Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2023 Consolidación Investigadora

Publicada la convocatòria adreçada a consolidar la carrera professional dels investigadors. Termini: 26/07/2023.

DOCUMENTACIÓ DEL WEBINAR (22/06) (vídeo i presentació)

I. Objectiu

 • Foment de la consolidació de la carrera professional del personal investigador.
 • Incentivar la creació de places de caràcter permanent a les entitats d'adscripció.
 • Facilitar l'inici o afermar una línia de recerca mitjançant el finançament d'un projecte propi d'R+D+i.
 • Finançament de l'adequació i renovació dels espais i laboratoris i la millora de l'equipament necessaris per a la seva execució.
 • Aquesta convocatòria promou específicament la consolidació de persones les quals tenen el seu àmbit de recerca en les temàtiques estratègiques de la intel·ligència artificial (IA) i microelectrònica i conductors (xips) per a les quals es destina un finançament específic de 10.000.000€ per a cadascuna d'aquestes temàtiques.

II. Característiques

 • Requisits de l'IP:
 • Doctor/a
 • Activitat científico-tècnica (s'ha de complir un dels requisits):
  • haver presentat sol·licitud per a l'obtenció del certificat R3 (resolució de 15/02/2023). Haurà d'estar en possessió del certificat R3 abans de la resolució provisional (o en la llista de persones sol·licitants que han superat la avaluació).
  • tenir certificat I3 (independentment de la data d'emissió).
  • haver llegit la tesi abans de l'01/01/2016 i ser o haver estat beneficiari d'un programa per a la incorporació de personal investigador finançat per algun agent públic del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación,  o per la Unió Europea, o per algun organisme internacional.
 • Vinculació: no serà necessària abans de la resolució, però sí durant l'execució del projecte, amb una relació funcionarial o laboral. També poden ser IP aquells que tinguin plaça permanent posterior a 24/11/2022 (en aquest cas cal disposar del document acreditatiu).
 • Incentiu a la consolidació: quantitat destinada a incentivar la creació d'una plaça permanent a l'àrea de coneixement de l'/de la IP durant el període d'execució de l'ajut. i que no podrà superar el 100 % del cost salarial de la plaça permanent corresponent a una anualitat. La despesa per a aquest concepte serà elegible quan la convocatòria del procés selectiu o concurs per a la cobertura de la plaça permanent es realitzi, com a data màxima, en la data en què finalitzi el període d'execució de la actuació, podent haver-se realitzat abans de l'inici d'aquest període. Si l'/la IP ocupa una plaça permanent a l'entitat beneficiària al tancament del període de sol·licitud, no serà elegible la despesa per aquest concepte.
 • Col·lectius elegibles. Investigadors en les següents situacions:
  • Lectors, amb una antiguitat de 2 anys com a lector.
  • Beatriz Galindo, amb una antiguitat de 2 anys com a Beatriz Galindo.
  • IP d'un ajut ERC.
  • Juan de la Cierva Incorporación amb contracte que finalitzi entre 2023 i 2024.
  • Maria Zambrano amb contracte que finalitzi entre 2023 i 2024.
  • Beatriu de Pinós amb contracte que finalitzi entre 2023 i 2024.
  • Marie Sklodovska Curie postdoctoral amb contracte que finalitzi entre 2023 i 2024.
 • Incompatibilitats IP:
  • IP només en 1 sol·licitud d'aquesta convocatòria
  • No hi ha incompatibilitat amb la participació en projectes d'altres convocatòries (estatals, internacionals, regionals)
  • No figurar com IP en una sol·licitud finançada en la convocatòria 2022.
 • Durada: 2 anys (segons s'indiqui a la resolució). Com a màxim fins 31.12.2025, sense possibilitat de pròrroga.
 • Dotació màxima: 200.000 €, incloent costos indirectes. 400.000€ per a temàtiques estratègiques de intel·ligència artificial (IA) i de microelectrònica i semiconductors (xips).
 • Despeses elegibles (art.8. bases convocatòria)
  • a) incentiu per a la creació i consolidació de la plaça permanent durant el període d'execució. L'import no podrà ser superior al 100% del cost d'una anualitat d'aquella plaça. Si la cobertura de la plaça permanent té lloc abans de l'inici d'execució del projecte, aquest concepte no serà finançable.
  • b) despeses per a l'execució del projecte, les habituals dels PID (contractació de personal - no contracte de l'IP, ni beques formació-, fungible, mobilitat, instrumental i equipament científic-tècnic, amortització, lloguer o leasing, programes d'ordinador científic, drets de PI, publicacions, suport i assessorament, organització de jornades, inscripció a congressos i similars, costos serveis interns UPC si estan tarifats i publicats, subcontractació, informe auditor obligatori -1.200€-..)
  • c) la millora d'instal·lacions i equipaments, incloent adequació d'espais, renovació de laboratoris i millora de l'equipament, necessaris per a l'inici i afermament de la línia de recerca de l'IP. L'import no podrà superar el 30% de les despeses del projecte I+D.
  • d) costos indirectes: 21% de costos del projecte+millora equipament.

III. Presentació de sol·licituds

 • Quan: del 07/07 a 26/07 (14h)Termini intern: 19/07 (Requereix posterior revisió, validació i signatura per part del Vicerector que es gestionarà des de la Unitat de Captació de Talent).
 • Com: Envieu un correu electrònic a de la Unitat de Captació de Talent incloent la següent informació:
  • Nom i cognoms de l'interessat
  • Situació contractual actual (especificant si és beneficiari d'un ajut) la candidatura es revisarà i valorarà. S és validada us posarem en contacte amb els companys de Suport a la Recerca i la Inovació per formalitzar la sol·licitud a través de la plataforma on-line.
 • Què: formulari on-line + memòria + CVA de l'IP. Recomanat en anglès.

Més informació:

 

Contacteu amb de la Unitat de Captació de Talent per als dubtes de la convocatòria.

logo PRR NGEU