte sigui concedit. Vegeu més documentació per a les empreses (art.14)

Consulteu el link de la convocatòria.

 

Us demanem també que contacteu amb el vostre personal tècnic de la unitat per a informar d'una possible participació a la convocatòria.


arxivat sota: ,