Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2022 Consolidación Investigadora

Publicada les bases de la convocatòria adreçada a consolidar la carrera professional dels investigadors. Termini: 03-24/11 (14h). Termini intern: 18/11/2022.

DOCUMENTACIÓ DEL WEBINAR (04/10) (vídeo i presentació)I. Objectiu

 • Foment de la consolidació de la carrera professional del personal investigador.
 • Incentivar la creació de places de caràcter permanent a les entitats d'adscripció.
 • Facilitar l'inici o afermar una línia de recerca mitjançant el finançament d'un projecte propi d'R+D+i.
 • Finançament de l'adequació i renovació dels espais i laboratoris i la millora de l'equipament necessaris per a la seva execució.

II. Característiques

 • Requisits de l'IP:
 • Doctor/a
 • Activitat científico-tècnica (s'ha de complir un dels requisits):
  • tenir avaluació favorable R3 en una data posterior a 22/12/2021. Cal disposar del document acreditatiu.
  • tenir certificat I3 o tramitant-se, amb límit d'obtenció la data de publicació de la resolució provisional. Cal disposar del document acreditatiu.
 • Vinculació: no serà necessària abans de la resolució, però sí durant l'execució del projecte, amb una relació funcionarial o laboral. També pot ser IP aquells que tinguin plaça permanent posterior a 22/12/2021 (en aquest cas cal disposar del document acreditatiu).
 • Col·lectius elegibles. Investigadors en les següents situacions:
  • Lectors, amb una antiguitat de 2 anys com a lector.
  • Beatriz Galindo, amb una antiguitat de 2 anys com a Beatriz Galindo.
  • IP d'un ajut ERC.
  • Juan de la Cierva Incorporación amb contracte que finalitzi entre 2022 i 2023.
  • Maria Zambrano amb contracte que finalitzi entre 2022 i 2023.
  • Beatriu de Pinós amb contracte que finalitzi entre 2022 i 2023.
  • Marie Sklodovska Curie postdoctoral amb contracte que finalitzi entre 2022 i 2023.
 • Incompatibilitats IP:
  • IP només en 1 sol·licitud d'aquesta convocatòria
  • No hi ha incompatibilitat amb la participació en projectes d'altres convocatòries (estatals, internacionals, regionals)
 • Durada: 2 anys (segons s'indiqui a la resolució). Com a màxim fins 31.12.2025, sense possibilitat de pròrroga.
 • Dotació màxima: 200.000 €, incloent costos indirectes.
 • Despeses elegibles (art.8. bases convocatòria)
  • a) incentiu per a la creació i consolidació de la plaça permanent durant el període d'execució. L'import no podrà ser superior al 100% del cost d'una anualitat d'aquella plaça. Si la cobertura de la plaça permanent té lloc abans de l'inici d'execució del projecte, aquest concepte no serà finançable.
  • b) despeses per a l'execució del projecte, les habituals dels PID (contractació de personal - no contracte de l'IP, ni beques formació-, fungible, mobilitat, instrumental i equipament científic-tècnic, amortització, lloguer o leasing, programes d'ordinador científic, drets de PI, publicacions, suport i assessorament, organització de jornades, inscripció a congressos i similars, costos serveis interns UPC si estan tarifats i publicats, subcontractació, informe auditor obligatori -1.200€-..)
  • c) la millora d'instal·lacions i equipaments, incloent adequació d'espais, renovació de laboratoris i millora de l'equipament, necessaris per a l'inici i afermament de la línia de recerca de l'IP. L'import no podrà superar el 30% de les despeses del projecte I+D.
  • d) costos indirectes: 21% de costos del projecte+millora equipament.

III. Presentació de sol·licituds

 • Quan: del 03/11 a 24/11 (14h)Termini intern: 18/11 (Requereix posterior revisió, validació i signatura per part del Vicerector que es gestionarà des de la Unitat de Captació de Talent).
 • Com: Envieu un correu electrònic a de la Unitat de Captació de Talent incloent la següent informació:
  • Nom i cognoms de l'interessat
  • Situació contractual actual (especificant si és beneficiari d'un ajut) la candidatura es revisarà i valorarà. S és validada us posarem en contacte amb els companys de Suport a la Recerca i la Inovació per formalitzar la sol·licitud a través de la plataforma on-line.
 • Què: formulari on-line + memòria + CVA de l'IP. Recomanat en anglès.

Més informació:

 

Contacteu amb de la Unitat de Captació de Talent per als dubtes de la convocatòria.

logo PRR NGEU