Comparteix:

FPU UPC 2024

Ajuts de formació de professorat universitari per a la realització de la tesi doctoral a la UPC

Quan?

04/06/2024 a 08:00 fins a 20/06/2024 a 14:00 (Europe/Madrid / UTC200)

Nom de contacte

Telèfon de contacte

934016240

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal

Dirigit a

Personal investigador en etapa predoctoral

(R1)  

Retribució

17.823,96€ bruts anuals el primer i segon any, 19.097,12€ el tercer any i 23.871,40 € el quart any

Sol·licituds

Fins el 20/06/2024 a les 14:00 h

Objectiu

Es convoquen 20 ajuts FPU-UPC per fomentar la formació d’investigadors i investigadores mitjançant l’atorgament d’uns ajuts per contractar personal investigador predoctoral per a l’any 2024 que permetin la seva dedicació a temps complet als estudis conduents a l’obtenció del títol de Doctor o Doctora.

Aquests ajuts convocats per la UPC són amb cofinançament del Banc de Santander.

Requisits generals 

 • Estar admès en el programa de doctorat amb el compromís de matricular-se de tutoria de tesi el curs 2024-2025. També poden participar si ja està matriculat o matriculada, el curs 2023-2024 de la tutela acadèmica del programa doctorat en el moment de l’acceptació de l’ajut. Els programes de doctorat han de ser de la UPC.
 • Els estudis de màster o equivalents, necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat a partir de l'1 de gener de 2019.
 • No haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
 • No disposar d'un títol de Doctor o Doctora.
 • No haver gaudit totalment o parcial d’aquest ajut en convocatòries anteriors.
 • Tenir un expedient acadèmic en els estudis de grau o de la titulació equivalent amb una nota mitjana ponderada igual o superior a 6,5, obtinguda per l'aplicació de l'escala 0-10, calculada d’acord amb els criteris que especifica el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Caldrà que adjunteu una còpia del Certificat Acadèmic (si no és titulació UPC, o si són uns estudis interuniversitaris que intervé la UPC i una altra universitat) a l'apartat "Documentació Adjunta" del formulari de sol·licitud.

En cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha d'estar calculada d'acord amb el que disposen les resolucions de 21 de març i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Universitats (enllaç). Caldrà treure en PDF el document per cadascun dels estudis que s'ha fet la conversió i adjuntar-lo a través del lloc corresponent del formulari dins l'apartat "Documentació Adjunta".

 • Disposar de l’aval d’un director de tesi PDI de la UPC amb experiència de recerca acreditada i que tingui una vinculació permanent a la UPC o un contracte laboral que excedeixi els quatre anys de l’ajut. En cas de co-direcció de la tesi caldrà que almenys un/una director/directora compleixi aquest.
 • Acreditar el nivell de suficiència (C1) de català, atesa l’exigència d’impartició de docència. Excepcionalment aquesta acreditació es podrà presentar fins el moment de l’inici del contracte.

Durada ajut

 • Aquest programa té una durada de quatre anys.

Característiques 

 • Seran prioritzades les candidatures de persones que hagin estat vinculades a la UPC almenys cinc cursos acadèmics dels últims set anys (des del curs 2017-18 al curs actual 2023-2024) a través dels contractes de professorat associat o altres contractes de durada igual o inferior a un any previstos en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre. Això implica que per a cada ajut, es prioritzaran aquelles candidatures que tot acomplint els requisits especificats en l’apartat 7 d’aquesta convocatòria, també compleixen el vincle esmentat anteriorment. Caldrà fer-ho constar a la sol·licitud.

 • El personal investigador en formació haurà de col·laborar en tasques de docència fins un màxim de 180 h durant l’extensió del contracte predoctoral, sense superar en cap cas les 60 hores anuals.

Presentació sol·licituds

A través de la seu electrònica de la UPC (link), complimentant la instància "Convocatòria d'ajuts de formació de professorat universitari (FPU-UPC 2024) per a la realització de la tesi doctoral a la UPC".

  • Les persones candidates només podran presentar una única sol·licitud.

Important: A més de fer la sol·licitud mitjançant la seu electrònica de la UPC, el candidat ha d'inscriure's obligatòriament a la plataforma Santander Open Academy Accedeix a través d'aquest enllaç. El termini per aquesta altra gestió també acaba el 20/06/2024 a les 14 h (hora local de Barcelona).

  • Cada director/directora de tesi només podrà constar com a tal en una sola sol·licitud i haurà de signar un document d'aval que el candidat/a adjuntarà al seu formulari de sol·licitud.
  • A la sol·licitud s'haurà de fer constar l'opció del departament pel qual es vol fer la sol·licitud, d'entre els 17 possibles.

Per poder gaudir de l’ajut, si s’és beneficiari/a, la persona candidata ha d’estar en possessió dels títols que li permeten accedir al programa de doctorat en el moment de formalitzar el contracte.

Documents de lliurament obligatori al formulari de sol·licitud, sempre en versió PDF:

 • Currículum Vitae.
 • Còpia de la carta d’admissió al programa de doctorat.
 • Document d'aval del/de la professor/a director/a de tesi doctoral de la persona sol·licitant (utilitzeu el model annexat aquí)
 • Còpia Certificats Acadèmics de les titulacions no cursades a la UPC, si s'escau.
 • Còpia dels documents d'Equivalència de nota mitjana dels estudis universitaris realitzats en centres estrangers, expedits a través del portal del Ministeri, si és el cas.
 • Acreditació del nivell de suficiència (C1) de català. Excepcionalment aquesta acreditació es podrà presentar fins el moment de l’inici del contracte.

Document addicional a aportar:

 • Per al càlcul de la nota mitjana ponderada les persones sol·licitants hauran de presentar un document oficial on consti la nota mitjana dels titulats de la seva promoció. Per als títols expedits per la UPC no serà necessari presentar aquest document. Caldrà annexar aquest document a l'apartat "altres annexes".
 • Important: Per a les sol·licituds fetes a departaments que dins dels criteris de priorització han escollit l'opció 2): Omplir el document annex i adjuntar-lo a l'apartat corresponent en la sol·licitud que feu per la seu electrònica (en versió pdf).

Criteris de priorització de les sol·licituds

Procés de la convocatòria

Termini de presentació d’esmenes: del 02/07/2024 al 15/07/2024 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).

Les esmenes les haureu de presentar a través de la seu electrònica, mitjançant el formulari que hi ha a l’apartat: “Presentar esmenes a la sol·licitud" del tràmit  "Convocatòria d'ajuts de formació de professorat universitari FPU-UPC per a la realització de la tesi doctoral a la UPC” on haureu d'adjuntar aquells documents necessaris per reparar els defectes que hagin motivat l’exclusió.

 

Documentació i suport

En tota la producció científica i especialment en les publicacions derivades, haurà de constar la filiació de l'interessat/da a la Universitat Politècnica de Catalunya, d'acord amb l'indicat al punt 2 de la normativa sobre l'estructura de les unitats de recerca de la UPC, (CG 6/11 2006) i segons les pautes de filiació institucional que la UPC té establertes. A l’apartat d’agraïments de qualsevol publicació o comunicació, l’interessat haurà d’escriure el següent redactat: “The corresponding/first/second/etc. author gratefully acknowledges the Universitat Politècnica de Catalunya for the financial support provided througt the predoctoral grant FPU-UPC (núm. ref. ajut), with the collaboration of Banco de Santander”.