Vés al contingut (premeu Retorn)

BEATRIU DE PINÓS 2022

   
Convocatòria d'ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2022)

1. Estat de la convocatòria: Tancada

2. Organisme Convocant: AGAUR

3. Termini de presentació sol·licituds provisionals per part de les persones investigadores candidates és: des del 08/02/2023 a 9/03/2022 a les 14:00h (hora local de Barcelona). Aquest tràmit només es pot fer per internet.

4. Convocatòria (enllaç) i Bases Reguladores (enllaç)

Document AnnexPreguntes Freqüents, Guia sol·licitants

5. Presentació sol·licituds:

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics en dues fases i s’han d’acompanyar amb la documentació que preveuen aquestes bases.

A) Primera fase (sol·licitud provisional de la persona candidata):

La sol·licitud provisional la podrà presentar la persona candidata o la persona investigadora del grup de recerca receptor que ha de coordinar l'activitat de recerca de la persona candidata per via electrònica a través de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>) seguint les instruccions que s'hi indiquen.

En el marc d’aquestes bases, una persona candidata i una persona investigadora responsable només poden constar com a tals en una sola sol·licitud per a cada convocatòria.

L’imprès de sol·licitud normalitzat consta d’un formulari general i d’un document annex que s’ha d’adjuntar al formulari d’acord amb les instruccions del model normalitzat.

És imprescindible presentar el formulari amb l’annex per poder passar a la fase d’avaluació. L’ús del formulari i de l’annex normalitzats és obligatori i, per tant, l’incompliment d’aquest requisit tindrà com a conseqüència que la sol·licitud s’entengui per no presentada, d’acord amb l’article 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Els projectes es presentaran preferentment en anglès per a la seva avaluació.

Atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, no s'admetran millores de la sol·licitud un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds.

L'avaluació es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada en el formulari i en els annexos corresponents. En el cas que la memòria es trobi en blanc o sigui il·legible, l'avaluació es realitzarà únicament sobre la informació aportada en el formulari en el termini de presentació inicial.

Per més informació sobre aquest punt (com presentar la sol·licitud), teniu una guia per a sol·licitants: enllaç guia en català

6. Requisits: Les persones candidates han de complir els requisits següents:

a) Haver obtingut el títol de doctor entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2020 (s’entén com a data d’obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).

  El període d’obtenció del títol de doctor pot ser de l’1 de gener de 2013 al 31 de desembre de 2020 si es justifica durant aquest període qualsevol dels supòsits següents:

- Haver gaudit d’un període de baixa per maternitat o paternitat.

- Haver tingut a càrrec menors de 6 anys .

- Haver tingut a càrrec persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial legalment reconeguda..

- Haver patit una malaltia greu o un accident que requereixi una intervenció de cirurgia major o un tractament en un centre hospitalari i que provoqui incapacitat temporal per a l'ocupació o l'activitat habitual de la persona durant un període continuat mínim de 6 mesos. En queden exclosos els tractaments de cirurgia menor i cirurgia ambulatòria i els tractaments de rehabilitació realitzats fora del sistema hospitalari.

- Ser una persona investigadora que tingui reconegut l’estatus de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.

- Haver patit qualsevol de les situacions previstes a l'article 1 de la llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

    El període d'obtenció del títol de doctor per a les persones candidates amb un grau de discapacitat igual o superior a 33% expedida per l'equip de valoració i orientació dels centres d'atenció a les persones amb diversitat funcional de la Generalitat de Catalunya o equivalent, pot ser entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2020.

b) Tenir, en el moment d’incorporar-se a l’entitat receptora, un mínim de dos (2) anys d’experiència postdoctoral fora de l’Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d’estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos (2) anys.

c) No haver residit o treballat a l’Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres (3) anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas del personal investigador refugiat, la regla de mobilitat s’aplica a partir de la data d’obtenció del reconeixement oficial de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.

Es reserva un (1) dels ajuts a persones candidates amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % expedida per l'equip de valoració i orientació dels centres d'atenció a les persones amb diversitat funcional de la Generalitat de Catalunya o equivalent. En cas que cap persona opti a aquest ajut, aquest es reassignarà procurant una distribució equilibrada per àmbits en funció de les sol·licituds presentades. 

Les persones que optin a aquesta plaça ho hauran de fer constar i aportar la documentació acreditativa en el moment que l’AGAUR la requereixi. La no acreditació del grau de discapacitat implicarà el tractament de la sol·licitud com a ordinària. Les persones que optin a aquesta plaça hauran de complir els requisits previstos en l’apartat 3.1 d’aquestes bases reguladores. 

Les persones candidates que estiguin gaudint d’un ajut Beatriu de Pinós no poden presentar-se a una nova convocatòria d’aquests ajuts.

7. Durada:  Els contractes objecte d'aquest ajut tindran una durada de tres (3) anys.

8. Preguntes Freqüents (link)

B) Segona fase (a realitzar per l'entitat beneficiària de l'ajut):  Termini de les institucions per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds provisionals és des del dia 17/03/2023 fins el dia 29/03/2023.