Vés al contingut (premeu Retorn)

FPI-UPC 2022 (I POSTDOC-UPC)

Convocatòria per a la incorporació de personal investigador en formació (FPI-UPC 2022) i postdoctoral (POSTDOC-UPC 2022)

Convocatòria per a la incorporació de personal investigador en formació (FPI-UPC) i postdoctoral (POSTDOC-UPC 2022)

1. Estat de la Convocatòria: TANCADA

2. Organisme convocant: UPC

3. Termini presentació sol·licituds: des del dia 9 fins el dia 28 de juliol de 2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).

4. Convocatòria    

5. Procediment presentació de sol·licituds: a través de la seu electrònica de la UPC (enllaç), complimentant la instància "Convocatòria per a la Incorporació de personal investigador en formació (FPI-UPC 2022) i postdoctoral (Postdoc-UPC 2022)".

A més, s'haurà de fer inscripció també per la plataforma Becas Santander, omplint els camps que se sol·liciten (link).

El fet de no fer la sol·licitud per les dues vies (seu electrònica UPC i plataforma Becas Santander), implica l’exclusió no esmenable de la convocatòria.

6. Sol·licituds de candidatures:

  • Les persones candidates només podran presentar una única sol·licitud fent doble inscripció: a través de la seu electrònica de la UPC i per la plataforma de Becas Santander.
  • En el cas dels ajuts predoctorals (FPI-UPC), en cada sol·licitud podran constar fins a dos/dues directors/directores de tesi, pertanyents a grups de recerca diferents, amb l'objectiu de fomentar la multidisciplinarietat. Les persones que s'encarreguin de la direcció de la tesi de les persones candidates hauran de ser PDI de plantilla i tenir una vinculació permanent a la UPC o un contracte laboral que excedeixi els quatre anys de l'ajut. En cas de co-direcció de la tesi, caldrà que almenys un/a director/a compleixi aquest requisit.
  • Els grups de recerca amb 20 o menys PDI doctor a temps complet a la UPC només podrà constar com a avalador en una única sol·licitud independentment de la seva tipologia. Si el grup compta amb més de 20 PDI doctor a temps complet a la UPC podrà avalar fins a un ajut predoctoral i un ajut postdoctoral.
  • El professor responsable del grup de recerca SGR haurà de signar un document d'aval que el/la candidat/a adjuntarà al seu formulari de sol·licitud.
  • A la sol·licitud (seu electrònica UPC), els candidats han d'indicar clarament l'àmbit de coneixement i el campus de la UPC del grup de recerca on durà a terme l'activitat. La modificació del lloc físic o àmbit donarà lloc a la pèrdua directa de l'ajut.

Important: Addicionalment a la sol·licitud per la seu electrònica de la UPC, el/la candidat/a haurà d'inscriure's obligatòriament a la plataforma de becas-santander.com/ca, abans del dia 28 de juliol de 2022, a través de la següent adreça : https://app.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-recerca-personal-investigador-fpi-i-postdoctoral-upc-2022

7. Requisits de les persones candidates:

Pels FPI-UPC:

i) Complir un dels requisits d'accés al doctorat previstos a l'art. 6 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, modificat pel RD 43/2015, de 2 de febrer i els requisits establerts en aquesta convocatòria amb les precisions següents:

a) Quan s'accedeix als estudis de doctorat amb estudis de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura més estudis de màster o equivalent:
- els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura han d'haver finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud.
- els estudis de màster o equivalents, necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat entre l'1 de gener de 2017 i l'acceptació de l'ajut cas que el candidat hi fos el beneficiari. El no compliment d'aquest termini donarà lloc a la pèrdua de l'ajut.

b) En el cas d'accedir al doctorat només amb la titulació de llicenciatura, grau, enginyeria i arquitectura i sense necessitat d'acreditar estudis de màster, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2017 i la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

ii) Estar matriculat o matriculada el curs 2022-2023 de la tutela acadèmica del programa doctorat en el moment de l'acceptació. Els programes de doctorat han de ser de la UPC.

iii) No haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

iv) Tenir un expedient acadèmic del grau o titulació equivalent amb una nota mitjana ponderada igual o superior a 6,5, obtinguda per l'aplicació de l'escala 0-10 d'acord amb els criteris que s'especifiquen en l'annex de la convocatòria. Caldrà que adjunteu una còpia en pdf del Certificat Acadèmic (si no és titulació UPC) a l'apartat corresponent dins de "Documentació Adjunta" del formulari de sol·licitud.

En cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha d'estar calculada d'acord amb el que disposen les resolucions de 21 de març i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària (https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html). Caldrà treure en pdf el document per cadascun dels estudis que s'ha fet la conversió i adjuntar-lo a través del lloc corresponent del formulari dins de "Documentació Adjunta".

v) No disposar d'un títol de Doctor o Doctora.

vi) No haver gaudit totalment o parcial d'aquests ajut en convocatòries anteriors.

Documents a annexar al formulari de sol·licitud, sempre en versió pdf:

- Document d'aval del/de la professor/a responsable del grup de recerca SGR (convocatòria SGR-Cat2021) que recolza la sol·licitud (utilitzeu el model) [obligatori]
- Còpia Certificats Acadèmics de les titulacions no cursades a la UPC.

- Còpia dels documents d'Equivalència de nota mitjana dels estudis universitaris realitzats en centres estrangers, expedits a través del portal del Ministeri, si s'escau.

Documentació addicional recomanada:

- Per al càlcul de la nota mitjana ponderada les persones sol·licitants hauran de presentar un document oficial on consti la nota mitjana dels titulats de la seva promoció (pels títols expedits per la UPC no serà necessari presentar aquest document). Caldrà adjuntar aquest document a l'apartat "altra documentació annexa".

Pels Postdoc-UPC

1) Disposar del títol de doctor, havent llegit la tesi entre l'1 de gener de 2018 i la data fi del termini de presentació de les sol·licituds.

2) No haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga ni haver gaudit d'un contracte d'Accés al Sistema Espanyol de Ciència i Tecnologia d'una durada superior a 36 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Documents a annexar obligatòriament al formulari de sol·licitud, sempre en versió pdf:

- Currículum
- Document d'aval del/de la professor/a responsable del grup de recerca SGR (convocatòria SGR-Cat2021) que recolza la sol·licitud (utilitzeu el model)
- Còpia del títol de doctor
- Pla de treball de recerca (màxim 3 pàgines)

8. Llistes provisionals de les persones admeses i excloses

Pels FPI-UPC 2022: 

-          Sol·licituds admeses
-          Sol·licituds excloses
 

Pels Postdoc-UPC 2022:

-          Sol·licituds admeses
-          Sol·licituds excloses

 

Termini presentació esmenes: del 15/09/2022 al 28/09/2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).

Les esmenes les haureu de presentar a través de la seu electrònica, mitjançant el formulari que hi ha a l’apartat: “Presentació d’esmenes. Convocatòria per a la incorporació de personal investigador en formació (FPI-UPC) i postdoctoral (Postdoc-UPC 2022)” en el qual haureu d'adjuntar aquells documents o informació que se us hagi demanat.

9. Llistes definitives de les persones admeses i excloses

Pels FPI-UPC 2022:
Pels Potsdoc-UPC 2022:

 

10. Llistes provisionals de priorització dels candidats:

- FPI-UPC 2022

- Postdoc-UPC 2022

Termini presentació al·legacions: del 29/10/2022 fins el 12/11/2022 a les 14 h (hora local de Barcelona).

Les al·legacions s'hauran de presentar, si s'escau, a través de la seu electrònica de la UPC, mitjançant el formulari que hi ha amb el nom de: “Presentació d'al·legacions. Convocatòria per a la incorporació de personal investigador en formació (FPI-UPC 2022) i postdoctoral (Postdoc-UPC 2022)".

11. Llista definitiva de priorització dels ajuts FPI-UPC 2022 i Postdoc-UPC 2022 (document), Acord CG/2022/07/38, de 19 de desembre de 2022.

Primer els beneficiaris rebran un mail des de la platafoma B.Santander. Posteriorment, des de la Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR) es contactarà amb els beneficiaris de l'ajut. La previsió d'incorporació és el 15 de febrer de 2023.

12. Resolució d'ajuts concedits per substitució (publicada el 24/02/2023)