Comparteix:

FPI-UPC PERTE Chip 2024

Convocatòria per a la incorporació de personal investigador en formació.

Quan?

16/05/2024 a 08:00 fins a 30/05/2024 a 14:00 (Europe/Madrid / UTC200)

Nom de contacte

Telèfon de contacte

934016240

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal

Dirigit a

Personal investigador en etapa predoctoral

(R1)  

Retribució

23.590€ bruts anuals

Sol·licituds

Fins el 30/05/2024 a les 14:00 h

Objectiu

L'objectiu principal d’aquesta convocatòria és fomentar la captació i atracció de talent d’investigadores i d’investigadors en un ampli espectre d’àrees tecnològiques dins de la Càtedra CAASFO (Càtedra d’arquitectures avançades i sistemes fotònics), liderada per la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquesta convocatòria  preveu l’atorgament d’uns ajuts per contractar personal investigador predoctoral amb dedicació a temps complet als estudis conduents a l’obtenció del títol de Doctor o Doctora que s’hauran de realitzar en programes de la UPC.

La concessió dels ajuts està finançada en part per un Projecte finançat per Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals i per la Unió Europea-NextGenerationEU.

Requisits generals 

Per poder ser admès al procés selectiu, els/les aspirants han de complir, en el moment d’acceptació de l’ajut, els requisits següents:

  • Estar admès en el programa de doctorat amb el compromís de matricular-se de tutoria de tesi el curs 2024-2025 en el període ordinari de matriculació (25 setembre 2024 a 25 octubre 2024). També poden participar si ja està matriculat o matriculada, el curs 2023-2024 de la tutela acadèmica del programa doctorat en el moment de l’acceptació de l’ajut. Els programes de doctorat han de ser de la UPC
  • Els estudis de màster o equivalents, necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat a partir de l'1 de gener de 2018. 

També poden participar en la convocatòria les persones que han superat el requisit esmentats anteriorment entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2017 si, després d'haver superat aquests requisits, han estat en alguna de les següents situacions d'excepcionalitat:

- Ha gaudit d'un període de baixa per maternitat.

- Ha tingut a càrrec menors de sis anys.

- Ha tingut a càrrec persones amb una discapacitat física, psíquica o sensorial legalment reconeguda, que depenguin de la persona beneficiària i que requereixin una dedicació especial.

- Ha patit qualsevol malaltia greu o accident que requereixi una intervenció de cirurgia major o un tractament en un centre hospitalari i que provoqui la incapacitació temporal per a l'ocupació o l'activitat habitual de la persona durant un període continuat mínim de 6 mesos. En queden exclosos els tractaments de cirurgia menor i cirurgia ambulatòria i els tractaments de rehabilitació realitzats fora del sistema hospitalari.

- Ha patit qualsevol de les situacions previstes a l'article 1 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

- Té reconegut l'estatus de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.

  •  No haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d’una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
  • No disposar d’un títol de Doctor o Doctora.
  • Disposar de l’aval d’un director de tesi PDI de la UPC amb experiència de recerca acreditada i que tingui una vinculació permanent a la UPC o un contracte laboral que excedeixi els tres anys de l’ajut. En cas de co-direcció de la tesi caldrà que al menys un/una director/directora compleixi aquest  requisit. 

Durada ajut

  • Els ajuts son de 3 anys.

Característiques 

Es convoquen 9 ajuts FPI-UPC PERTE Chip 2024 de 3 anys de durada adreçats a la realització de la tesi doctoral a la UPC, en alguna de les següents línies d’investigació:

  • El personal investigador en formació  podrà col·laborar  en tasques de docència fins un màxim   de 180 h durant l’extensió del contracte predoctoral, sense superar les 60 hores anuals en cap cas. 

Quantia de l'ajut

  • La retribució bruta anual del contracte, per 14 pagues, és  de 23.590€. 

Presentació sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds de les persones interessades és del 16 al 30 de maig de 2024 a les 14:00 h (hora local de Barcelona) i es realitzarà a través del la seu electrònica mitjançant el tràmit “Convocatòria per a la Incorporació de Personal Investigador en Formació FPI-UPC PERTE Chip 2024”. 

Documentació d’obligada entrega: 

-Currículum vitae (segon Model Annex)  

-Còpia Certificats Acadèmics de les titulacions no cursades a la UPC.

-Document d’aval del/de la director/a o codirector/a de tesi que recolza la sol·licitud (fent servir aquest model d'aval). Cada professor/a només pot avalar una sol·licitud.  

-Còpia o resguard de la sol.licitud d’admissió al programa de doctorat

-Còpia dels documents d'equivalència de nota mitjana dels estudis universitaris realitzats en centres estrangers, expedits a través del web del Ministeri, si és el cas. Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l’Estat espanyol han d’acompanyar els expedients acadèmics de les declaracions d’equivalència calculades, d’acord amb el que disposa el Ministeri d’Universitats.  Enllaç: https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias/language/ca_ES

Documentació addicional recomanada:

-Per al càlcul de la nota mitjana ponderada les persones sol·licitants hauran de presentar un document oficial on consti la nota mitjana dels titulats de la seva promoció. Cas de no presentar aquest document, es farà servir la nota mitjana de la persona sol·licitant.

Per a les titulacions de la UPC no serà necessari presentar aquest document ja que se sol·licitarà al Servei de la UPC corresponent. Per al càlcul de la nota mitjana ponderada es considerarà la nota mitjana dels titulats de la promoció del mateix any que el/la candidat/candidata va acabar el grau o el màster.

Procés de la convocatòria

Termini presentació esmenes: del 7 al 13 de juny de 2024, a les 14 h. (hora local de Barcelona) 

Les esmenes les haureu de presentar a través de la seu electrònica, mitjançant el formulari que hi ha a l’apartat “Esmena”.

  • Llista definitiva d'admesos i exclosos, publicada el 18/06/2024 (enllaç)

Documentació i suport