Comparteix:

Redes de Investigación 2024

Convocatòria adreçada a finançar la creació i desenvolupament de xarxes d'investigació, generant sinergies entre grups de recerca de diferents institucions.

Quan?

12/06/2024 a 00:00 fins a 10/07/2024 a 14:00 (Europe/Madrid / UTC200)

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal


Dirigit a

PDI

Pressupost

fins a 150.000 €

Sol·licituds

Fins el 10/07/2024


I. Objecte
 • Promoure la complementarietat de capacitats i optimitzar els recursos de recerca existents.
 • Les activitats científico-tècniques a les que s'adrecen les xarxes han de demostrar el seu valor afegit en base a la consecució d'objectius comuns i compartits, i a la realització d'activitats que no podrien finançar-se a través d'altres convocatòries.
 • Les xarxes aniran adreçades a:
  • "Redes temáticas": Millorar els resultats d'investigació obtinguts mitjançant actuacions de convocatòries anteriors de Projectes R+D+I.
  • "Redes ICTS": Fomentar la coordinació general de les xarxes d'ICTS.
  • "Redes estratégicas": Contribuir a la gestió i coordinació nacional de les iniciatives nacionals i internacionals.
 • Les xarxes NO han de plantejar objectius propis d'un projecte.II. Característiques 

   Característiques de les xarxes

   • Modalitats (art.8)
    • "Redes temáticas": formada per investigadors/es de la mateixa o similar àrea temàtica.
    • "Redes ICTS": constitudes per representants d'infraestructures incloses al mapa ICTS vigent, i per una persona experta independent de les mateixes.
    • "Redes estratégicas", constituïdes per representants d'entitats participants a les iniciatives 1) Aliances d'R+D+I reconegudes, i 2) Consorcis Europeus d'Infraestructures (ERIC).
   • Període d'execució: 2 anys. La data d'inici serà posterior a 01.01.2025, segons s'especifiqui a la resolució.
   • Dotació: 
    • Modalitat "Redes temáticas": entre 20.000 i 50.000 €.
    • Modalitats "Redes ICTS" i "Redes estratégicas": entre 20.000 i 150.000 €.
   • Despeses finançables (art.9):
    • Personal: contractació de doctors, titulats superiors i personal tècnic. NO personal propi, ni beques ni contractes formatius.
    • Organització i assistència a activitats científico-tècniques (reunions, comitès, jornades o seminaris) de la xarxa. S'inclouen despesa com publicitat, lloguer de sales, despesa de consultoria i traducció, viatges, allotjament i manutenció. NO dinars de treball ni atencions protocol·làries.
    • Difusió de les activitats de la xarxa.
    • Per a Redes ICTS, la promoció i foment de l'accés obert competitiu.
    • Subcontractació: del 25% a xarxes temàtiques i 50% a ICTS i estratègiques.
    • NO finançable: inventariable, fungible i similars; inscripció a congressos ni quotes a societats científiques; despeses de publicació i difusió de resultats de la investigació dels grups participants; honoraris ni conferenciants; costos indirectes.

   Requisits del personal integrant a la xarxa

   • És personal integrant el personal que participa: IP coordinador/a + equip d'investigació, els quals actuaran cada un com a representants d'una entitat o grup de recerca.
   • Ha de tenir vinculació funcionarial, estatutària, laboral o altre, amb l'entitat sol·licitant o altra entitat considerada beneficiària (en aquests casos caldrà carta de autorització i compromís de vinculació). La vinculació ha de mantenir-se des de data finalització sol·licitud fins fi de l'actuació.
   • Segons modalitat:
    • "Redes temáticas": 1) IP doctor/a + haver estat IP d'un PID 2019 (de 4 anys) - PID2022 ; 2) membres de l'EI doctors/es i membres d'un PID 2019-2022; 3) format per un mínim de 8 representants de grups, inclòs l'IP.
    • "Redes ICTS": 1) IP doctor/a, o titulació de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o de grau + assignat segons acord de les entitats titulars o gestores de la ICTS o per acord de l'òrgan de coordinació o gestió; 2) membres de l'EI doctor/a, o titulació de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o de grau + assignat com a representant a la xarxa per part d'una de les infraestructures que la composen.
    • "Redes estratégicas": IP i membres de l'EI doctor/a, o titulació de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o de grau.
   • Incompatibilitats: no es podrà participar com a IP o membre en més d'una sol·licitud; no obstant, participar a una xarxa estratègica o ICTS sí es compatible per participar en una xarxa temàtica.
   • La resta de persones dels grups de recerca de la xarxa podran participar i imputar despesa sempre que s'incloguin a la memòria i informes.

   Consulteu la web de la convocatòria per descarregar els models i documentació de suport.


   III. Presentació de sol·licituds

   • Termini: del 12/06 al 10/07/2024 (14h). Termini intern: 03/07/2024.
   • Qui: IP accedeix a l'aplicació telemàtica.
   • Què (art.14): formulari on-line + memòria (segons model) + CVA de l'IP.

    És important que contacteu amb temps suficient amb el personal tècnic de gestió de la vostra USR.