Comparteix:

Comunicat sobre l'aplicabilitat de les Directrius de Morositat UPC

29 d'abril de 2024

Benvolgudes/benvolguts

Amb data 5/7/2023 es varen aprovar pel Consell Social les Directrius per a la reducció i gestió de la morositat a la UPC, i més recentment el febrer del 2024 s'ha aprovat l'Acord de la Comissió de morositat per l'aplicabilitat de les citades directrius.

Aquestes directrius tenen per objecte l'establiment d'una sèrie d'indicacions per tal de millorar els processos interns de la UPC en relació amb la prevenció de la morositat, els procediments de reclamació i, la intervenció en procediments concursals de deutors de la UPC a fi de vetllar pels interessos d’aquesta.

Com a aspectes a destacar per la gestió de la recerca, cal remarcar les accions preventives d'avaluar la solvència del client abans de la contractació i complir amb els requisits estipulats de la formalització d'acords, convenis i contractes.

Totes aquestes mesures estan encaminades a la disminució dels perjudicis financers i administratius que causen els problemes de morositat.

Per a més informació, consulteu els documents: