Comparteix:

TransMisiones 2024

Iniciativa per finançar projectes desenvolupats en col·laboració amb agrupacions d'organismes d'investigació (AEI) i amb agrupacions d'empreses (CDTI). Termini: 21/06/2024. Termini intern 14/06/2024.

Quan?

23/05/2024 a 01:00 fins a 21/06/2024 a 14:00 (Europe/Madrid / UTC200)

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal


Dirigit a

PDI

Pressupost AEI

40 M €

Termini

21/06/2024 (14h)

Projectes sol·licitats: 11

Import sol·licitat: 7,8 M€

Projectes concedits: Pendent

Import concedit: Pendent


I. Objecte

La convocatòria TransMisiones és una acció que s'executa en col·laboració entre el CDTI i l'AEI per al finançament a agrupacions d'organismes d'investigació i agrupacions d'empreses per al desenvolupament conjunt d'una actuació coordinada d'R+D per donar resposta als reptes i prioritats temàtiques:

 • Impuls del desenvolupament d'una indústria de fusió espanyola.
 • Impuls als combustibles avançats, fonts d'energia de base biològica i combustibles sintètics desenvolupats a partir de CO2 capturat.
 • Impuls de l'economia circular en l'àmbit d'energies renovables i emmagatzematge energètic.
 • Impuls de IoT i edge computing seguros, així com tecnologies profundes de naturalesa transversal vinculades, per avançar cap a la fàbrica autònoma.
 • Desenvolupaments per a la preservació i usos sostenibles a costes i oceans en un context de canvi climàtic, coexistents amb usos tradicionals i activitats emergents.
 • Impulsar la millora genètica tant en varietats vegetals com en espècies animals i aqüícoles per fer-les més sostenibles, eficients i resilients al canvi climàtic.
 • Impuls d'eines immunològiques, tractaments farmacològics innovadors i tecnologies de control, per a la prevenció i detecció dels primers signes de malaltia en animals.
 • Avançar en la investigació en malalties infeccioses i en la resistència antimicrobiana, per comptar amb ecosistemes de recerca i sistemes sanitaris preparats per diagnosticar-les, prevenir-les i tractar-les.II. Característiques 

   • Pressupost total convocatòria de 110 M€: 40M€ AEI + 70M€ CDTI
   • 1 únic projecte, 1 única memòria, que es presenta a les dues convocatòries: agrupacions d'empreses presenten a CDTI; agrupacions d'organismes investigació presenten a l'AEI.
    • Una única prioritat temàtica.
    • Projectes d'Investigació Industrial, de Desenvolupament Experimental, o combinació d'ambdues.
    • Durada: 3 o 4 anys. Inici: 01/01/2025
    • Responsabilitat solidària.
    • És obligatori que tant l'AEI com el CDTI aprovin el projecte.
   • Requisits agrupacions organismes investigació (convocatòria Proyectos I+D+i Líneas Estratégicas de la AEI):
    • Mínim 2 organismes d'investigació. Un dels organismes serà el representant de l'agrupació.
    • Pressupost mínim de l'agrupació: 600.000 € (Costos Directes).
    • Participació mínima/entitat: 10% del pressupost agrupació. No podran participar entitats que no tinguin pressupost.
    • Subvenció fins al 100% a costos marginals per a la UPC. Al pressupost cal incloure el cost de personal propi però no és subvencionable per a la UPC.
    • Conceptes elegibles: (els habituals dels PID) contractació de personal dedicat al projecte; mobilitat; adquisició, lloguer, leasing, manteniment, reparació d'instrumental, equipament, material bibliogràfic; material fungible, subministrament i similars; programes d'ordinador de caràcter tècnic; sol·licitud drets PI; publicació i difusió resultats; formació; organització i assistència activitats científico-tècniques; serveis centrals; informe auditor (2.500€); subcontractació (fins un màx 50%; no podran subcontractar-se entitats que estiguin en les agrupacions del projecte); costos indirectes (25% dels costos directes).
    • NO finançable: personal propi, material oficina, material fungible informàtic; ampliació o renovació de patents.
   • Requisits agrupacions empreses (convocatòria Misiones Ciencia e Innovación del CDTI):
    • 3-8 empreses. El coordinador/representant de l'agrupació ha de ser una Gran o Mitjana empresa. Mínim 1 pime. Mínim 2 empreses sense vinculació
    • Pressupost agrupació: 3-10M€
    • Participació: cap empresa ha de suposar més del 70% del pressupost. Pressupost mínim per entitat 175.000 €.
    • Subvenció entre 65%-80%, segons mida empresa.
    • Les activitats de recerca industrial han de suposar mínim el 5% del pressupost elegible.

   III. Presentació de sol·licituds

   • Termini: Des del 23/05/2024 fins al 21/06/2024. Termini intern: 14/06/2024.
   • Qui: entitat representant de l'agrupació. No obstant, cada entitat participant ha d'accedir a l'aplicació i introduir la seva part. Accés institucional de manera centralitzada, no ho fa l'IP.
   • Què: formulari on-line + memòria única del projecte (en castellà, 100 pàgs, veure índex del contingut a l'annex IV de les bases). Declaració de conformitat dels representants de les dues agrupacions.

   És important que contacteu amb temps suficient amb el personal tècnic de gestió de la vostra USR.