Comparteix:

Ajuts Formació de Doctors 2023

Convocatòria d'ajuts per a contractes Predoctorals per a la Formació de Doctors 2023 (Antiga FPI)

Quan?

11/10/2023 a 08:00 fins a 06/11/2023 a 14:00 (Europe/Madrid / UTC200)

Nom de contacte

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal

Dirigit a

Personal investigador en etapa predoctoral

(R1)  

Retribució

17.823,96€ bruts anuals el primer any, 18.452,04€ el segon, 23.065,08€ el tercer i 23.871,36€ el quart any. 

Sol·licituds

Fins el 06/11/2023 a les 14h

                          

Objectiu

Els ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors tenen com a objectiu principal incrementar la quantitat i la qualitat dels nous doctors, a través de la realització de les seves tesis doctorals en el marc dels millors projectes de recerca de grups de recerca amb solvència científica i acadèmica d’universitats, organismes públics de recerca i altres centres de recerca. 

La convocatòria està finançada pel Ministeri de Ciència i Innovació-Agència Estatal d’Investigació, cofinançada pel Fons Social Europeu FSE i per la UPC. 

Requisits generals 

 • Estar matriculades a temps complet o admeses en un programa de doctorat de la UPC per al curs 2023-2024 en el moment de presentar la sol.licitud. També poden sol.licitar aquest ajut aquelles persones que, en el moment de presentar la sol.licitud, no estiguin matriculades o admeses en un programa de doctorat, però que estiguin en disposició de ser-ho en la data de formalització del contracte. 
 • No estar en possessió del títol de doctor.
 • No haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d’una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol.licituds.  
 • Tenir un director o directora de tesi que formi part de l’equip investigador del projecte finançat a què s’adscriuen.

Durada ajut

 • Els ajuts per a la contractació tenen la durada de quatre anys.

Característiques 

 • Amb finalitat formativa, el personal investigador podrà col·laborar en tasques de docència fins un màxim de 180h durant l’extensió del contracte predoctoral, sense superar les 60 hores anuals.

Quantia de l'ajut

 • L'import de l'ajut (dotació total) per a la contractació del personal investigador és de 102.210,00€
 • L'import de la dotació durant el primer i segon any i de 21.923,00 €, 28.575,00 € per el tercer any i 28.575,00 € per el quart any. Aquesta quantitat finança el cost de cada contracte i inclou:
  • La retribució que ha de percebre el personal investigador.
  • La quota patronal de la Seguretat Social. 
 • Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

 • La persona investigadora contractada ha de rebre el salari brut mínim que s'estableix a la convocatòria corresponent.

 • L'ajut disposa d'un import únic de 6.860 € per persona, adreçat a cobrir les despeses derivades de la realització d’estades de recerca en centres d’R+D i la matrícula de doctorat.

Presentació sol·licituds

 Avís: pròrroga del termini de presentació sol·licituds fins el 6 de novembre de 2023 a les 14:00 h (hora local de Barcelona). Resolució pròrroga termini.

Les persones interessades han d’emplenar el formulari que hi ha al tràmit corresponent a la seu electrònica de la UPC: Convocatòria d’ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors, i adjuntar la documentació que correspongui i confirmar la presentació del formulari.  

Documentació: (punt 8 de la convocatòria) consulteu l'apartat de Sol·licitud de candidatures.

  • Còpia del DNI, NIE o passaport en vigor. Còpia del passaport únicament en el cas de les persones estrangeres no residents en territori espanyol, perquè les residents hauran d'aportar còpia del NIE.
  • Currículum vítae, en idioma català, espanyol o anglès. (utilitzeu el model de document facilitat en aquesta mateixa pàgina web).
  • Certificat acadèmic de les titulacions obtingudes en el moment de presentar la sol·licitud, on haurà de constar la data de finalització dels estudis, les qualificacions obtingudes i les dates d'obtenció de les mateixes, corresponents a les matèries que constitueixen el programa complet de les titulacions indicades.
   Als certificats expedits per centres estrangers es farà constar a més a més, quines són les qualificacions màximes i mínimes dins del sistema d'avaluació corresponent, i quina és la qualificació mínima per aprovar. Si el certificat acadèmic està expedit en un idioma diferent a l'espanyol o anglès, caldrà acompanyar-lo de la corresponent traducció oficial a un d'aquests dos idiomes.
  • En cas d'estudis cursats a l'estranger: declaració d'equivalència de la nota mitjana dels estudis de grau i màster, mitjançant el formulari del Ministeri d'Universitats (enllaç(obriu en una finestra nova))
  • Document acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33%, en el cas de participar en el torn de persones amb discapacitat.

3ª Convocatòria per 1 projecte PID 2022

      S'obre una 3a convocatòria per a cobrir l'ajut predoctoral associat al projecte
      PID2022-143012NA-I00(obriu en una finestra nova) - Ecuaciones Cinéticas para sistemas de partículas no locales de alta dimensión:
      Límites macroscópicos, análisis y métodos numéricos (macroKNIGHTs). IP: Gissell Estrada
      El termini per fer les sol·licitud és des del 10/05/2024 al 29/05/2024, a través del següent tràmit de la seu
      electrònica:  enllaç(obriu en una finestra nova).
      Model de CVA a adjuntar.

       Període d'al·legacions: del 14 al 20 de juny de 2024, a les 14:00 h (hora local de Barcelona).

Procés de la convocatòria

1.Llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses (enllaç)

Presentació d’esmenes: Les esmenes les haureu de presentar a través de la seu electrònica, mitjançant el formulari que hi ha a l’apartat “Esmena” dins de: “Convocatòria d’ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors

 • Termini presentació esmenes: del 10/11/2023 a 23/11/2023 a les 14:00 h (hora local de Barcelona)

2. Llista definitiva de les sol·licituds admeses i excloses 

3. Resolució concessió provisional FD 2023

Presentació d'al·legacions: Les al·legacions s'hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC, a través de tràmit d'al·legacions dins de: Convocatòria d’ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors

 • Termini: del 19/12/2023 al 08/01/2024 a les 14:00 h. (hora local de Barcelona).

4. Resolució concessió definitiva i projectes deserts convocatòria FD 2023 (publicat el 15/01/2024)

Els guanyadors de cada projecte hauran d'omplir el següent document per confirmar que accepten l'ajut: acceptació ajut FD 2023, el termini màxim de 5 dies a comptar des que es publica la resolució de concessió definitiva (model), i enviar-lo a <francina.sole@upc.edu>.

5. Resolució Convocatòria Complementària per la que s'obre un període extraordinari per poder cobrir els 2 ajuts predoctorals dels projectes que van quedar deserts. El període de les inscripcions és del 30 de gener al 6 de febrer de 2024, a les 14:00 (hora local de Barcelona). Les sol·licituds han fer-se per seu electrònica de la UPC, a través del tràmit següent: enllaç

Aquesta convocatòria complementària es portarà a terme per tràmit d'urgència.

Descripció dels projectes:

- PID2022-143012NA-I00 - IP: Gissell Estrada

- PID2022-138524OB-I00 - IPs: Valentina Buscio, Maria Dolores Álvarez

6. Resolució llista de sol·licituds admeses (link), publicada el 8/02/2024

7. Resolució concessió provisional FD 2023 complementària (publicada el 13/02/2024)

Presentació d'al·legacions: Les al·legacions s'hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC, a través de tràmit d'al·legacions dins de: Convocatòria d’ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors

 • Termini: del 14/02/2024 al 20/02/2024 a les 14:00 h. (hora local de Barcelona).

8. Resolució concessió definitiva convocatòria complementària (publicada el 26/2/2024)

Documentació i suport

Annex I: Relació de projectes susceptibles d'incorporar un investigadors predoctorals

Annex II: model CVA (castellà) (anglès)

Annex III: Descripció dels projectes