Vés al contingut (premeu Retorn)

FI SDUR 2020:

Convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a l'any 2020:
Estat de la convocatòria: TANCADA
 1. Organisme convocant: AGAUR
 2. Destinataris: Titulades i titulats universitaris que compleixin els requisits de la convocatòria.
 3. Distribució per departaments UPC
 4. Termini de presentació de sol·licituds: El termini per presentar sol·licituds provisionals per part dels candidats és des del 16 de novembre de 2019 fins les 14:00h del 28 de novembre de 2019.
 5. Documentació relacionada:

Bases reguladores de la convocatòria

Convocatòria

Formularis: sol·licitud i annex  (pestanya documentació relacionada del web AGAUR)

Enllaç al web oficial de la convocatòria (disponible en català i castellà).

 

 • Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s'han de presentar, d'acord amb el que preveu la base 7 de les bases reguladores de la convocatòria, per mitjans telemàtics en dues fases:

 

 • Primera fase (sol·licitud provisional de la persona candidata)

La sol·licitud provisional l'ha de presentar la persona candidata al contracte predoctoral per via electrònica a través de l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits) seguint les instruccions que s'hi indiquen. Una persona  candidata només pot constar com a tal en una única sol·licitud.

 

L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general en el qual s'han de detallar les dades de la persona candidata, les dades de la universitat i del departament d'adscripció i de la tesi, el gaudi d'altres ajuts predoctorals, les dades del director o directora de tesi, les dades del projecte de recerca i/o conveni o contracte de recerca o transferència. Així mateix, s'hi ha d'annexar la documentació següent seguint les instruccions del mateix formulari:

 

a) Un document annex normalitzat que inclou un breu CV de la persona candidata, el resum del projecte de recerca i els objectius científics.

 

b) Si s'escau, un document que doni compliment al requisit de la base 4.2 amb la referència de la concessió del projecte de recerca o amb la referència de contractes o convenis de recerca.

 

c) L'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o diplomatura i dels estudis de màster que han donat accés al doctorat.  Als expedients acadèmics dels estudis han de constar la data d'obtenció del títol i la nota mitjana, d'acord amb els criteris que especifica el RD 1125/2003, de 5 de setembre.

 

d) Si s'escau, també caldrà presentar els càlculs i/o les declaracions d'equivalències següents:

En el cas de que algun d'aquests estudis s'hagi cursat dins del sistema universitari de l'Estat espanyol i la nota mitjana no s'hagi calculat d'acord amb el que disposa el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, també s'ha de presentar el document "Declaració de Nota Mitjana" que es pot trobar al lloc web de l'AGAUR, degudament emplenat.

 

En el cas que els estudis s'hagin cursat, totalment o parcial, fora del sistema universitari de l'Estat espanyol, també s'han de presentar les declaracions d'equivalencia de notes mitjanes calculades d'acord amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

 

L'AGAUR comprova les dades que es fan constar al formulari i a la documentació annexa i pot notificar qualsevol necessitat d'esmena a les persones candidates d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i amb la resta de la normativa aplicable.

 

 • Segona fase, confirmació de les sol·licituds (és un tràmit que fan el Servei de Personal de la UPC, ni els candidats,  ni els departaments, no han de fer res).
 •  Calendari:
  • Un cop passat el període de confirmació per part de la UPC, l'AGAUR farà el procés de revisió de la documentació i reclamarà la documentació que cregui adient.
  • Preveiem que la priorització (provisional) per part de la UPC no la podem començar fins a finals de gener de 2020.