Vés al contingut (premeu Retorn)

FPU-UPC 2022

Convocatòria d'ajuts de formació de professorat universitari (FPU-UPC 2022) per a la realització de la tesi doctoral a la UPC

 1. Estat de la Convocatòria: Tancada
 2. Organisme convocant: UPC
 3. Termini i presentació de sol·licituds: des del dia 1 de març de 2022 fins el dia 25 de març de 2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).
  S'han d'utilitzar dos aplicatius per inscriure's a aquesta convocatòria. Us demanem que llegiu atentament les instruccions.
 4. Convocatòria
 5. Distribució per departaments

 6. Procediment presentació de sol·licituds: a través de la seu electrònica de la UPC (link), complimentant la instància "Convocatòria d'ajuts de formació de professorat universitari (FPU-UPC 2022) per a la realització de la tesi doctoral a la UPC".
  • Les persones candidates només podran presentar una única sol·licitud.
  • Els/les candidats/es hauran d'adjuntar el seu currículum vitae.
  • Cada director/directora de tesi només podrà constar com a tal en una sola sol·licitud i haurà de signar un document d'aval que el candidat/a adjuntarà al seu formulari de sol·licitud.
  • A la sol·licitud s'haurà de fer constar l'opció del departament pel qual es vol fer la sol·licitud, d'entre els 19 possibles.
  • Important: A més de fer la sol·licitud mitjançant la seu electrònica de la UPC, el candidat ha d'inscriure's obligatòriament a la plataforma de Beques Santander. Accedeix a través d'aquest enllaç. El termini per aquesta altra gestió també acaba el 25/0372022 a les 14 h (hora local de Barcelona).
 7. Requisits:

   1. Complir un dels requisits d'accés al doctorat previstos a l'art. 6 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, modificat pel RD 43/2015, de 2 de febrer i els requisits establerts en aquesta convocatòria amb les precisions següents:
    a) Quan s'accedeix als estudis de doctorat amb estudis de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura més estudis de màster o equivalent:
    - Els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura han d'haver finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud.
    - Els estudis de màster o equivalents, necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat enter l'1 de gener de 2016 i la finalització del termini de presentació d'esmenes a les sol·licituds d'aquesta convocatòria.
    En el cas de no tenir el màster finalitzat en el moment de la sol·licitud, només es tindrà en compte la nota mitjana del grau/llicenciatura/enginyeria/arquitectura.
    b) En el cas d'accedir al doctorat només amb la titulació de llicenciatura, grau, enginyeria i arquitectura i sense necessitat d'acreditar estudis de màster, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2016 i la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
    c) En cas que s'accedeixi al doctorat d'acord amb el que disposa l'article 6.2.d del RD 99/2011, de 28 de gener, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2016 i la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

   2. Estar matriculat o matriculada el curs 2022-2023 de la tutela acadèmica del programa doctorat en el moment de l'acceptació. Els programes de doctorat han de ser de la UPC.

   3. No haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

   4. Tenir un expedient acadèmic en els estudis de grau o de la titulació equivalent amb una nota mitjana ponderada igual o superior a 6,5, obtinguda per l'aplicació de l'escala 0-10 d'acord amb els criteris que s'especifiquen en l'annex de la convocatòria.

    Caldrà que adjunteu una còpia en pdf del Certificat Acadèmic (si no és titulació UPC, o si són uns estudis interuniversitaris que intervé la UPC i una altra universitat) a l'apartat "Documentació Adjunta" del formulari de sol·licitud.

    En el cas d'estudis cursats a universitats espanyoles on la qualificació utilitzi l'escala 0-4 caldrà traslladar aquesta nota a l'escala 0-10. Podeu fer la conversió mitjançant la plantilla que s'adjunta (excel).

    En cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha d'estar calculada d'acord amb el que disposen les resolucions de 21 de març i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
    ). Caldrà treure en pdf el document per cadascun dels estudis que s'ha fet la conversió i adjuntar-lo a través del lloc corresponent del formulari dins l'apartat "Documentació Adjunta".

   5. No disposar d'un títol de Doctor o Doctora.

   6. Les persones que s'encarreguin de la direcció de la tesi de les persones candidates han de ser PDI i tenir una vinculació permanent a la UPC o un contracte laboral que excedeixi els quatre anys de l'ajut.

 8. Documents a annexar al formulari de sol·licitud, sempre en versió pdf:
  • Curriculum Vitae [obligatori]
  • Document d'aval del/de la professor/a director/a de tesi doctoral de la persona sol·licitant (utilitzeu el model annexat aquí) [obligatori]
  • Còpia Certificats Acadèmics de les titulacions no cursades a la UPC, si s'escau.
  • Còpia dels documents d'Equivalència de nota mitjana dels estudis universitaris realitzats en centres estrangers, expedits a través del portal del Ministeri, si és el cas.
  • Càlcul nota mitjana conversió escala 0-4 a 0-10, si s'escau, i només pels estudis realitzats en universitats espanyoles (excel). Un cop fet el càlcul guardar el document en pdf per tal de poder adjuntar a l'apartat "Documentació Adjunta".
  • Admissió al programa de doctorat [opcional].
 9. Document addicional a aportar:
  • Per al càlcul de la nota mitjana ponderada les persones sol·licitants hauran de presentar un document oficial on consti la nota mitjana dels titulats de la seva promoció. Per als títols expedits per la UPC no serà necessari presentar aquest document. Caldrà annexar aquest document a l'apartat "altres annexes".
  • Per a les sol·licituds fetes a departaments que dins dels criteris de priorització han escollit l'opció 2): Omplir el document annex i adjuntar-lo a l'apartat corresponent en la sol·licitud que feu per la seu electrònica (en versió pdf).
 10. Criteris de priorització de les sol·licituds:
 11. Llistes provisionals de les persones admeses i excloses

  Termini de presentació d’esmenes: del 27/04/2022 al 10/05/2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).

  Les esmenes les haureu de presentar a través de la seu electrònica, mitjançant el formulari que hi ha a l’apartat: “Presentació d’esmenes a la Convocatòria d’ajuts de formació de professorat universitari (FPU-UPC)” on haureu d'adjuntar aquells documents o informació que se us hagi demanat.

12. Llista definitiva sol·licituds admeses

13. Llista definitiva sol·licituds excloses

14. Resolució d'Esmena. Es publica la resolució d'esmena del 14/6/2022 de les sol·licituds admeses i excloses.

15. Llistes provisionals priorització FPU-UPC 2022

Termini presentació al·legacions: de l’01/06/2022 fins el 15/06/2022 a les 14 h (hora local de Barcelona).

Les al·legacions s'hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC mitjançant el formulari corresponent: Presentació d'al·legacions a la Convocatòria d'ajuts de formació de professorat universitari (FPU-UPC).

16. Resolució de la convocatòria FPU-UPC 2022. (Acord CG/2022/05/33, de 5/7/2022)

En els propers dies els guanyadors rebran un missatge des de becas-santander que hauran de respondre si accepten o no l'ajut. I posteriorment des de la Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR) es contactarà amb els beneficiaris de l'ajut, per tal d'incorporar-los a dia 1 d'octubre de 2022.

17. Resolució substitucions (publicada el 10/10/2022)

18. 2ª Resolució substitucions (publicada el 12/12/2022)