Vés al contingut (premeu Retorn)

AJUTS REQUALIFICACIO PROFESSORAT UNIVERSITARI FUNCIONARI O CONTRACTAT

Ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat.

 

1. Estat de la convocatòria: Tancada
2. Organisme Convocant: Ministerio de Universidades
3. Destinataris: L’objectiu d’aquests ajuts és la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat mitjançant estades de formació en una universitat o centre d’investigació diferent a aquell amb el que mantenen la relació estatutària o laboral
4. Termini presentació sol·licituds: del 02/07/2021 fins el 30/07/2021 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).
Es convoquen un màxim de 40 ajuts de Requalificació distribuïts tenint en compte les categories del professorat.
CategoriaNombre d'ajuts
Lectors 20
Professorat agregat i professorat titulars d'universitat 20
5. Requisits de les persones candidates: (vegeu art. 3 de la convocatòria, Tercer Punt).
Per poder ser admès al procés selectiu, els/les aspirants han de complir, en el moment que finalitza el termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:
a) Exercir a la UPC com a Professor Titular d'Universitat, Agregat o Lector.
b) Sol·licitar la incorporació en una universitat o centre de recerca públics diferents d'aquell en què mantenen la relació estatutària o laboral.
c) El professorat Titular d'Universitat i l’Agregat no han de superar deu anys de servei a la figura que tingui en el moment de la sol·licitud.
Els professors lectors mantindran la reserva de plaça a la universitat en la qual estiguessin contractats, sense pèrdua d'antiguitat, durant el temps de durada de l'estada de formació finançada amb aquests ajuts.

6. Presentació de sol·licituds:
  • Les persones candidates hauran de presentar les seves sol·licituds a la universitat pública amb la que mantinguin la seva relació estatutària o laboral.
7. Documentació: (vegeu art. 4 de la convocatòria, Tercer Punt):
  1. Currículum vítae abreujat, (utilitzeu el format CVA: https://cvn.fecyt.es/editor/downloads/CVA_desdeCVN.pdf.
  2. Historial cientificotècnic del grup receptor.
  3. Memòria on es justifiqui l'impacte en la docència, recerca i transferència de coneixement que aportarà aquesta estada al candidat i grup d'investigació de la Universitat d'origen. Màxim 15 pàgines.
  4. Document d'acceptació de l'estada pel centre o centres receptors. (model)
  5. Document acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33%, en el cas de participar en el torn de persones amb discapacitat.

8. Llistes provisionals de les persones admeses i excloses.

Termini presentació esmenes: del 14/09/2021 al 27/09/2021 a les 23:00 h (hora local de Barcelona).

Les esmenes les haureu de presentar a través de la seu electrònica, mitjançant el formulari que hi ha a l’apartat: “Presentació d’esmenes. Convocatòria d’ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat” en el qual haureu d'adjuntar aquells documents o informació que se us hagi demanat.

9. Llistes definitives de les persones admeses i excloses.

10. Llista provisional de priorització dels Ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat.

Termini presentació al·legacions, si escau: del 26/10/2021 fins el 08/11/2021 a les 14:00 h  (hora local de Barcelona).

Les al·legacions s'hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC, mitjançant el formulari que hi ha amb el nom de: "Presentació d'al·legacions. Convocatòria d'ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat”.

 

11. Adjudicació dels ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat

12. Certificació de la incorporació efectiva

En el termini de 15 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la seva incorporació al centre receptor, el beneficiari ha de lliurar la certificació de la incorporació efectiva, en el que consti la firma de la persona interessada, de l'investigador/a principal del grup receptor i del director/a de departament, o el degà/degana de la facultat receptora o equivalent. El tràmit a la seu electrònica per poder presentar aquest certificat és el següent: Tràmit certificat Req. Prof. Universitari

13. Altres documents d'obligat lliurament:

Amb una antelació de 3 mesos a la data de finalització de cada anualitat de l'ajut, cal que ens feu arribar per seu electrònica (per instància genèrica, i fent el comentari que ho adrecin a la Unitat de Gestió del PDI), el document de la memòria de les activitats realitzades, seguint el model que us proposem:

 Al finalitzar l'estada, es demana que es presenti una certificació de l'estada realitzada, també pel mateix procediment: per instància genèrica a la nostra seu electrònica comentant que la instància va dirigida a la Unitat de Gestió del PDI.

Això es recull en el punt 10.2) de la convocatòria (pàg. 19) dins dels drets i deures de les persones beneficiàries, així com en la clàusula novena de l'Ordre UNI/551/2021, de 26 de maig i en el document de Preguntes Freqüents on es diu:

"la universitat o centre d'investigació receptor haurà d'emetre la certificació o acreditació que justifiqui les dates de l'estada i la memòria d'activitats realitzades pels seus beneficiaris, per tal que puguin presentar-les quan se els sigui requerida. Aquesta memòria haurà d'incloure la firma del responsable del centre receptor i de la persona beneficiaria"