Vés al contingut (premeu Retorn)

AJUTS REQUALIFICACIO PROFESSORAT UNIVERSITARI FUNCIONARI O CONTRACTAT

Ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat. Convocatòria Complementària.

 

1. Estat de la convocatòria: Tancada
2. Organisme Convocant: Ministerio de Universidades
3. Destinataris: L’objectiu d’aquests ajuts és la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat mitjançant estades de formació en una universitat o centre d’investigació diferent a aquell amb el que mantenen la relació estatutària o laboral
4. Termini presentació sol·licituds: de l'11/04/2022 fins el 02/05/2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).
Es convoquen un mínim de 6 ajuts de requalificació d'una durada de 12 mesos.
 
 5. Requisits de les persones candidates: (vegeu art. 3 de la convocatòria, Tercer Punt).
Per poder ser admès al procés selectiu, els/les aspirants han de complir, en el moment que finalitza el termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:
a) Exercir a la UPC com a Professor Titular d'Universitat, Agregat o Lector.
b) Sol·licitar la incorporació en una universitat o centre de recerca públics diferent d'aquell en què mantenen la relació estatutària o laboral.
c) El professorat Titular d'Universitat i l’Agregat no han de superar deu anys de servei a la figura que tingui en el moment de la sol·licitud.
Els professors lectors mantindran la reserva de plaça a la universitat en la qual estiguessin contractats, sense pèrdua d'antiguitat, durant el temps de durada de l'estada de formació finançada amb aquests ajuts.

6. Presentació de sol·licituds:
  • Les persones candidates només podran presentar una única sol·licitud a través de la seu electrònica de la UPC: enllaç al tràmit.
  • Les persones candidates hauran de presentar les seves sol·licituds a la universitat pública amb la que mantinguin la seva relació estatutària o laboral.
7. Documentació: (vegeu art. 4 de la convocatòria, Tercer Punt):
  1. Currículum vítae abreujat, (utilitzeu el format CVA: https://cvn.fecyt.es/editor/downloads/CVA_desdeCVN.pdf.
  2. Historial cientificotècnic del grup receptor.
  3. Memòria on es justifiqui l'impacte en la docència, recerca i transferència de coneixement que aportarà aquesta estada al candidat i grup d'investigació de la Universitat d'origen. Màxim 4 pàgines.
  4. Document d'acceptació de l'estada pel centre o centres receptors. (model)

8. Llistes provisionals de les persones admeses i excloses.

Termini presentació esmenes: del 17/05/2022 al 30/05/2022 a les 23:59 h (hora local de Barcelona).

Les esmenes les haureu de presentar a través de la seu electrònica, mitjançant el formulari que hi ha a l’apartat: “Presentació d’esmenes. Convocatòria complementària d’ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat” en el qual haureu d'adjuntar aquells documents o informació que se us hagi demanat.

9. Llistes definitives de les persones admeses i excloses.

10. Llista provisional de priorització dels Ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat.

Termini presentació al·legacions, si s'escau: del 05/07/2022 fins el 18/07/2022 a les 14:00 h  (hora local de Barcelona).

Les al·legacions s'hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC, mitjançant el formulari anomenat: "Presentació d'al·legacions. Convocatòria complementària d'ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat”.

11. Adjudicació dels ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat

    Resolució adjudicació definitiva

12. Acceptació de l'ajut.

En el termini des de l'1/09/2022 al 14/09/2022 a les 23:59 h, s'ha de presentar pel tràmit disponible a la seu electrònica de Presentació de l'acceptació de l'ajut, el següent document, un cop emplenat i signat:

        Model acceptació

13. Certificació de la incorporació efectiva

En el termini de 15 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la seva incorporació al centre receptor, el beneficiari ha de lliurar la certificació de la incorporació efectiva, en el que consti la firma de la persona interessada, de l'investigador/a principal del grup receptor i del director/a de departament, o el degà/degana de la facultat receptora o equivalent. El tràmit a la seu electrònica per poder presentar aquest certificat és el següent: Tràmit certificat Req. Prof. Universitari.